Akty Prawne

Podstawowe akty prawne dotyczące działalności straży miejskiej.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych /Dz. U. z 2016 r., poz.706, z późn. zm./.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) /Dz. U. z 1998 r. Nr 112,
poz. 713 z późn. zm./. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze straży gminnych (miejskich) upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego /Dz. U. z 2003 r. Nr 208, poz. 2026 z późn. zm./. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008r. w sprawie kontroli ruchu drogowego /Dz. U. z 2008 r. Nr 132, poz. 841 z późn. zm./.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności /Dz. U. z 2009 r. Nr 220, poz. 1722,
 z późn. zm./.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską) /Dz. U. z 2009 r. Nr 220, poz. 1720/.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu dokumentowania faktu użycia środków przymusu bezpośredniegoprzez strażników gminnych (miejskich) /Dz. U. z 2009 r.
Nr 220, poz. 1719/. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich) /Dz. U. z 2009 r. Nr 220, poz. 1733, z późn. zm./.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy /Dz. U. z 2009 r. Nr 220, poz. 1732/. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi) /Dz. U. 1998 r. Nr 161, poz. 1108/. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) /Dz. U. z 2013 r., poz. 353, z późn. zm./.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) /Dz. U. z 2010 r. Nr 150, poz. 1012/.
Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej /Dz. U. z 2013 r.,
poz. 628, z późn. zm./.

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm./.

Prawo lokalne

UCHWAŁA NR LXII/538/2010 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 29 września 2010r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

UCHWAŁA NR XXIX/264/2016 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 27 lipca 2016 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Akty normatywne w zakresie ustawowych zadań

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. kodeks wykroczeń /Dz. U. z 2015 r. , poz. 1094, ze zm./.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia /Dz. U. z 2016 r.
poz. 1713 ze zm/.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym /Dz. U. Z 2017 , poz. 128 ze zm/.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego /Dz. U. z 2008 Nr 132, poz. 841ze zm/.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego /Dz. U. z 2012 , poz. 488 ze zm/.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej  /Dz. U. z 2011 nr 143 poz. 846ze zm. /.

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
/Dz. U. z 2016 poz 487 ze zm./.

Ustawa z dnia 9 listopada 1995r o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych /Dz.U. 2015 poz 298 ze zm/

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach /Dz. U. z 2016
poz. 250ze zm./.

Ustawa z dnia 14 grudnia2012r. o odpadach /Dz. U. z 2016r. poz. 1987 ze zm./.

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji /Dz. U. z 2005 r.
Nr 25, poz. 202 ze zm./.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2017r poz 519 ze zm/.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt /Dz. U. Z 2013 poz 856 ze zm./.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm./.

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. prawo o miarach /Dz. U. z 2016 r. , poz. 884 ze zm./.

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych /Dz. U. z 2015 r. poz 2139ze zm./

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. prawo o zgromadzeniach /Dz. U. Z 2015 poz. 1484, ze zm./.

 

Więcej aktualności dot. straży miejskiej w Starogardzie Gdańskim pod linkiem: aktualności straż miejska

Kontakt do straży miejskiej w Starogardzie Gdańskim pod linkiem: kontakt straż miejska