Organizacje pozarządowe

30 listopada 2017

Starogardzkie Centrum Organizacji Pozarządowych (SCOP) zaprasza organizacje, które działają w obszarze kultury, sportu, edukacji i pomocy społecznej na spotkania.


30 listopada 2017

W 2018 roku organizacje pozarządowe na swoją działalność na rzecz lokalnej społeczności będą miały do wydania 2,1 mln zł z budżetu miasta. Dodatkowo będą mogły korzystać z funduszu wkładów własnych. Tak zadecydowała Rada Miasta, która na ostatniej sesji uchwaliła program współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

„Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” określa zasady współpracy organizacji pozarządowych z miastem oraz wyznacza pola ich działania. Priorytetem na 2018 rok jest aktywizacja mieszkańców Stargardu, której służyć mają liczne akcje, wydarzenia i imprezy, zarówno te zaplanowane na nowy rok przez organizacje pozarządowe, jak i te kontynuowane z lat poprzednich.

Program powstawał przy szerokim udziale i zaangażowaniu całego lokalnego sektora trzeciego. Przygotowali go pracownicy Urzędu Miasta odpowiedzialni za bieżącą współpracę z NGO-sami wspólnie ze Starogardzką Radą Organizacji Pozarządowych.

Przeszłoroczny plan działania zawarty w Programie, oprócz ogólnych zasad współpracy Gminy z organizacjami przewiduje kilka zmian. Najistotniejszą jest zmiana formy naboru ofert, składanych w otwartych konkursach. Od nowego roku stowarzyszenia będą składać je w ujednoliconym systemie WITKAC. Jego prezentacja zarówno dla urzędników, jak i przedstawicieli NGO odbyła się 8 listopada br.

W przyszłym roku organizacje będą miały też możliwość skorzystania z funduszu wkładów własnych, który zaplanowano na kwotę 10.000 zł. O taki zapis w Programie postarała się Starogardzka Rada Organizacji Pozarządowych.

Miasto ze swojej strony deklaruje gotowość pomocy i współdziałania na rzecz budowania dialogu obywatelskiego. Władzom miasta zależy na umocnieniu lokalnych działań oraz stworzeniu odpowiednich warunków do powstawania wszelkiego rodzaju inicjatyw społecznych niezbędnych do integracji lokalnej społeczności.


3 czerwca 2017

Nowe trasy rowerowe, audioprzewodniki, mapa dostępności dla osób niepełnosprawnych, koncerty, happeningi, eventy, zajęcia edukacyjne – to tylko niektóre efekty współpracy gminy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Połowa roku kalendarzowego to czas na jej podsumowanie.

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Miejskiej Stargard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” zostało przedstawione podczas XLII sesji Rady Miasta.

Program realizowany był w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. Na jego realizację Gmina przeznaczyła łącznie kwotę 1 699 197,78 zł. Ogłoszono 13 konkursów ofert, w których udział wzięło 40 podmiotów. Złożyły one 80 ofert. Dotacje, na realizację 56 zadań, otrzymało 37 podmiotów.

W ramach współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi (NGO) w Starogardzie Gdańskim realizowane są: Starogardzkie Centrum Wolontariatu, Klub Abstynenta „Razem”, Punkt Interwencji Kryzysowej oraz Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt. Z działalności tych placówek rocznie korzysta kilkaset osób, a pomoc w nich świadczy ponad 200 wolontariuszy.

Dzięki współpracy samorządu z NGO powstało 5 audioprzewodników po mieście stworzonych w języku polskim i angielskim, opracowane zostały nowe trasy rowerowe, wydrukowano plany miasta.

Organizacje pozarządowe zorganizowały 11 dużych wydarzeń kulturalnych: koncertów happeningów, eventów, których publiczność to ponad 10 tys osób ze Starogardu i okolic.

Gmina zleca też organizacjom zadania w zakresie edukacji. Już od kilku lat ogromną popularnością wśród przedszkolaków cieszy się zadanie „Dziś przedszkolak jutro mistrz” realizowane przez Klub Sportowy Beniaminek 03. W roku 2016 z zajęć skorzystało ponad 650 dzieci ze starogardzkich przedszkoli. Innowacyjną propozycją skierowaną do uczniów były zadania: „Futuro = Przyszłość” oraz „Kuźnia kreatywności” realizowane przez Stowarzyszenie „Można Inaczej”, a także Fundacji „In Fortes” – „Aktywni – kreatywni”. Obie organizacje wykorzystały nowoczesne formy nauczania, jak robotyka czy warsztaty kulinarne. Z akcji edukacyjnych skorzystało ponad 1750 osób.

