Aktualności

25 września 2023

Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024.

Działając Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz na podstawie Uchwały Nr LXII/539/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów normatywnych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Prezydent Miasta Starogard Gdański poddaje konsultacjom społecznym projekt uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024. Projekt uchwały przedkładany jest do konsultacji w celu zebrania uwag i opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających lub mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański. Projekt uchwały jest wersją roboczą, w toku konsultacji może ulegać zmianom.

Formularz uwag do projektu uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024 pobrać można ze strony bip.starogard.pl, zakładka „organizacje pozarządowe – współpraca z organizacjami pozarządowymi”.

Uwagi przyjmowane są w terminie od 26 września do 13 października 2023 r. Można je składać na załączonym formularzu uwag w Urzędzie Miasta Starogard Gdański, Biuro Obsługi Klienta (parter, pok. nr 01) ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański lub przesłać w wersji elektronicznej na adres sylwia.ossowska@um.starogard.pl
Zorganizowane zostanie także otwarte spotkanie dla przedstawicieli starogardzkich NGO, podczas którego przedstawione zostaną zapisy programu. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość wniesienia uwag w trybie przewidzianym dla konsultacji społecznych, tj. w formie pisemnej, na formularzach konsultacyjnych. Termin spotkania: 10 października 2022 r, godz. 16.00 siedziba COP, ul. Mickiewicza 1.

Informacja o wynikach konsultacji zamieszczona zostanie na stronie internetowej bip.starogard.pl w zakładce „organizacje pozarządowe”.
Informacji w sprawie projektu uchwały udziela Sylwia Ossowska, ul. Mickiewicza 1, siedziba COP, tel. 881  200 480, e-mail sylwia.ossowska@um.starogard.pl

Załączniki:

formularz_konsultacji_spolecznych_na_2024_rok_Program_Współpracy

program współpracy na rok 2024

 


13 marca

Pozytywne-wsparcie-w-Starogardzie-Gd

Masz pomysł? Złóż wniosek na dotację

Stowarzyszenie Pozytywni zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe i grupy nieformalne pragnące zrealizować projekt na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Starogard Gdański do składania wniosków.

Masz pomysł! My mamy Pozytywne Wsparcie 2023 na realizację inicjatyw skierowanych do mieszkańców Starogardu Gdańskiego. Pula środków przeznaczonych na dotacje wynosi 16000 zł.
Rozpoczynamy nabór wniosków. Najbliższe posiedzenie komisji odbędzie się 22/23 marca. Kwota wsparcia dla organizacji pozarządowej lub grupy nieformalnej może wynieść w kategorii ogólnej maksymalnie 2000 zł.
Wnioski należy złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. Wersję papierową podpisaną przez uprawnione osoby, można złożyć w zamkniętej kopercie (z dopiskiem Pozytywne wsparcie) w Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. Mickiewicza 1, 83-200 Starogard Gdański) w biurze Pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych – od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00 lub podczas dyżuru doradcy merytorycznego COP (środy 16:00-19:00).
Wersję elektroniczną wniosku, w formie tekstowej (np. pdf), można wysłać na adres pozytywni.starogard@gmail.com. Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie konkursu: pozytywnewsparcie.strikingly.com

Młodzieżowa Rada Miasta Starogard Gdański wraz ze Stowarzyszeniem Pozytywni zapraszają grupy młodzieżowe do aplikowania o środki w ramach konkursu Pozytywne wsparcie – Fundusz młodzieżowy.

Mlodziezowa-Rada-Miasta-Starogard-Gdański-i-Stowarzyszenie-pozytywni

 

Czekamy na inicjatywy grup młodzieżowych na projekty skierowane do mieszkańców Starogardu Gdańskiego. Pula środków przeznaczonych na dotacje wynosi 8000 zł. Kwota wsparcia dla każdej grupy może wynieść maksymalnie 1000 zł.
Zachęcamy wszystkie grupy młodzieżowe pragnące zrealizować projekt na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Starogard Gdański do składania wniosków do 17 kwietnia do godz. 10:00 (w przypadku niewyczerpania puli funduszu, będzie możliwe późniejsze aplikowanie).
Wnioski należy złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. Wersję papierową można złożyć w zamkniętej kopercie (z dopiskiem Pozytywne wsparcie – Fundusz młodzieżowy) w Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. Mickiewicza 1, 83-200 Starogard Gdański) w biurze Pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych – od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00 lub
podczas dyżuru doradcy merytorycznego COP (środy 16:00-19:00).
Wersję elektroniczną wniosku, w formie tekstowej (np. pdf), można wysłać na adres pozytywni.starogard@gmail.com.
Jednoczenie informujemy, iż wnioski przed złożeniem można skonsultować z doradcą, poprzez e-mail (szymon.adam.rohde@gmail.com) lub telefonicznie pod numerem ‪883 664 634‬).
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie konkursu: pozytywnewsparcie.strikingly.com.

3 lutego 2023

Otwarty konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na 2023 r.

Na podstawie uchwały Nr LI/617/2022 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 26 października 2022 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023”, Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na 2023 r.

