Archiwum obwieszczenia

19 grudnia 2019

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Pliki do pobrania:


05 grudnia 2019

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 28 listopada 2019 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 560/11/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Sobieskiego 6a – działki nr: 62, 63/7, 87, 88, 89/1, 90 o łącznej pow. 8 794 m² – zabudowane budynkiem użyteczności publicznej, boiskiem sportowym i parkingiem samochodowym, obręb 16, KW 34568, 21333, 29152, 41817, zbycie bezprzetargowe na rzecz Skarbu Państwa – na cel publiczny.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


 

6 listopada 2019

ZARZĄDZENIE NR 510/10/2019

PREZYDENTA MIASTA STAROGARD GDAŃSKI

z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm. 1 ), art. 28 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm. 2 ), § 3 ust. 1 i 2 uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Starogard Gdański – zarządza się, co następuje:

§ 1 . Przeznacza się do zbycia nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 (II piętro, obok pokoju nr 200) i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu (bip.starogard.pl, starogard.pl), a informacja o wywieszeniu tego wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański.

§ 4 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania:


6 listopada 2019

ZARZĄDZENIE NR 509/10/2019

PREZYDENTA MIASTA STAROGARD GDAŃSKI

z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm. 1 ), art. 28 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm. 2 ), § 3 ust. 1 i 2 uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Starogard Gdański – zarządza się, co następuje:

§ 1 . Przeznacza się do zbycia nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 (II piętro, obok pokoju nr 200) i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu (bip.starogard.pl, starogard.pl), a informacja o wywieszeniu tego wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański.

§ 4 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania:


6 listopada 2019

ZARZĄDZENIE NR 508/10/2019

PREZYDENTA MIASTA STAROGARD GDAŃSKI

z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm. 1 ), art. 28 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm. 2 ), § 3 ust. 1 i 2 uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Starogard Gdański – zarządza się, co następuje:

§ 1 . Przeznacza się do zbycia nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 (II piętro, obok pokoju nr 200) i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu (bip.starogard.pl, starogard.pl), a informacja o wywieszeniu tego wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański.

§ 4 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania:


8 październik 2019

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 1 października 2019 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 492/10/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Jaszczurkowców – działka nr 47/1 o pow. 83 m², obręb 27, KW 33299, pod poszerzenie sąsiedniej nieruchomości.

Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 493/10/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Lubichowska / Topolowa – działki nr: 75, 142/23 o łącznej pow. 363 m², obręb 32, KW: 5681, 33728, pod poszerzenie sąsiedniej nieruchomości.

Ponadto tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 494/10/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Kleeberga / Unruga – działka nr 35/3 o pow. 135 m², obręb 37, KW 26553, pod poszerzenie sąsiedniej nieruchomości..

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


 

27 sierpnia 2019

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 20 sierpnia 2019 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 443/08/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, obejmujące 2 pozycje: 1) ul. Skośna – działka nr 13/101 w części o pow. do 57 m², obręb 32, KW 57405, przeznaczenie pod 3 garaże blaszane, 2) ul. Droga Nowowiejska – działka nr 1/7 w części o pow. do 20 m², obręb 21, KW 3477, przeznaczenie pod 1 garaż blaszany.

Dnia 27 sierpnia 2019 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 452/08/2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych dotychczasowym użytkownikom wieczystym, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Zielona – działki nr: 179/14, 179/90, 179/100 o łącznej pow. 8 504 m², obręb 12, KW 38875.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański

Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


6 sierpnia 2019

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 30 lipca 2019 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 431/07/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 3 pozycje: 1) – 3) ul. Skośna – działki: nr 13/117 o pow 1 613 m², nr 13/118 o pow. 1 612 m², nr 13/119 o pow. 1 616 m², obręb 32, KW 24991, przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – 79.MN, zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


 

16 lipca 2019

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 9 lipca 2019 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 401/07/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Hallera 32 – działka nr 92/3 o pow. 375 m² w udziale 0,2476, obręb 14, KW 33300, zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym (trzy niewyodrębnione lokale mieszkalne), zbycie w drodze aportu do Spółki TBS.

Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 402/07/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Hallera 32/8 – działka nr 92/3 o pow. 375 m² w udziale 0,1267, obręb 14, KW 33300, lokal użytkowy na parterze o pow.użytk. 57,00 m² – KW lokalu 64238, zbycie bezprzetargowe z pierwszeństwem najemcy lokalu użytkowego lub aport do Spółki TBS.

Dnia 16 lipca 2019 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 408/07/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 6 pozycji: 1) – 6) ul.Kręta / Graniczna – działki nr: 187/14 o pow. 2 382 m², 187/15 o pow. 1 186 m², 187/16 o pow. 3 701 m², 187/17 o pow. 1 887 m², 187/23 o pow. 1 152 m², 187/24 o pow. 1 092 m², obręb 5, KW 34706, przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi nieuciążliwe – 07.MW,U, zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 409/07/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu, obejmujące 2 pozycje: 1) al. Wojska Polskiego 10/14 – działki nr: 140/3,314,451/4,451/5,451/8,451/9,452/1 o pow. 10 223 m² w udziale 0,0032, obręb 13, KW 3287, lokal mieszkalny na III piętrze o pow.użytk. 35,70 m² – KW lokalu 53025, 2) ul. Piłsudskiego 7/57– działki nr: 467,468 o pow. 1 953 m² w udziale 0,0059, obręb 17, KW 24556, lokal mieszkalny na II piętrze o pow.użytk. 15,74 m².

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


23 maja 2019

Zaproszenie do składania ofert

na dzierżawę części nieruchomości położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Rynek oznaczonej w ewidencji nieruchomości jako działka nr 238/6 w obrębie 17 o powierzchni nieprzekraczającej 800 m 2 , dla której Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim prowadzi księgę wieczystą nr GD1A/00039039/1, przeznaczonych pod lokalizację dwóch „okresowych ogródków gastronomicznych” – każdy ogródek o powierzchni do 400 m 2 :

Lokalizacja ogródków gastronomicznych – część południowa Rynku, pomiędzy budynkiem Ratusza a kamienicami od nr 11 do 16.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Kanałową, Sobieskiego, Kościuszki, Chojnicką, Mostową i rzeką Wierzycą w Starogardzie Gdańskim: dla terenu oznaczonego symbolem 51-U/KDD/KX:

funkcja podstawowa: teren zabudowy usługowej (usługi z zakresu administracji, kultury, handlu detalicznego, gastronomii), dróg publicznych dojazdowych i ciągów pieszych;

Maksymalny okres dzierżawy wynosi 3 lata z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron za uprzednim 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, dokonanym na koniec miesiąca kalendarzowego. Umowa może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia w każdym czasie, w przypadku naruszenia jakiegokolwiek warunku umowy przez Dzierżawcę.

Umowa – za zgodą obu stron – może zostać zawarta tylko na okres prowadzenia działalności i kontynuowana w okresie 3-letnim. Ostateczny termin podpisania umowy dzierżawy – w ciągu 30 dni, licząc od dnia otwarcia ofert.