Działania organizacji to także projekty skierowane do osób niepełnosprawnych i seniorów. W roku 2016 z różnych form wsparcia realizowanych przez NGO skorzystało ponad 300 osób niepełnosprawnych i ich rodzin, a także ponad 300 seniorów. Na szczególną uwagę zasługuje projekt Stowarzyszenia Starogard 2030 „Starogard przyjaznym miastem bez barier – akcja promująca ideę projektowania uniwersalnego”. Studenci z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, pod okiem dr hab. inż. arch. Marka Wysockiego oraz osoby niepełnosprawne sprawdzały w wybranych częściach miasta, na jakie bariery mogą napotkać osoby starsze i niepełnosprawne. W efekcie ich badań rozpoczęto tworzenie mapy dostępności Starogardu dla osób niepełnosprawnych.

Największymi beneficjentami miejskich środków, ale także organizacjami, które prowadzą działania najbardziej regularne są kluby sportowe. Każdego roku ze szkolenia sportowego korzysta ponad 1450 uczniów starogardzkich szkół. Zajęcia prowadzone są kilka razy w tygodniu pod okiem wykwalifikowanych trenerów. Dotacje na szkolenie sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży, w roku 2016 otrzymało 11 klubów realizujących zajęcia w 12 dyscyplinach. Kluby sportowe realizują także turnieje i zawody, które śledzi kilka tysięcy widzów.

Organizacje pozarządowe działają po to, by mieszkańcom miasta żyło się lepiej. Wszystko robią z myślą o nich. Bezpośrednimi adresatami zadań realizowanych przez starogardzkie NGO było ponad 4100 mieszkańców miasta.

 


5 kwietnia 2017 r.

Ogłoszenie
o przeprowadzaniu konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie wyróżnień i nagród za wyniki sportowe

Działając na podstawie Uchwały Nr LXII/539/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów normatywnych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Prezydent Miasta Starogard Gdański poddaje konsultacjom społecznym projekt uchwały w sprawie wyróżnień i nagród za wyniki sportowe.

Projekt uchwały przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających lub mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Projekt uchwały jest wersją roboczą, w toku konsultacji będzie on ulegał zmianom.

Formularz uwag do projektu uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie wyróżnień i nagród za wyniki sportowe pobrać można ze strony www.starogard.pl zakładka „organizacje pozarządowe” lub ze strony bip.starogard.pl zakładka „organizacje pozarządowe” lub otrzymać pocztą elektroniczną po uprzednim zwróceniu się do Wydziału Informacji Społecznej wis@um.starogard.pl.

Na uwagi oczekujemy w terminie od 5 kwietnia do 11 kwietnia 2017 r., można je składać na załączonym formularzu uwag w Urzędzie Miasta Starogard Gdański, Biuro Obsługi Klienta (parter, pok. nr 01) ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański lub przesłać w wersji elektronicznej na adres wis@um.starogard.pl

Informacja o wynikach konsultacji zamieszczona zostanie na stronie internetowej www.starogard.pl w zakładce „organizacje pozarządowe” i bip.starogard.pl w zakładce „organizacje pozarządowe”.

Informacji w sprawie projektu uchwały udziela Główny Specjalista Wydziału Informacji Społecznej Ewa Radkowska-Duda, ul. Gdańska 6, I piętro, pok. nr 125, tel. 58 530 60 97, e-mail wis@um.starogard.pl

Prezydenta Miasta
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


28 lipca 2016 r.

Nabór kandydatów na członków zespołu opiniującego
wnioski złożone w ramach inicjatywy lokalnej w latach 2016/2017

Na podstawie art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVI/249/2016 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, Prezydent Miasta Starogard Gdański zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów na członków zespołu opiniującego wnioski złożone w ramach inicjatywy lokalnej.

