Obowiązek informacyjny

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 22 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości Straż Miejska w Starogardzie Gdańskim informuje, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z siedzibą przy ul. Kolejowej 5A, 83-200 Starogard Gdański,

2) osobą powołaną do ochrony danych w Straży Miejskiej w Gdańsku jest Inspektor Ochrony Danych, kontakt: iod@um.starogard.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Straży Miejskiej;

4) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy;

5) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;

6) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych – art. 10a;

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ustawowego obowiązku lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji;

8) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi na podstawie odrębnych umów. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.