Treść ogłoszenia znajduje się pod linkiem:https://bip.starogard.pl/a,24531,otwarty-konkurs-ofert-w-zakresie-przeciwdzialania-uzaleznieniom-i-patologiom-spolecznym-na-2023-r.html

3 lutego 2023

Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnienia praw dziecka na 2023 r.

a podstawie Nr LI/617/2022 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 26 października 2022 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023” Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnienia praw dziecka na 2023 r.

Treść ogłoszenia znajduje się pod linkiem:
https://bip.starogard.pl/a,24532,otwarty-konkurs-ofert-w-zakresie-dzialalnosci-na-rzecz-rodziny-macierzynstwa-rodzicielstwa-upowszech.html

29 grudnia 2022

Na podstawie Uchwały Nr LI/617/2022 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 26 października 2022 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rok 2023.

Szczegółowy podział zadań i środków w ramach niniejszego konkursu przedstawia się następująco:

wsparcie informacyjne, szkoleniowe, techniczne i finansowe oddolnych inicjatyw mieszkańców poprzez zlecenie organizacji lokalnego konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych – 30 000,- zł.

Termin realizacji zadania:

od 1 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

ogłoszenie o konkursie umieszczone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, http://www.starogard.plhttp://bip.starogard.pl i http://Witkac.pl Informacji w sprawie konkursu udziela pracownicy urzędu: Ewa Radkowska Duda, Sylwia Ossowska – tel. 58 530 6134, rwzop@um.starogard.pl

Ofertę należy sporządzić za pośrednictwem serwisu http://Witkac.pl do dnia 19 stycznia 2023 r. godz. 15.00.

Potwierdzenie złożenia oferty lub wydrukowaną ofertę zawierającą sumę kontrolną zgodną z sumą wskazaną w serwisie Witkac.pl, w wersji papierowej należy złożyć do dnia 23 stycznia 2023 r., do godz. 15.30 do siedziby Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, po uprzednim podpisaniu przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta lub ustanowionego pełnomocnika, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.

Szczegółowe informacje znajdują się w zarządzeniu o ogłoszeniu konkursu oraz w załączniku do zarządzenia stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI:

zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

załącznik do zarządzenia – ogłoszenie o konkursie


Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na rok 2023 na realizację zadań publicznych.

Na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LI/617/2022 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 26 października 2022 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” Prezydent Miasta Starogard Gdański zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na rok 2023.

1. Nabór na członków komisji konkursowych odbywa w terminie od 24 listopada do 12 grudnia 2022 roku.

2. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.

3. Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo osób do reprezentowania organizacji należy:

1) przesłać w formie skanu na adres e-mailowy: sylwia.ossowska@um.starogard.pl

2) dostarczyć oryginały do siedziby Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30 – 15.30, środa 7.30 – 17.00, piątek 7.30 – 14.00,

3) wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański- decyduje data wpływu do Urzędu

4. Uwagi dotyczące naboru i prac komisji:

1) celem naboru jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych, osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, które są zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na rok 2023.

2) Wybór członków komisji konkursowych zostanie dokonany w drodze losowania spośród wszystkich zgłoszeń, na otwartym spotkaniu organizacji pozarządowych w dniu 15 grudnia 2022 r. o godz. 15.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Mickiewicza 1.

3) Zgłoszenia do składu komisji dokonane przez Starogardzką Radę Organizacji Pozarządowych mają charakter wskazania i nie podlegają losowaniu.

4) W przypadku zgłoszenia większej liczby przedstawicieli organizacji pozarządowych tworzona jest lista rezerwowa uwalniana w momencie wykluczenia członka komisji na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust 2f ustawy.

5) Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

6) W pracach komisji konkursowej może brać udział wyłącznie jeden przedstawiciel danej organizacji.

7) Szczegółowy regulamin prac komisji stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia nr 542/11/2022 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 3 listopada 2022 r, stanowiący jednocześnie załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Wszelkich informacji udziela Pełnomocnik Prezydenta ds Organizacji Pozarządowych, tel: 58 530 6134, 881 200 480,e-mail: sylwia.ossowska@um.starogard.pl

Załączniki:
Formularz_zgloszeniowy_2023 StROP

Formularz_zgloszeniowy_2023

załacznik nr 1 do zarządzenia

załącznik nr 2 do zarządzenia

załącznik nr 3 do zarządzenia

załącznik nr 4 do zarządzenia

zarządzenie w sprawie komisji konkursowych

4 marca 2019

Nowe wzory ofert i sprawozdań dla NGO

Od 1 marca 2019 r., podczas udzielania dotacji organizacjom pozarządowym, obowiązują nowe wzory ofert, umów i sprawozdań.

Organizacje, które składały oferty przed 1 marca 2019 r. i otrzymały dotację, rozliczają się na dotychczas obowiązujących wzorach sprawozdań.

W generatorach wniosków właściwe wzory wprowadzane są automatycznie, natomiast podczas rozliczania ofert w trybie art. 19a ustawy, tzw. małych grantów, należy zwrócić uwagę na wybór właściwych druków.

Wszystkie obowiązujące wzory znajdują się w zakładce „organizacje pozarządowe” – „wzory dokumentów”

Link: https://starogard.pl/organizacje-pozarzadowe/wzory-dokumentow/


 

Zapisz