Nabór na członków zespołu opiniującego odbywa w terminie od 28 lipca 2016 roku do 19 sierpnia 2016 roku.
2. Zgłoszenie musi być dokonane na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.
3. Każda organizacja może zgłosić jednego kandydata.
4. Wypełnione formularze można przesłać drogą elektroniczną na adres: sylwia.ossowska@um.starogard.pl lub dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zgłoszenie kandydatów na członków zespołu opiniującego wnioski złożone w ramach inicjatywy lokalnej”:
1) bezpośrednio w Urzędzie Miasta Starogard Gdański- Biuro Obsługi Klienta, pokój 01 ul. Gdańska 6 w godzinach pracy Urzędu,
2) za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański.
5.Uwagi dotyczące prac komisji:
1) celem naboru jest utworzenie bazy kandydatów na członków zespołu opiniującego wnioski złożone w ramach inicjatywy lokalnej, osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, które są zainteresowane udziałem w pracach zespołu opiniującego wnioski złożone w ramach inicjatywy lokalnej w latach 2016/2017
2) Wybór członków zespołu opiniującego zostanie dokonany w drodze losowania spośród wszystkich zgłoszeń, na otwartym spotkaniu organizacji pozarządowych w dniu 22.08.2016 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Starogard Gdański, sala 101.
3) Posiedzenia zespołu opiniującego będą się odbywały przynajmniej raz w miesiącu w Urzędzie Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6.
4) Udział w pracach zespołu opiniującego jest nieodpłatny i za udział jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.
5) Jeżeli członkowie zespołu opiniującego wybrani z bazy kandydatów opiniujących wnioski nie będą mogli uczestniczyć w posiedzeniu zespołu, wówczas zespół opiniujący będzie działać bez udziału osób reprezentujących organizacje pozarządowe.
6) W przypadku braku zgłoszenia do bazy kandydatów opiniujących wnioski, zespół opiniujący działa bez udziału osób reprezentujących organizacje pozarządowe.
7) Członkowie komisji konkursowej przed przystąpieniem do opiniowania ofert zobowiązani są zapoznać się z:
a) Uchwałą Nr XXVI/249/2016 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
b) wnioskami złożonymi w ramach inicjatywy lokalnej.

Pliki do pobrania:


Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje o zmianach w przepisach dotyczących organizacji kursów na kierownika i wychowawcę wypoczynku, mających na celu poprawę jakości i zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
Z najistotniejszych zmian można wymienić:
1. Organizator wypoczynku ma obowiązek zapewnić jego uczestnikom dostęp do opieki medycznej.
2. Osoby które rozpoczęły kurs przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia zakończą je na starych zasadach; te osoby które ukończyły kurs na dotychczasowych zasadach spełniają warunek ukończenia kursy według nowych przepisów.
3. Od 1 września 2015 r. studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne oraz słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych, zamiast dotychczasowego odbycia „odpowiedniego przeszkolenia”, które było wymagane dla wychowawców wypoczynku, mają obowiązek ukończenia kursu na wychowawcę wypoczynku.
4. Zwolnienie czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza z obowiązku ukończenia kursu na kierownika wypoczynku.

Więcej informacji na ten temat: http://men.gov.pl/wypoczynek/zmiany-w-przepisach-dotyczacych-organizacji-kursow-na-kierownika-i-wychowawce-wypoczynku.html


14 października 2014 r.

Ogłoszenie
o przeprowadzaniu konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie ustalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2015 rok

Działając na podstawie Uchwały Nr LXII/539/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia
29 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów normatywnych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Prezydent Miasta Starogard Gdański poddaje konsultacjom społecznym projekt uchwały w sprawie ustalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2015 rok.

Projekt uchwały przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających lub mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Projekt uchwały jest wersją roboczą, w toku konsultacji będzie on ulegał zmianom.

Formularz uwag do projektu uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie ustalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2015 rok pobrać można ze strony www.starogard.pl , zakładka „organizacje pozarządowe” lub otrzymać pocztą elektroniczną po uprzednim zwróceniu się do Wydziału Spraw Społecznych wss@um.starogard.pl .

Pobierz: projekt (plik .pdf, 207 KB), formularz uwag (plik .doc, 30 KB)

Na uwagi oczekujemy w terminie od 14 października do 20 października 2014 r., można je składać na załączonym formularzu uwag w Urzędzie Miasta Starogard Gdański, Biuro Obsługi Klienta (parter, pok. nr 01) ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański lub przesłać w wersji elektronicznej na adres wss@um.starogard.pl .

Informacja o wynikach konsultacji zamieszczona zostanie na stronie internetowej www.starogard.pl w zakładce „organizacje pozarządowe”.

Informacji w sprawie projektu uchwały udziela Pełnomocnik Prezydenta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Patrycja Dziewiątkowska-Dudek, ul. Gdańska 6, II piętro, pok. nr 209, tel. 58 530 60 91, e-mail wss@um.starogard.pl
Prezydent Miasta
(-) Edmund Stachowicz


14.10.2014.

Zgodnie z ogłoszeniem o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na rok 2015” zamieszczamy informację z konsultacji społecznych w sprawie projektu w/w uchwały.

Wyniki konsultacji  (pdf 82 kb)


16 września 2014 r.
OGŁOSZENIE o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na rok 2015”.

