Zarządzenie powołujące – Starogardzka Rada Sportu

ZARZĄDZENIE NR 126/03/2019 PREZYDENTA MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 7 marca 2019 r.

w sprawie: powołania Starogardzkiej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2018, poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 30 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.z 2018, poz.1263) zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuje się Starogardzką Radę Sportu, zwaną dalej „Radą Sportu”, jako organ o charakterze opiniodawczo-doradczym i inicjującym w sprawach dotyczących kultury fizycznej i sportu w Starogardzie Gdańskim.

§ 2. Do zadań Rady Sportu należy:

1. opiniowanie, w szczególności:
1) Strategii Rozwoju Miasta Starogard Gdański w zakresie kultury fizycznej;
2) projektu budżetu Miasta Starogard Gdański w części dotyczącej kultury fizycznej;
3) programów rozwoju bazy sportowej na terenie Miasta Starogard Gdański, w tym w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej;
4) projektów uchwał, dotyczących rozwoju kultury fizycznej i sportu w Starogardzie Gdańskim,
2. diagnozowanie potrzeb z zakresu kultury fizycznej i sportu w społeczności lokalnej oraz prowadzenie działań w celu ich zaspakajania,
3. współtworzenie długofalowych i krótkofalowych programów upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta Starogard Gdański,
4. udział w tworzeniu Kalendarza Imprez Sportowych Miasta Starogard Gdański,
5. współpraca ze szkołami, organizacjami i instytucjami w zakresie kultury fizycznej i sportu,
6. współpraca merytoryczna z Komisją Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady Miasta Starogard Gdański.

§ 3. Ustala się regulamin Działania Starogardzkiej Rady Sportu w brzmieniu stanowiącym złącznik do niniejszego zarządzenia.§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432,2500.
2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 1669.

ZARZĄDZENIE NR 126032019 PREZYDENTA MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 7 marca 2019 r