Określa się czas funkcjonowania ogródków:

od poniedziałku do czwartku i w niedzielę od 1000 do 22 00,

w piątki i soboty od godz. 1000 do 2400, z możliwością wydłużenia godziny pracy w sytuacjach, o których mowa w Zarządzeniu Nr 37/01/2019 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 21.01.2019 r. w sprawie określenia zasady lokalizacji okresowych ogródków gastronomicznych na gruntach stanowiących własność lub zarządzanych przez Gminę Miejską Starogard Gdański, w tym w pasie drogowym dróg publicznych gminnych, w obszarze Starego Miasta

Zagospodarowanie terenu musi być zgodne z zasadami, o których mowa w ww. Zarządzeniu Nr 37/01/2019.

Opracowanie zawierające sposób urządzenia i funkcjonowania ogródków gastronomicznych musi być uzgodnione z Powiatowym Konserwatorem Zabytków (PKZ) oraz zaopiniowane przez Wydział Planowania i Urbanistyki Urzędu Miasta Starogard Gdański (WPIU). Opinia wydawana jest przez WPIU w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia dokumentacji do Urzędu Miasta Starogard Gdański.

Oferta powinna zawierać m.in.:

  1. dane osoby prowadzącej działalność lub dane osoby prawnej,

  2. powierzchnię ogródka gastronomicznego (nie więcej niż 400 m 2),

  3. proponowaną wysokość czynszu dzierżawnego netto,

  4. opinię WPIU,

  5. uzgodnienie od Konserwatora Zabytków,

  6. wizualizację ogródka.

Do czynszu należy doliczyć 23% podatku VAT i zaliczki na poczet opłat za korzystanie z mediów (zużycie: prąd, woda i kanalizacja), za wywóz nieczystości stałych (śmieci).

Miesięczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry do 25 dnia każdego miesiąca na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański, wskazane w umowie.

Dzierżawca zobowiązany będzie do płacenia podatku od nieruchomości i ubezpieczenia prowadzonej działalności.

Wszystkie złożone oferty oceniane będą na podstawie następującego kryterium: najwyższy oferowany czynsz miesięczny netto. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Oferent, z którym zawarto umowę dzierżawy uiszcza kaucję w wysokości 500,00 zł w terminie ustalonym z Gminą Miejską Starogard Gdański, która może wykorzystać wpłaconą kaucję na zaległości w płatności czynszu lub rozliczania zużycia mediów lub rozliczenia kosztów związanych ze sprzątaniem terenu ogródka i terenu bezpośrednio z nim sąsiadującego (na szerokości 2 metrów) itp. W przypadku nie wykorzystania kaucji, kaucja ulega zwrotowi po rozwiązaniu umowy na konto wskazane przez Dzierżawcę. Dzierżawca jest zobowiązany w terminie wskazanym w odrębnym zawiadomieniu do uzupełnienia kaucji w przypadku jej wykorzystania w jakimkolwiek czasie trwania umowy. Nie uzupełnienie wpłaty kaucji we wskazanym terminie może skutkować rozwiązaniem umowy dzierżawy w trybie natychmiastowym – bez wypowiedzenia.

Zaplecze sanitarne/toalety dla klientów korzystających z usług ogródka gastronomicznego muszą zostać zabezpieczone przez Dzierżawcę.

Dzierżawca we własnym zakresie i na własny koszt wykona niezbędne inwestycje, w tym ustawi „gastronomiczny ogródek” bez możliwości zwrotu poniesionych nakładów zarówno w trakcie trwania umowy dzierżawy, jak i po jej rozwiązaniu.

Pisemne oferty w zamkniętej kopercie należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2019 r. (poniedziałek) do godz. 13 00 , w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, pokój nr 01. Osoby składające oferty za pośrednictwem np. Poczty Polskiej muszą uwzględnić czas wysyłki tak, aby oferta wpłynęła do urzędu w ww. terminie.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi 11 czerwca 2019 r. (wtorek) .

Gmina Miejska Starogard Gdański zastrzega sobie prawo, prowadzenia negocjacji z oferentami, którzy złożyli oferty, a także zamknięcie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Dodatkowe informacje – Urząd Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6 Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa pok. 204 tel. 58-5306076, Wydział Planowania i Urbanistyki pok. 206 tel.58 530-6079.

 


6 maja 2019

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 30 kwietnia 2019 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 206/04/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 2 pozycje: 1) ul.Siedzikówny„Inki” – działka nr 195/2 o pow.7 473 m², obręb 21, KW 12723, przeznaczona pod zabudowę usługową z zielenią towarzyszącą, zbycie w drodze przetargu, 2) ul.Siedzikówny„Inki”/Powstańców Warszawskich – działka nr 195/3 o pow. 4 507 m², obręb 21, KW 12723, przeznaczona pod zabudowę usługową z zielenią towarzyszącą, zbycie w drodze przetargu, .

Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 207/04/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 2 pozycje: 1) ul.Babilińskiej – działka nr 187/4 o pow. 718 m², obręb 21, KW 12723, tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, wolnostojącej, zbycie w drodze przetargu, 2) ul.Babilińskiej – działka nr 187/5 o pow. 766 m², obręb 21, KW 12723, tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, wolnostojącej, zbycie w drodze przetargu.

Ponadto tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 208/04/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul.Boh.Getta/Babilińskiej – działka nr 53/4 o pow. 1 102 m², obręb 21, KW 49442, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej, zbycie w drodze zamiany nieruchomości.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


 

19 marca 2019

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 12 marca 2019 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 134/03/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Hallera – działki nr: 204/16, 205/16, 205/18, 205/20 o łącznej pow. 963 m², obręb 14, KW 9454, przeznaczone na zamianę nieruchomości.

Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 135/03/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 6 pozycji: 1)–6) ul. Chrztu Polski – działki nr: 5/11–5/16 o pow. 3 321 m² – 13 514 m², obręb 1, KW 34706, tereny zabudowy usługowej – A.29.U1, zbycie w drodze przetargu.

Ponadto tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 136/03/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Obrońców Wybrzeża – działki nr: 34/15, 37/15, 37/20, 36/11 o łącznej pow. 119 m², obręb 29, KW 3888 i KW 37291, przeznaczone na bezprzetargowe poszerzenie sąsiedniej nieruchomości.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. 58 5306075.

Prezydent Miasta Starogard Gdański

Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:

 


4 marca 2019

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Informuję, że 19 lutego 2019 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 99/02/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę , obejmujące 1 pozycję: ul. ks. Ściegiennego – działkę nr 3/46 o powierzchni 805 m², obręb 18, KW 24988 – parking dla mieszkańców budynku nr 11 przy ul. ks. Ściegiennego.