Zgodnie z Uchwałą Nr LXII/539/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów normatywnych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Prezydent Miasta Starogard Gdański przedstawia do konsultacji pisemnych projekt uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na rok 2015”.

Projekt uchwały jest wersją roboczą, w toku konsultacji będzie on ulegał zmianom.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, działających na terenie miasta Starogard Gdański, do wnoszenia uwag i opinii w terminie do dnia 29 września 2014 roku wyłącznie za pośrednictwem załączonego formularza.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji zostało umieszczone na  www.starogard.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

DO POBRANIA:

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 29 września  2014 roku*: pocztą na adres: Urząd Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański; emailem: ppdsopion@um.starogard.pl ; faxem na numer: 58 5306111.

Konsultacje trwają od  16 do 29 września 2014 r.
Informacja o wynikach konsultacji zamieszczona zostanie na stronie internetowej  www.starogard.pl

Informacji w sprawie projektu uchwały udziela p.o. Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych i Osób Niepełnosprawnych, ul. Gdańska 6, II piętro, pok. nr 209, e-mail ppdsopion@um.starogard.pl : Bożena Bielińska – tel. 58 530 61 26.

Prezydent Miasta
Edmund Stachowicz


Porady dla NGO przez skype i gg

Kto podpisuje statut? Jak wypełnić formularze KRS? Gdzie znajdę informacje o
umowie użyczenia lokalu? Masz krótkie, proste pytanie dotyczące zakładania i
prowadzenia fundacji lub stowarzyszenia – korzystaj z pomocy on-line.
Jeśli masz pytania dotyczące:

a.. zakładania fundacji lub stowarzyszenia
b.. ubiegania się o status organizacji pożytku publicznego (OPP)
c.. przeprowadzenia zmian w organizacji (zmiana statutu, władz itp.) i ich
zgłoszenia do urzędów
d.. dopełniania obowiązków wobec Krajowego Rejestru Sądowego
e.. sporządzenia poprawnych uchwał władz, zapisów w statucie
f.. dopełniania obowiązków sprawozdawczych
skorzystaj z Internetowego Centrum Wsparcia (ICW). Odpowiedzi udzielają
doświadczeni doradcy na bieżąco, szybko, on-line poprzez:

a.. poradnię skype: Informatorium_ngo
b.. poradnię Gadu-Gadu (gg) – numer: 43576851
Niezarejestrowani użytkownicy gg, aby zadać pytanie mogą też skorzystać z
okna dialogowego znajdującego się na podstronie:
http://poradnik.ngo.pl/zapytaj (w prawym rogu na dole strony).

Zapraszamy organizacje do korzystania z bezpłatnej pomocy doradców – od
poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00.


Dane Teleadresowe Organizacji Pozarządowych

Poniżej zamieszczamy do wypełnienia ankietę z danymi teleadresowymi organizacji pozarządowych, informacje te posłużą do uzupełnienia i aktualizacji  bazy stowarzyszeń administrowanej przez Urząd Miasta. Dokument w formie papierowej znajduje się w Biurze Obsługi Klienta pok. 01.

Do pobrania: Ankieta (plik Microsoft Word, rozmiar 50 KB)


 

Ogłoszenie
o przeprowadzaniu konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny
w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na lata 2012 – 2014.

Działając na podstawie Uchwały Nr LXII/539/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów normatywnych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Prezydent Miasta Starogard Gdański poddaje konsultacjom społecznym projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na lata 2012 – 2014.

Projekt uchwały przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających lub mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Projekt uchwały jest wersją roboczą, w toku konsultacji będzie on ulegał zmianom.

Formularz uwag do projektu uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na lata 2012 – 2014 pobrać można ze strony www.starogard.pl , zakładka „organizacje pozarządowe” lub otrzymać pocztą elektroniczną po uprzednim zwróceniu się do Wydziału Spraw Społecznych wss@um.starogard.pl .

Na uwagi oczekujemy w terminie od 15 października do 22 października 2012 r.(do godz. 12.00), można je składać na załączonym formularzu uwag w Urzędzie Miasta Starogard Gdański, Biuro Obsługi Klienta (parter, pok. nr 01) ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański lub przesłać w wersji elektronicznej na adres wss@um.starogard.pl .

Informacja o wynikach konsultacji zamieszczona zostanie na stronie internetowej www.starogard.pl .

Informacji w sprawie projektu uchwały udzielają pracownicy Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, II piętro, pok. nr 209, e-mail wss@um.starogard.pl : Patrycja Dziewiątkowska-Dudek – tel. 58 530 60 91.

