Konsultacje społeczne Regulaminu Budżetu Obywatelskiego na rok 2023

W dniach od 11 do 18 marca będą trwały konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie przyjęcia regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Starogard Gdański na rok 2023.

Tytuł konsultacji: Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Starogard Gdański na rok 2023
Cel konsultacji: ustalenie zapisów uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Starogard Gdański na rok 2023
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 11 marca – 18 marca 2022 r.
Komórka merytoryczna: Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Formy konsultacji:
Zbieranie uwag, wniosków i propozycji na piśmie, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Formularz zbierania uwag stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia

Informacje o przeprowadzanych konsultacjach:
Informacje dotyczące przedmiotu konsultacji można uzyskać w okresie trwania konsultacji:
• Na stronie internetowej: starogard.pl,
• od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 w siedzibie COP, ul. Mickiewicza 1 – informacji udziela Sylwia Ossowska – Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, Dzieci i Młodzieży, lub telefonicznie: 881 200 480

Uwagi, wnioski i propozycje do przedmiotu konsultacji należy przesyłać za pośrednictwem uzupełnionego formularza w nieprzekraczalnym terminie do 18 marca br.:
• Pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, z dopiskiem: konsultacje uchwały BO 2023 (decyduje data stempla pocztowego);
• Pocztą elektroniczną na adres: sylwia.ossowska@um.starogard.pl (skan uzupełnionego i podpisanego formularza) w tytule maila wpisując „konsultacje uchwały BO 2023”.

Załączniki:
Projekt uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Starogard Gdański na rok 2023
Formularz konsultacji