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. 58 5306076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański

Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


13 luty 2019

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 12 lutego 2019 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 83/02/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Pelplińska – działka nr 235/3 o pow. 22 m², obręb 16, KW 9519, przeznaczona na zamianę nieruchomości.
Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 84/02/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu, obejmujące 2 pozycje: 1) Al. Wojska Polskiego 30/5 – lokal mieszkalny na III piętrze o pow.użytk. 121,02 m², działki nr: 134, 135, 136, 137, 131/5 o łącznej pow. 1 179 m² w udziale 0,1261 przynależnym do lokalu, obręb 13, KW 14498, 2) ul. Kopernika 32F/45 – lokal mieszkalny na III piętrze o pow.użytk. 16,93 m², działka nr 65/1 o pow. 1 265 m² w udziale 0,0367 przynależnym do lokalu, obręb 23, KW 35824
Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.
Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075 lub 6076,

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

 

7 lutego 2019

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 30 stycznia 2019 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 58/01/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Rynek – część działki nr 238/6 o łącznej powierzchni do 1 000 m², obręb 17, KW 39039, pod gastronomiczne ogródki okresowe jako rozwinięcie istniejących, sąsiadujących lokali.
Dnia 5 lutego 2019 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 76/02/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Owidzka – działka nr 59/2 o pow. 10 m², obręb 16, KW 21333, na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości.
Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.
Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. 58 5306075 lub 6076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak


22 listopada 2018

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 13 listopada 2018 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 460/11/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu, obejmujące 3 pozycje: 1) ul. Skarszewska 12/6 – lokal mieszkalny o pow. 26,20 m² na I piętrze, udział przynależny 0,0230 w działce nr 1/29, obręb 5, KW 49610, 2) Al. Wojska Polskiego 36/56 – lokal mieszkalny o pow. 25,58 m² na III piętrze, udział przynależny 0,0105 w działce nr 101, obręb 13, KW 13133, 3) Al. Wojska Polskiego 36/59 – lokal mieszkalny o pow. 25,58 m² na IV piętrze, udział przynależny 0,0105 w działce nr 101, obręb 13, KW 13133.
Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 461/11/2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu, obejmujące 1 pozycję: 1) os. ks.Szumana – działka nr 8/13 o pow. 602 m², obręb 23, KW 11744.
Dnia 20 listopada 2018 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 472/11/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, obejmujące 3 pozycje: 1) ul. Skarszewska – część działki nr 71 o pow.~90 m², obręb 5, KW 32810, pod miejsca postojowe, 2) ul. Wybickiego – część działki nr 398 o pow.~20 m², obręb 13, KW 24793, pod garaż blaszany, 3) ul. Rynek – część działki nr 238/6 o pow.~800 m², obręb 17, KW 39039, pod gastronomiczne ogródki.
Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.
Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. 58 5306076 lub 58 5306114,

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak


2 października 2018

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 25 września 2018 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 382/09/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym, obejmujące 26 pozycji: 1) – 26) ul. Kręta/Graniczna – 28 działek nr: 187/7, 187/9, 187/11, 187/73 – 187/96, 187/99, 187/100, obręb 5, KW 34706, przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – 02.MN, 05.MN lub pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi nieuciążliwe – 06.MN,U.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075,

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak


11 września 2018

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 4 września 2018 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 362/09/2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym, obejmujące jedną pozycję: 1) ul.Droga Owidzka – działka nr 6/48 o pow. 636 m², obręb 15, KW 31411, tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej, magazyny, handel hurtowy, tereny obsługi budownictwa – B.22.P2.

Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 363/09/2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym, obejmujące trzy pozycje:1)-3) ul.Kościuszki – działki nr: 200, 201/2, 201/3 o łącznej pow. 5 140 m², obręb 16, KW 24986, tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej, zakładów przemysłowych, magazynów, składów, hurtowni, placów składowych – 5.P/U oraz teren komunikacji, droga wewnętrzna – 6.KDW.

11 września 2018 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 367/09/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz organizacji pożytku publicznego, obejmujące jedną pozycję: 1) ul.Hermanowska – zabudowana działka nr 34/4 o pow. 1 865 m², obręb 27, KW 20332, część istniejącego schroniska dla zwierząt.

Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 369/09/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu, obejmujące trzy pozycje: 1) ul.Chojnicka 19/11 – lokal mieszkalny na I piętrze o pow. 20,90 m², działka nr 327/4 o pow. 917 m² w udziale 0,0472, obręb 17, KW 36345, 2) ul.Kościuszki 7-11/2 – lokal mieszkalny na parterze o pow. 14,91 m², działki nr: 518/1, 518/3 o łącznej pow. 954 m² w udziale 0,018, obręb 17, KW 34589, 3) ul.Sambora 9/3 – lokal mieszkalny na parterze o pow. 25,31 m², działka nr 219 o pow. 411 m² w udziale 0,0279, obręb 17, KW 31827.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58)5306114 lub 5306075 lub 5306076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański

Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


28 sierpnia 2018

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 28 sierpnia 2018 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 344/08/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym jako aport rzeczowy do PWiK STARWIK sp. z o.o., obejmujące dwie pozycje: 1) ul. Chopina – działka nr 488/3 o pow. 211 m², obręb 17, KW 26585, 2) ul. Jagiełły – działka nr 482/11 o pow. 121 m², obręb 17, KW 26585, tereny obiektów i urządzeń zaopatrzenia w wodę – C2.101.IW, C2.107.IW/ZZ.

Tego samego dnia wydane zostałoZarządzenie Nr 346/08/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości, obejmujące jedną pozycję: 1) ul. Zblewska – działka nr 115/1 o pow. 110 m², obręb 20, KW 29664, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – D2.43.MN.2.

Ponadto tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 347/08/2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym, obejmujące dwie pozycje: 1) ul. Chopina – działka nr 461/7 o pow. 78 m², obręb 17, KW 15681, 2) ul. Jagiełły – działka nr 60/6 o pow. 279 m², obręb 17, KW 15681, tereny obiektów i urządzeń zaopatrzenia w wodę – C2.101.IW, C2.107.IW/ZZ.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58)5306075 lub 5306076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański

Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


22 sierpnia 2018

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 14 sierpnia 2018 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 331/08/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości, obejmujące jedną pozycję: 1) ul. Nad Wierzycą – działka nr 204/10 o pow. 61 m², obręb 14, KW 9454, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej – 7.MW.

Tego samego dnia wydane zostałoZarządzenie Nr 332/08/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym w drodze zamiany nieruchomości, obejmujące jedną pozycję: 1) ul. Jaskółcza – działka nr 8/21 o pow. 1 206 m², obręb 4, KW 64932, teren zabudowy techniczno – produkcyjnej, magazyny i hurtownie, bazy i składy, wyklucza się zabudowę mieszkaniową – A.75.P2,U1.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. 58530 6075.

Prezydent Miasta Starogard Gdański

Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


7 sierpnia 2018

NIERUCHOMOŚCI  Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 31 lipca 2018 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 310/07/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na cele statutowe – urządzenie infrastruktury – budowa stacji transformatorowej 110/15 kV – Główny Punkt Zasilania Starogard – Kocborowo w Starogardzie Gdańskim, obejmujące jedną pozycję: 1) ul. Graniczna – działka nr 187/71o pow. 2.002 m2, obręb 5, KW 34706, teren zieleni ogólnodostępnej, dopuszcza się funkcje obsługi inżynieryjnej – Z2.

Dnia 7 sierpnia 2018 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 319/08/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym – na poszerzenie sasiedniej nieruchomości, obejmujące jedną pozycję: 1) osiedle Nad Jarem – działki nr: 2/241  i 2/242  o łącznej pow. 1.246 m2, obręb 19, KW 47397 i KW 67699.

Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 320/08/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące cztery pozycje: 1) – 4)  ul. Jarosława Iwaszkiewicza – działki nr: 179/157, 179/158, 179/160 i 179/161, obręb 12, KW 24974, przeznaczenie – teren zabudowy produkcyjnej i/lub usługowej, przemysłowej, magazynów, składów, dystrybucji, z dopuszczeniem funkcji usługowej, administracji, biur związanych z prowadzoną działalnością.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości  w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58)5306075.

Prezydent Miasta Starogard Gdański                                                                                                

Janusz Stankowiak       

Pliki do pobrania:


17 lipca 2018

NIERUCHOMOŚCI  Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 10 lipca 2018 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 288/07/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz ZUOK „Stary Las”, obejmujące jedną pozycję: 1) wieś Stary Las, Gmina Starogard Gdański –  działka nr 14/36o pow. 6,5793 ha, obręb Stary Las, KW 33563, projektowany teren zakładu utylizacji odpadów komunalnych, gospodarowanie odpadami – 5O/P2.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości  w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58)5306075 lub 5306076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański                                                                                                

Janusz Stankowiak       

Pliki do pobrania:


26 czerwca 2018

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 19 czerwca 2018 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 237/06/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym, obejmujące jedną pozycję: 1) ul. Ściegiennego – działka nr 3/46 o pow. 805 m², obręb 18, KW 24988, tereny obsługi komunikacji – parkingi, zespoły garaży w tym garaży wielostanowiskowych – D1.33.P3.

Dnia 26 czerwca 2018 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 258/06/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym z pierwszeństwem nabycia przez najemcę lub w trybie przetargowym, obejmujące dwa załączniki: 1) ul. Sambora 9 – lokal użytkowy na parterze o pow. użytk. 42,00 m², KW lokalu 33655 działka nr 219 o pow. 411 m², obręb 17, KW 31827, przynależny udział 0,0409, 2) Aleja Wojska Polskiego 27D – lokal użytkowy na parterze o pow.użytk. 95,05 m², KW lokalu 32624 – działka nr 353 o pow. 709 m², obręb 13, KW 12245, przynależny udział 0,0378.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58)5306075 lub 5306076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


07 czerwca 2018

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 29 maja 2018 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 207/05/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym – na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości, obejmujące jedną pozycję: 1) ul. Gryfa Pomorskiego – działka nr 403/3o pow. 292 m², obręb 23, KW 24792.

5 czerwca 2018 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 219/06/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym, obejmujące dwie pozycje: 1)-2) ul. Kolejowa – budynek dworca PKP – 2 lokale użytkowe na parterze, z przeznaczeniem pod kasy biletowe o pow.użytk.~17 m² każdy,na działce nr 1/22, obręb 13, KW 52674.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58)5306075 lub 5306076.

 

   Prezydent Miasta
Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


19 kwietnia 2018

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 3 kwietnia 2018 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 142/04/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym, obejmujące jedną pozycję: 1) ul.Kolejowa 5 – lokal użytkowy o pow.~85,86 m² na parterze budynku dworca PKP położonego na działce nr 1/22 o pow. 11 819 m², obręb 13, KW 52674, przeznaczenie pod obsługę komunikacji zbiorowej oraz usługi – 7.KK,U.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. 58 5306076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


20 marca 2018

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 13 marca 2018 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 117/03/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej , dotyczące dwóch lokali, o których kupno wystąpili ich najemcy: 1) ul. Grunwaldzka 39/14 – działka nr 120/9 o pow. 1 429 m², obręb 13, KW 36361, 2) ul. Skarszewska 2c/10 – działka nr 390/8 o pow. 210 m², obręb 13, KW 33526.

15 marca 2018 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 120/03/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmujące sześć pozycji: 1)-6) dotyczy 6 lokalizacji na placach gier i zabaw pod automaty wendingowe.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. 58 5306076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


12 marca 2018

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 20 lutego 2018 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 83/02/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany nieruchomości, obejmujące jedną pozycję: 1) ul.Kochanki – działka nr 22/30 o pow. 43 876 m², obręb 7, KW 24794, teren zieleni ekologicznej – A.163.ZE.

Dnia 27 lutego 2018 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 91/02/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmujące dwadzieścia pięć pozycji: 1)-24) dotyczy 27 lokalizacji pod kontenery na odzież używaną, 25) ul.Mickiewicza – część działki nr 176/2 o pow.~210 m², obręb 12, KW 24974, pod plac postojowy.

Dnia 28 lutego 2018 r. wydane zostałoZarządzenie Nr 103/02/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie aportu rzeczowego do Spółki TBS, obejmujące jedną pozycję: 1) ul.Magazynowa – działka nr 117/2 o pow. 1 008 m², obręb 18, KW 24988, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej jako towarzyszącej – D1.14.MN.2.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58)5306075 lub 5306076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:

 


19 stycznia 2018

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 4 stycznia 2018 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 1/01/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące jedną pozycję: 1) ul.Wiosenna – działka nr 22/21 o pow. 15 188 m², obręb 7, KW 24794, teren zieleni urządzonej, parki, zieleńce oraz usługi – A.164.ZP,U1.

Dnia 16 stycznia 2018 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 28/01/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie , obejmujące trzy pozycje: 1) ul.Wiosenna – część działki nr 22/19 o pow.~225 m², obręb 7, KW 29203, pod Telemetryczną Stację Meteorologiczną, 2) ul.Zblewska – część działki nr 24/67 o pow.~ 1,5 m², obręb 19, KW 20108, pod kabinę sanitarną WC, 3) ul.Kolejowa – część działki nr 108/1 o pow.~1,5 m², obręb 13, KW 50203, pod kabinę sanitarną WC.

Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 29/01/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące czternaście pozycji: 1)–14) rejon ul.Niemojewskiego – działki nr: 1/4–1/11, 1/14, 1/16, 1/18–1/21 o pow. 2 814-4 792 m², obręb 1, KW 34706, teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące, wbudowane – A.27.U1.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58)5306075 lub 5306076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


19 grudnia 2017

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 12 grudnia 2017 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 520/12/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące jedną pozycję: 1) ul.Kochanki – działka nr 22/29 o pow. 13 368 m², obręb 7, KW 24794, teren zabudowy techniczno-produkcyjnej – A.166.P2,U1.

Dnia 19 grudnia 2017 r. wydane zostałoZarządzenie Nr 536/12/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lub w drodze zamiany nieruchomości, obejmujące dwie pozycje: 1) – 2) ul.Zagończyka – działki nr: 192 o pow. 1 222 m² i 193 o pow. 974 m², obręb 21, KW 49442, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 2.MN.

Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 537/12/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące jedną pozycję: 1) ul.Tuwima – działka nr 179/156 o pow. 9 901 m², obręb 12, KW 31918, teren zabudowy usługowej, techniczno-produkcyjnej – C1.33.P2.

Ponadto tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 538/12/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące cztery pozycje: 1) – 4) os.Nad Jarem – działki nr: 2/243 o pow. 1 183 m², 2/244 o pow. 1 728 m², 2/245 o pow. 949 m², 2/246 o pow. 961 m², obręb 19, KW 47397, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – D1.34.MN.2..

