Planowanie

INFORMACJA O MIEJSCOWYCH PLANACH
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – MIASTO STAROGARD GDAŃSKI

Na obszarze gminy miejskiej Starogard Gdański występuje blisko 100% pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Brak ustaleń planistycznych dla dz. 202 w obr. 37, 414 w obr.13 oraz obszarów, które utraciły status terenów zamkniętych tj. dz. 2/2 w obr.3, dz. 1/1, 1/2, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7,1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 2, 414 w obr. 13. Sposób zagospodarowania wymienionych terenów ustala się w trybie wydania decyzji o wa-runkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.