Dokumenty do pobrania (format .doc):

  1. Uchwała Nr XXXI/ /2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 października 2012 r.w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na lata 2012 – 2014.
  2. Załącznik do Uchwały Nr /XXXI/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na lata 2012 – 2014.
  3. Formularz uwag do projektu chwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na lata 2012 – 2014.

WSPÓŁPRACA GMINY MIEJSKIEJ STAROGARD GDAŃSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2011 ROKU

Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr LXIII/555/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego w 2011 roku.

Sprawozdanie  (plik w formacie AdobeAcrobat, wielkość 269 KB)


SILNE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
– JAKO PRZYKŁAD ZACHOWAŃ PRZEDSIĘBIORCZYCH

Aktywna działalność Organizacji Pozarządowych jest z roku na rok coraz istotniejszą cechą społeczeństwa demokratycznego, elementem spajającym i aktywizującym starogardzką społeczność lokalną.

Organizacje rozwijając aktywność obywatelską tym samym kształtują liderów społecznych. Do bieżącej efektywnej pracy istotne znaczenie ma zarówno wymiana doświadczeń między Organizacjami, jak i współpraca sektora pozarządowego z sektorem publicznym, a przede wszystkim z organami samorządu terytorialnego. Jest to szczególnie ważne, kiedy Organizacje mają możliwość ubiegania się o środki z Unii Europejskiej. Przy ubieganiu się o te fundusze bardzo wysoko oceniany jest udział samorządu terytorialnego zarówno w dofinansowaniu projektu jak również i jego realizacji.

Organizacje pozarządowe, są ważnym partnerem władz samorządowych stymulującym rozwój gminy. Silne organizacje pozarządowe są efektywnym partnerem  w realizowaniu aktywnych polityk rynku pracy, dialogu społecznego, a także pobudzają aktywność i zaangażowanie mieszkańców w życie Gminy. Powierzanie organizacjom pozarządowym zadań społecznych zwiększa efektywność i skuteczność ich realizacji. Dlatego stymulowanie rozwoju tzw. „III sektora” leży w interesie każdego samorządu.

Często pojawia się pytanie dlaczego organizacje pozarządowe powinny wspierać lub zastępować samorząd w zaspokajaniu obywatelskich potrzeb. Odpowiedź jest prosta – bo robią to lepiej i taniej. Lepiej bo są oddani sprawie, unikają biurokracji i często korzystają z pracy wolontariuszy, ale także dlatego że najlepiej znają potrzeby lokalnej społeczności i działając poprzez miejscowych obywateli tworzą poczucie wspólnoty i wspólnotę tę realnie konstruują.

Organizacje pozarządowe są gotowe do współpracy, rośnie ich aktywność i znaczenie lokalne. To właśnie dzięki coraz większej aktywności podejmowanej na terenie gminy, organizacje pozarządowe stały się cennym partnerem dla samorządu. Główną cechą tych relacji jest współpraca.

Idąc za głosem rozsądku i mojego doświadczenia przekonany jestem, ze zapisane corocznie w Uchwale Rady Miasta cele jaki zadania priorytetowe będą miały swój uzasadniony skutek i oddźwięk jedynie przy odpowiednio prowadzonej polityce informacyjnej w efekcie finalnym prowadzącej do aktywizacji opisanych powyżej środowisk jak i zachęceniu do udziału w owych przedsięwzięciach mieszkańców miasta.

Działanie przedsiębiorcze to zintegrowana komunikacja, to umiejętność odnajdowania wspólnego mianownika zarówno z sektorem publicznym, ale także z prywatnym, a co najważniejsze pomiędzy sobą.
Zintegrowana działalność Organizacji Pozarządowych może skutkować nadzwyczaj spektakularnymi efektami organizacyjnymi jak i spowodować, że przedsięwzięcie nie będzie trudne w obszarze pozyskiwania środków finansowych i pozafinansowych, a także nie będzie sprawiała kłopotów z rozliczeniem zadań pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi.

Wielość talentów jakie posiadają Organizacje Pozarządowe pozwala twierdzić, że w mieście mają szansę powstawać projekty interdyscyplinarne, które przy ograniczonej pomocy zewnętrznej, ale za to przy skomasowanych siłach organizacyjnych Organizacji Pozarządowych nie mogą pozostać zapomniane.

Zachęcam wszystkich do współdziałania, do odnajdywania rozwiązań na drodze integracji sił i środków do tworzenia projektów wykorzystujących potencjał organizacji tak aby w Starogardzie Gd. powstawały inicjatywy do których chętnie będzie się wracało pamięcią i które poprzez swój prestiż z pewnością znajdą orędowników i sponsorów.