Również tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 539/12/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące cztery pozycje: 1) – 4) ul.Skośna – działki nr: 13/106 o pow. 1 681 m², 13/107 o pow. 1 339 m², 13/108 o pow. 1 312 m², 13/109 o pow. 1 049 m², obręb 32, KW 24991, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – E.109.MN.2..

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58)5306075 lub 5306076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak


5 grudnia 2017

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 30 listopada 2017 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 510/11/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące jedną pozycję: 1) ul. Chojnicka 43 – działka nr 378/4 o pow. 605 m², obręb 17, KW 29647, nieruchomość zabudowana budynkiem o pow. zabudowy 161 m² wyłączonym z użytku, teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej – C2.79.MU.5.

Dnia 5 grudnia 2017 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 512/12/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące jedną pozycję: 1) ul. Parkowa 8 – działki nr: 72/13, 525/20 o łącznej pow. 3 284 m², obręb 17, KW 26223 i KW 34569, nieruchomość zabudowana czterema budynkami o łącznej pow. zabudowy 1 030 m², teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej bez usług wbudowanych – 03MW.

Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 513/12/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości, obejmujące jedną pozycję: 1) ul. Iwaszkiewicza/Tuwima – działka nr 223/64 o pow. 739 m², obręb 12, KW 24974, teren obsługi komunikacyjnej – C134.P3.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. 58 530-6075 lub 58 530-6076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


22 listopada 2017

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 21 listopada 2017 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 485/11/2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu – w formie bezprzetargowej obejmujące jedną pozycję: 1) ul. Droga Owidzka – działka nr 6/47 o pow. 336 m², obręb 15, KW 36463.

Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 486/11/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmujące jedną pozycję: 1) ul. Pomorska – działka nr 220/2 w części o pow. 150 m², obręb 23, KW 24792 pod wyznaczone miejsca parkingowe.

Ponadto tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 487/11/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dotyczące jednego lokalu, o którego kupno wystąpili najemcy: 1) ul. Osiedlowa 9”A”/8 – działka nr 366 o pow. 411 m², obręb 13, KW 17292.

Również tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 488/11/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym – zamiana nieruchomości, obejmujące jedną pozycję: 1) ul. Skarszewska/Dominika – działka nr 6/9 o pow. 488 m², obręb 1, KW 50485, teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej – A.29.U1.

Również tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 489/11/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu obejmujące jedną pozycję: 1) ul. Skarszewska/Dominika – działka nr 5/5 o pow. 4 360 m², obręb 1, KW 34706, teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej – A.29.U1.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58)530 6075 lub 530 6076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:

Wykaz nieruchomości do zarządzenia nr 485.pdf
Wykaz nieruchomości do zarządzenia nr 486.pdf
Wykaz nieruchomości do zarządzenia nr 487.pdf
Wykaz nieruchomości do zarządzenia nr 488.pdf
Wykaz nieruchomości do zarządzenia nr 489.pdf


30 października 2017

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 24 października 2017 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 448/10/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowe j dotyczące 2 lokali, o których kupno wystąpili ich najemcy: 1)-2) os.Szumana 3/4 i 33 – działka nr 11/9 o pow. 633 m², obręb 23, KW 29270.

Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 452/10/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu , obejmujące 1 pozycję: 1) ul.Korytybska – działka nr 37/3 o pow. 21 732 m², obręb 32, KW 33982, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 23.MN.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58)5306075 lub 5306076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


3 października 2017

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 26 września 2017 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 406/09/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w formie aportu na rzecz spółki TBS, obejmujące 1 pozycję: 1) ul.Mikołaja Kopernika – działki nr: 15/29 i 15/33 o łącznej pow. 1 936 m², obręb 23, KW 24792, przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną – 3.MW.

Dnia 3 października 2017 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 418/10/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na poszerzenie sąsiednich nieruchomości, obejmujące 2 pozycje: 1) ul.Kasztanowa – działki nr: 51/75 i 51/83 o łącznej pow. 910 m², obręb 32, KW 60836, 2) ul.Kasztanowa – działka nr 51/82 o pow. 57 m², obręb 32, KW 60836.

Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 419/10/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym z pierwszeństwem nabycia przez dotychczasowego najemcę lokalu lub w trybie przetargowym, obejmujące 2 pozycje: 1) ul. Rynek 2 – lokal użytkowy o pow.użytk. 47,80 m², na parterze, KW lokalu 32629 – działki nr: 228/2 i 479/4 o łącznej pow. 321 m², obręb 17, KW gruntu 368, 2) ul. Rynek 2A – lokal użytkowy o pow.użytk.17,10 m², na parterze, KW lokalu 64085 – działka nr 478/1 o pow. 89 m², obręb 17, KW gruntu 32630.

Również tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 420/10/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowe j dotyczące 1 lokalu, o którego kupno wystąpili jego najemcy: 1) ul.Gimnazjalna 12/10 – działka nr 33/2 o pow. 185 m², obręb 14, KW 15091.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58)5306075 lub 5306076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:

 


20 września 2017

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 12 września 2017 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 383/09/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu obejmujące 1 pozycję: 1) ul.Słoneczna – działka nr 1/31 o pow. 1 232 m², obręb 28, KW 30436, przeznaczenie pod usługi nieuciążliwe w zabudowie zwartej, jako towarzysząca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – 04U/MN.

Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 384/09/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości mieszkalnej, obejmujące 1 pozycję: 1) ul.Marii Curie-Skłodowskiej – działka nr 179/73 o pow. 277 m², obręb 12, KW 24974, tereny zieleni – C1.29.ZP.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58)5306075 lub 5306076.


05 września 2017

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 29 sierpnia 2017 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 357/08/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany nieruchomości obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Doktora Stanisława Kryzana – działka nr 442/12 o pow. 61 m², obręb 2, KW 44866.

5 września 2017 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 377/09/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Graniczna – część działki nr 187/36 o pow.~200 m², obręb 5, KW 34706, pod zaplecze budowy – składowanie materiałów budowlanych.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58)5306075 lub 5306076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


22 sierpnia 2017

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 9 sierpnia 2017 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 331/08/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu obejmujące 2 pozycje: 1) ul.Gryfa Pomorskiego – działka nr 403/4 o pow. 962 m², obręb 23, KW 24792, 2) ul.Gryfa Pomorskiego – działka nr 403/5 o pow. 1 233 m², obręb 23, KW 24792, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług nieuciążliwych towarzyszących zabudowie mieszkaniowej – E4.MN2.

Dnia 22 sierpnia 2017 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 345/08/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na poszerzenie wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 12-14 – działki nr: 352/4, 351/34, 351/33 o łącznej pow. 761 m², obręb 17, KW 26825, przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i teren komunikacyjny – ciąg pieszy.

Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 346/08/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dotyczące 2 lokali, o których kupno wystąpili ich najemcy: ul. Tczewska 7/2 i 7 – działka nr 206/12 o pow. 265 m², obręb 17, KW 31493.

