Azbest

I. ABC o azbeście

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032 utrzymuje cele i aktualizuje zadania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”.

Główne cele „POKA” to:

 • usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
 • minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju,
 • likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Źródło: www.mg.gov.pl

Linki:

II. Azbestowe archiwum:

Konkurs – Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta

Starogard Gdański – edycja 2017

 

Gmina Miejska Starogard Gdański informuje, iż zostało zrealizowane zadanie w ramach konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Starogard Gdański – edycja 2017”. Zadanie to jest zgodne z zatwierdzonym w 2009 r. „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Starogard gdański w latach 2009-2032”.

WFOSiGW wersja kolorW dniu 16 lutego 2017 r. podano do publicznej wiadomości ogłoszenie o możliwości składania wniosków o dofinansowanie utylizacji azbestu występującego na budynkach i nieruchomościach.

W wyniku zapytania ofertowego z dnia 20 kwietnia 2017 r. na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Starogard Gdański – edycja 2017” otrzymano 8 ofert.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę P.H.U. US-KOM Robert Kołodziejski, ul. Żabia 5, 09-500 Gostynin, z terminem wykonania do 15 października 2017 r.

W dniu 14 września 2017 r. Gmina Miejska Starogard Gdański podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie zadania w ramach konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Starogard Gdański – edycja 2017”.

Zadanie zostało zrealizowane, a dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest ”, wyniosło 16.100 zł.

Całkowity koszt kwalifikowany zadania wyniósł 21.472,20 zł brutto.

W ramach projektu zrealizowano 26 wniosków złożonych przez właścicieli nieruchomości z terenu miasta i osiągnięto efekt ekologiczny poprzez likwidację azbestu w ilości 54.360 t.

Azbest został przekazany przez wykonawcę robót do utylizacji na składowisko odpadów niebezpiecznych w miejscowości Małociechowo (ECO-POL Sp. z o.o. ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz).

Uczestnicy zadania zostali poinformowani o warunkach, na jakich uzyskano dofinansowanie w ramach umowy zawartej z WFOŚiGW w Gdańsku.

Informacja o zadaniach z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest zrealizowanych przez Gminę Miejską Starogard Gdański w latach ubiegłych.

Rok

Koszt zadania

Dofinansowanie WFOŚiGW

Dofinansowanie budżet miasta

Ilość odpadów usuniętych [Mg]

2016

41132

31530

5565

66054

2015

29 351

21 820

7 531

50,55

2014

30 222,40

26 350

3 872,40

54,87

2013

21 190

21 190

0

39,87

2012

40 708,99

28 496,29

8 141,80

24,54

2011

72 387,50

33 804

24,46

2010

2009

43 112,38

16 361,74

20 452,18

15,35

 

Urząd Miasta Starogard Gdański informuje, że w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska przy ul. Zblewskiej 18, utworzono punkt informacyjny w zakresie usuwania odpadów niebezpiecznych – azbestu w następującym zakresie:

 • informowania mieszkańców o szkodliwości azbestu,
 • zasadach bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest,
 • możliwości i zasad uzyskania dofinansowania na działania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

W ramach prowadzonego punktu informacyjnego przyjmowane będą zgłoszenia od mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na zadania związane z usuwaniem azbestu w następujących zakresie i terminach:

 • przyjmowanie nowych wniosków w I kwartale danego roku,
 • zasady przyjmowania wniosków będą corocznie podawane do publicznej wiadomości w I kwartale z uwzględnieniem np. regulaminu dofinansowania WFOŚiGW w Gdańsku,
 • potrzebne dokumenty dostępne będą do pobrania ze strony internetowej,
 • dane kontaktowe osoby udzielającej informacji:

Roman Lempkowski, inspektor RGOKiOŚ UM Starogard Gdański, ul. Zblewska 18, e-mail: Roman.Lempkowski@um.starogard.pl , tel. 58 561 37 78, 533 522 831.

Spotkania i materiały informacyjne:

 • spotkania edukacyjne planuje się w szkołach z okazji obchodów np. dnia ziemi,
 • materiały, ulotki i plakaty ( będą dostępne do pobrania ze strony internetowej lub ewentualnie zakupione wg aktualnych potrzeb).
 • inne działania edukacyjno – informacyjne ( bieżące aktualizowanie strony internetowej ).

Zapisz

Zapisz

ZapiAzbest jest substancją o szkodliwym działaniu dla organizmu człowieka. Pierwsze podejrzenia o szkodliwości azbestu dla zdrowia pochodzą z lat 1900 – 1906. Współcześnie wiadomo, że azbest jest bardzo groźnym czynnikiem chorobotwórczym (całkowita liczba zgonów spowodowanych chorobami azbestozależnymi w Wielkiej Brytanii, Belgii, Niem-czech, Szwajcarii, Norwegii, Polsce i Estonii wynosi ok. 15 tys. rocznie), przy czym niebezpie-czeństwo pojawia się wskutek rozpylenia w powietrzu włókien azbestowych, uwalnianych w trak-cie wydobycia azbestu oraz w procesie produkcji, obróbki i WFOSiGW wersja koloreksploatacji wyrobów zawierających azbest, a także podczas ich uszkodzenia lub wskutek ich korozji.
Ze względu na szkodliwość wyrobów azbestowych dla zdrowia ich produkcja zakazana została w Polsce Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest , zgodnie z którą do 28 września 1998 r. zakończono produkcję płyt azbestowo-cementowych, zaś od 28 marca 1999 obowiązuje zakaz obrotu azbestem i wyrobami go zawierającymi. W krajach Unii Europejskiej zakaz wydobycia azbestu oraz produkcji i przetwarzania wyrobów zawierających azbest wprowadziła Dyrektywa 2003/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 marca 2003 r., zaś całkowity zakaz stosowania azbestu wprowadzony został 1 stycznia 2005 r. (Dyrektywa 1999/77/WE).
W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” – dokumentu, który zastąpi dotychczas obowiązujący Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski. Główne cele Programu to:
1. usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest; 2. minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju; 3. likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.
Cele Programu będą realizowane sukcesywnie aż do roku 2032, w którym zakładane jest oczyszczenie kraju z azbestu.
Więcej informacji dotyczących usuwania azbestu można znaleźć na stronach:
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu – http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Program+Oczyszczania+Kraju+z+Azbestu
Broszura Co z tym Azbestem? – http://gajanet.pl/main_libs/files/assets/1/usuwanie_azbestu-pub/polaczona.pdf
Baza azbestowa – www.bazaazbestowa.gov.pl
Federacja Zielonych GAJA – http://gajanet.pl/projekty/kampania-antyazbestowa/ , http://bezazbestu.com.pl/

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support