Ponadto tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 347/08/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, obejmujące 2 pozycje: 1) ul.Skarszewska – działka nr 144 w części o pow.~9 m², obręb 5, KW 28717, pod sprzedaż produktów sezonowych, 2) ul.Dominika – działka nr 503 w części o pow.~1,5 m², obręb 2, pod kontener na odzież używaną.

Również tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 348/08/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany nieruchomości lokalowych dotyczące lokalu mieszkalnego przy ul. Orzeszkowej 11/2 – pow.użytk. 25,59 m², działki nr: 110/3, 110/10, 154/325 o łącznej pow. 767 m² w udziale 0,0618 przynależnym do lokalu, obręb 23, KW 33378.

Również tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 349/08/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu dotyczące lokalu mieszkalnego przy ul. Kopernika 32f/25 – I piętro, pow.użytk. 18,01 m², działka nr 65/1 o pow. 1 265 m² w udziale 0,0139 przynależnym do lokalu, obręb 23, KW 35824.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58)5306075 lub 5306076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


18 lipca 2017

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 11 lipca 2017 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 282/07/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu obejmujące 5 pozycji: 1) ul.Wryczy – działka nr 1/75 o pow. 456 m², obręb 5, KW 34706, 2) ul.Wryczy – działka nr 1/76 o pow. 432 m², obręb 5, KW 34706, 3) ul.Wryczy – działka nr 1/118 o pow. 474 m², obręb 5, KW 34706, 4) ul.Graniczna – działka nr 187/34 o pow. 420 m², obręb 5, KW 34706, 5) ul.Graniczna – działka nr 187/35 o pow. 425 m², obręb 5, KW 34706, pozycje 1) – 3) przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, szeregową, a pozycje 4) i 5) przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, szeregową z funkcją usługową.

Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 283/07/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym – zamiana nieruchomości, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Kręta – działka nr 187/2 o pow. 1 988 m², obręb 5, KW 34706.
Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.
Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58)5306075.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


21 czerwca 2017

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 13 czerwca 2017 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 240/06/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu obejmujące 1 pozycję: 1) Aleja Wojska Polskiego – działka nr 100/6 o pow. 1 538 m², obręb 13, KW 24793, C1.54.MW.1,U1 – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy usługowej, komercyjnej wraz z towarzyszącymi parkingami i zielenią.

Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 241/06/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Staszica – działka nr 193/1 o pow. 157 m², obręb 29, KW 33743.

Dnia 20 czerwca 2017 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 246/06/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli sąsiadujących nieruchomości, obejmujące 2 pozycje: 1) ul. Dąbrowskiego – działki nr: 91/2, 92/2 o łącznej pow. 3 503 m², obręb 22, KW 24987, D2.7.MN.2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz KDW – teren komunikacji, drogi wewnętrzne, dojazdowe lub pieszo-jezdne, 2) ul. Dąbrowskiego – działka nr 94/4 o pow. 3 294 m², obręb 22, KW 24987, D2.8.MN.2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz KDW – teren komunikacji, drogi wewnętrzne, dojazdowe lub pieszo-jezdne.

Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 248/06/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Gimnazjalna – działki nr: 56/1, 57/5 o łącznej pow. 111 m², obręb 14, KW 602, zabudowane budynkiem byłej kotłowni z węzłem cieplnym GPEC, dostęp do drogi publicznej poprzez służebność gruntową, C2.3.MU.5 – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58)5306075 lub 6076.

Pliki do pobrania:

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak


 

1 czerwca 2017

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 23 maja 2017 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 205/05/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmujące 1 pozycję: Al. Wojska Polskiego – działka nr 438 w części o pow.~10 m², obręb 13, KW 24793, grunt pod pawilonem handlowym.
Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.
Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. 58 530-6075 lub 6076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


 

19 kwiecień 2017

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 11 kwietnia 2017 r. wydane zostało
Zarządzenie Nr 155/04/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej obejmujące 2 lokale, o których kupno wystąpili ich najemcy: 1) Al.Wojska Polskiego 34/5 – działka nr 102 o pow. 161 m², obręb 13, KW 16303, 2) ul.Mickiewicza 7/1 – działka nr 178/4 o pow. 542 m², obręb 13, KW 34970.
Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 156/04/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej obejmujące 11 lokali, o których kupno wystąpili ich najemcy: 1) ul.Chojnicka 54/5 – działka nr 94 o pow. 1 289 m², obręb 17, KW 825, 2) ul.Jagiełły 10/4 – działka nr 454/4 o pow. 404 m², obręb 17, KW 29683, 3) ul.Konopnickiej 7/6 – działka nr 91/19 o pow. 927 m², obręb 23, KW 46192, 4) ul.Konopnickiej 9/12 – działka nr 91/12 o pow. 309 m², obręb 23, KW 33450, 5) ul.Kopernika 34/58 – działka nr 154/329 o pow. 1 385 m², obręb 23, KW 34381, 6) ul.Piłsudskiego 7/15 – działki nr: 467,468 o łącznej pow. 1 953 m², obręb 17, KW 24556, 7) ul.Sambora 9/17 – działka nr 219 o pow. 411 m², obręb 17, KW 31827, 8) ul.Sobieskiego 11/3 – działka nr 241/1 o pow. 189 m², obręb 17, KW 26272, 9) ul.Ściegiennego 1/10 – działka nr 40/3 o pow. 267 m², obręb 18, KW 12010, 10) ul.Ściegiennego 3a/12 – działka nr 43/14 o pow. 268 m², obręb 18, KW 30020, 11) ul.Traugutta 36/37 – działka nr 4/38 o pow. 629 m², obręb 12, KW 13297.
Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.
Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. 58530-6076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


23 marzec 2017

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 21 marca 2017 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 124/03/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu obejmujące 1 pozycję: 1) ul.Niemojewskiego – działka nr 1/21 o pow. 4 792 m², obręb 1, KW 34706, teren zabudowy usługowej – A.27.U1.

Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 125/03/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu obejmujące 1 pozycję: 1) ul.Kochanki – działka nr 57/2 o pow. 1 520 m², obręb 7, KW 24794, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami – A.156.MN.3.

Ponadto tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 126/03/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości mieszkalnej, obejmujące 1 pozycję: 1) ul.Żwirki i Wigury – działka nr 398/14 o pow. 93 m², obręb 22, KW 7990.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58)5306075.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


 

10 marzec 2017

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 2 marca 2017 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 97/03/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej obejmujące 8 mieszkań, o których kupno wystąpili ich najemcy: 1) Al. Wojska Polskiego 27A/6 – działka nr 353 o pow. 709 m², obręb 13, KW 12245, 2) Al. Wojska Polskiego 36/43 – działka nr 101 o pow. 626 m², obręb 13, KW 13133, 3) ul. Krasickiego 4/63 – działka nr 4/46 o pow. 789 m², obręb 12, KW 16781, 4) ul. Kopernika 32A/8 – działka nr 154/328 o pow. 1 111 m², obręb 23, KW 34380, 5) ul. Osiedlowa 7A/9 – działka nr 365 o pow. 411 m², obręb 13, KW 17448, 6) ul. Osiedlowa 9A/6 – działka nr 366 o pow. 411 m², obręb 13, KW 17292, 7) ul. Piłsudskiego 7/50 – działki nr: 467,468 o łącznej pow. 1 953 m², obręb 17, KW 24556, 8) ul. Sobieskiego 11/5 – działka nr 241/1 o pow. 189 m², obręb 17, KW 26272.

Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 98/03/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej obejmujące 8 mieszkań, o których kupno wystąpili ich najemcy: 1) Al. Wojska Polskiego 12/7 – działki nr: 309/1,309/4 o łącznej pow. 648 m², obręb 13, KW 28183, 2) ul. Chojnicka 34/2 – działki nr: 104/1,104/2 o łącznej pow. 1 040 m², obręb 17, KW 62089, 3) ul. Grunwaldzka 2/8 – działki nr: 388,390/10 o łącznej pow. 497 m², obręb 13, KW 33560, 4) ul. Kościuszki 7-11/15 – działki nr: 518/1,518/3 o łącznej pow. 954 m², obręb 17, KW 34589, 5) ul. Orzeszkowej 11/9 – działki nr: 110/3,110/10,154/325 o łącznej pow. 767 m², obręb 23, KW 33378, 6) ul. Rycerska 3/29 – działka nr 280 o pow. 1 117 m², obręb 17, KW 33559, 7) ul. Sikorskiego 21/15 – działki nr: 13/16,13/17 o łącznej pow. 394 m², obręb 14, KW 33302, 8) ul. Skośna 5/12 – działka nr 13/52 o pow. 356 m², obręb 32, KW 31698.

Ponadto tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 99/03/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu obejmujące 1 lokal mieszkalny na III piętrze o pow. 22,26 m²: 1) ul.Kopernika 15/10 – działka nr 154/283 o pow. 1 044 m², obręb 23, KW 35324, udział przynależny 0,0194.

Również tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 100/03/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej obejmujące 1 mieszkanie, o którego kupno wystąpili jego najemcy: 1) ul. Konopnickiej 1/6 – działka nr 91/1 o pow. 282 m², obręb 23, KW 36582.

Również tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 101/03/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej obejmujące 2 mieszkania, o których kupno wystąpili ich najemcy: 1-2) ul.Kopernika 15/7,24 – działka nr 154/283 o pow. 1 044 m², obręb 23, KW 35324.

Dnia 7 marca 2017 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 110/03/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej obejmujące 8 mieszkań, o których kupno wystąpili ich najemcy: 1-2) ul.Kopernika 34/37,60 – działka nr 154/329 o pow. 1 385 m², obręb 23, KW 34381, 3) ul.Kościuszki 32/9 – działka nr 225/6 o pow. 383 m², obręb 16, KW 46332, 4) ul.Kryzana 4/4 – działka nr 5/72 o pow. 4 295 m², obręb 2, KW 49557, 5) ul.Osiedlowa 3B/1 – działka nr 361 o pow. 414 m², obręb 13, KW 13137, 6) ul.Piłsudskiego 7/1 – działki nr: 467,468 o łącznej pow. 1 953 m², obręb 17, KW 24556, 7-8) ul.Skarszewska 2B/6,13 – działka nr 389 o pow. 239 m², obręb 13, KW 11712.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. 58 530-6076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


13 luty 2017
NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 31 stycznia 2017 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 46/01/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej obejmujące 2 mieszkania, o których kupno wystąpili ich najemcy: 1)ul.Konopnickiej 5/4 – działka nr 91/17 o pow. 1 038 m², obręb 23, KW 38283, 2)ul.Sambora 9/9 – działka nr 219 o pow. 411 m², obręb 17, KW 31827.

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. 585306076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


17 stycznia 2017
NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 9 stycznia 2017 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 9/01/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej obejmujące 1 mieszkanie, o którego kupno wystąpili jego najemcy: 1) ul.Rynek 22/3 – działki nr: 134/1, 134/4, 238/2 o łącznej pow. 296 m², obręb 17, KW 861.

Dnia 17 stycznia 2017 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 19/01/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę obejmujące 3 pozycje: 1)-2) ul.Droga Nowowiejska 7-9 – działka nr 1/7 w części o łącznej pow.~86 m², obręb 21, KW 3477, grunt pod garażami i pomieszczeniami gospodarczymi, 3) ul.Kanałowa 15 – działka nr 123/1 w części o pow.~11 m², obręb 14, KW 33512, garaż murowany.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia, a informację o wydaniu zarządzeń i wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych urzędu.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58)5306076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


Nieruchomości Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 22 grudnia 2015 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 447/12/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące trzy nieruchomości, położone w rejonie ulicy Bohaterów Getta, obręb 20, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wolnostojącą lub szeregową: 1) działka nr 64/29 o pow. 1 073 m², KW 12723, 2) działka nr 64/30 o pow. 1 073 m², KW 12723, 3) działka nr 64/31 o pow. 1 073 m², KW 12723.

Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 448/12/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości,obejmujące jedną pozycję: 1) ul.Kleeberga – działka nr 71/2 o pow. 396 m², obręb 37, KW 33057 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ponadto tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 449/12/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości,obejmujące jedną pozycję: 1) ul.Kopernika/Sienkiewicza – działka nr 154/411 o pow. 51 m², obręb 23, KW 24792 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Również tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 450/12/2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej dotychczasowym użytkownikom wieczystym – w formie bezprzetargowej obejmujące jedną pozycję: 1) ul.Traugutta – działka nr 1/24 o pow. 5 738 m², obręb 12, KW 39883. 

Zarządzenia wraz z wykazami tabelarycznymi podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości  w prasie lokalnej, na stronach internetowych urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty .

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075 lub 5306114.

 

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak        


 

PREZYDENT MIASTA STAROGARD GDAŃSKI
ul.Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański
WPiU.6722.1.2015                                                                   Starogard Gd. 10.03.2015r.
Id sprawy: 624511

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Lubichowskiej, Skośnej, Rodzinnej, Braterskiej, Malinowej, Zachodniej w Starogardzie Gdańskim (obszar strefy ochrony pośredniej ujęć wody „Południe”) dla obszarów oznaczonych symbolami: „39.W,U”, „016KDW” i „34.ZP”.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 199) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Starogard Gdański w dniu 25 lutego 2015r.  uchwały nr VII/41/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Lubichowskiej, Skośnej, Rodzinnej, Braterskiej, Malinowej, Zachodniej w Starogardzie Gdańskim (obszar strefy ochrony pośredniej ujęć wody „Południe”) dla obszarów oznaczonych symbolami: „39.W,U”, „016KDW” i „34.ZP”, w granicach jak na załączniku graficznym nr 1 do uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany dla wyżej wymienionego planu  miejscowego dla obszarów oznaczonych  w tym planie symbolami : „39.W,U”, „016KDW” i „34.ZP”.
Wnioski należy składać na piśmie, w siedzibie Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański w terminie do dnia 26.04.2015r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Janusz Stankowiak
Prezydent Miasta Starogard GdańskiPrezydent Miasta Starogard Gdański
ul.Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański
WPiU.6722.1.2014                                                         Starogard Gd. 14.01.2015r.

Id:580308

O B W I E S Z C Z E N I E

o udostępnieniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański– dla obszaru oznaczonego w wyżej wymienionym planie symbolem „E.107.P1, P2”.

Na podstawie art. 17 pkt.9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 12.06.2012r., poz.647 z późn.zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański uchwalonego uchwałą Nr LXIII/547/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2010r. (publikacja: Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 161 z 20 grudnia 2010r. poz. 3268), zmienionego uchwałą nr XXIII/196/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 marca 2012r. (publikacja: Dz.Urz.Woj.Pom. z dnia 25 kwietnia 2012r. poz. nr 1500), zmienionego uchwałą nr XLIV/411/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 września 2013r. (publikacja: Dz.Urz.Woj.Pom. z dnia 25 października 2013r. poz. Nr 3657) – dla obszaru oznaczonego w wyżej wymienionym planie symbolem „E.107.P1, P2”
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach:  02.02.2015r. – 03.03.2015r. w godzinach od 8.00 do14.00, w pokoju nr 206 Wydział Planowania i Urbanistyki – Urząd Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 06.02.2015r. w siedzibie Urzędu Miasta Starogard Gdański ul.Gdańska 6, pok.nr 101, godz. 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Starogard Gdański z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.03.2015r.

Janusz Stankowiak
Prezydent Miasta Starogard Gdański


Prezydent Miasta Starogard Gdański
ul.Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański

WPiU.6722.1.2014                                                         Starogard Gd. 13.11.2014r.

Id:580308/ id pisma:608015

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 39 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1235  z późn.zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański uchwalonego uchwałą Nr LXIII/547/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2010r. (publikacja: Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 161 z 20 grudnia 2010r. poz. 3268), zmienionego uchwałą nr XXIII/196/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 marca 2012r. (publikacja: Dz.Urz.Woj.Pom. z dnia 25 kwietnia 2012r. poz. nr 1500), zmienionego uchwałą nr XLIV/411/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 września 2013r. (publikacja: Dz.Urz.Woj.Pom. z dnia 25 października 2013r. poz. Nr 3657) – dla obszaru oznaczonego w wyżej wymienionym planie symbolem „E.107.P1, P2”.

Zmiana miejscowego planu jest realizowana na podstawie uchwały nr LII / 493 / 2014 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański dla obszaru oznaczonego w przedmiotowym planie symbolem „E.107.P1, P2”.

Informuję, że:
1/
przedmiotem opracowania zmiany wymienionego miejscowego planu w szczególności jest zwiększenie parametrów – powierzchni zabudowy.
2/ w dniach od 21.11.2014r. do 23.12.2014r. w godz.8.00-14.00 w pokoju nr 206 Wydział Planowania i Urbanistyki – Urząd Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6 istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy.
3/ Wyznaczam nieprzekraczalny termin składania uwag i wniosków do dnia 23.12.2014r.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej;
2) ustnie do protokołu;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Uwagi i wnioski można składać w Urzędzie Miasta Starogard Gdański: 83-200 Starogard Gd., ul.Gdańska 6.
Jednocześnie informuję, że uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej wymienionego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
4/ Informuję, że organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Starogard Gdański.


PREZYDENT MIASTA STAROGARD GDAŃSKI
ul.Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański

WPiU.6722.3.2014                                                               Starogard Gd. 30.10.2014r.

Id spr:606257. id pisma: 606258

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Kościuszki, Pomorska, Al. Jana Pawła II
w Starogardzie Gdańskim uchwalonego uchwałą nr LIII /458/ 2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 31 marca 2010r. dla obszaru oznaczonego w wyżej wymienionym planie symbolem „11.UC,U,MU”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 647, ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Starogard Gdański w dniu 29 października 2014r. uchwały nr LVIII / 546 / 2014 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Kościuszki, Pomorska, Al. Jana Pawła II w Starogardzie Gdańskim uchwalonego uchwałą nr LIII /458/ 2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 31 marca 2010r. dla obszaru oznaczonego w wyżej wymienionym planie symbolem „11.UC,U,MU”- w granicach jak na załączniku graficznym do w/w uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany dla wyżej wymienionego miejscowego planu dla obszaru oznaczonego w tym planie symbolem „11.UC,U,MU” .
Wnioski należy składać na piśmie, w siedzibie Urzędu Miasta Starogard Gdański ul.Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański w terminie do dnia 01.12.2014r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


P R O T O K Ó Ł
z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami
w projekcie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Starogard Gdański”

Protokół sporządzono w dniu  29.09.2014r., w Urzędzie Miasta Starogard Gdański
(nazwa urzędu)
przez  Marię Brzozowską , naczelnik Wydziału Planowania I Urbanistyki
(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) w dniu 29.09.2014r. przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gd. rozwiązaniami.

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
II. Głos w dyskusji zabrali:
Marzena Ordowska, Maria Brzozowska, Anna Woźnicka

Omówiono problematykę stref ujęć wody „Wierzyca” i „Południe” oraz problematykę odprowadzenia wód opadowych w południowej części miasta (wzdłuż ul.Lubichowskiej).  Dyskutanci nie zgłosili uwag do projektu zmiany „Studium”.

III. Ustalenia z dyskusji:
1/ szczególnie wnikliwie należy sporządzać zapisy w miejscowych planach dla inwestycji lokowanych w strefach ochrony pośredniej ujęć wody pitnej.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
1) dla Prezydenta Miasta;
2) do dokumentacji planistycznej;
3) do publicznego wglądu.

Protokół zawiera 1 stronę.
Miejscowość: Starogard Gd. , data: 29.09.2014r.


                                                                         Starogard Gdański, dnia  27.08.2014 r.

Prezydent Miasta Starogard Gdański

ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański
WPiU.671.10.2012
Id sprawy: 470632

O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Starogard Gdański nr XXIV/211/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański, uchwalonego uchwałą Nr XXXVIII/353/2005 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 7 grudnia 2005 r., zmienionego uchwałą nr XLVI/400/2009 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 września 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański”, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od od 10 września 2014 r. do 09 października 2014r. w siedzibie Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, pokój nr 206, w godzinach pon., wt., czw.:  8.00-15.00, śr.: 8.00 – 16.30, pt.: 8.00 – 13.00. Ponadto projekt dokumentu dostępny będzie na stronie internetowej miasta: http://bip.starogard.pl   w zakładce „Prawo lokalne” w folderze: „gospodarka przestrzenna” – „zmiana Studium 2014”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański odbędzie się w dniu 29 września 2014 r. w siedzibie Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański (sala 102, na I piętrze) o godz. 10.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium.
Uwagi należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2014 r. do Prezydenta Miasta Starogard Gdański w Kancelarii Urzędu lub na jego adres.
Uwaga powinna zawierać: nazwisko, imię (lub nazwę jednostki organizacyjnej), adres, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Starogard Gdański.


PREZYDENT MIASTA STAROGARD GDAŃSKI
ul.Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański
WPiU.6722.1.2014

                                                                                         Starogard Gd. 19.05.2014r.

Id:580308/ id pisma: 580309

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański dla obszaru oznaczonego symbolem E.107.P1, P2

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 647, ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Starogard Gdański w dniu 30 kwietnia 2014r. uchwały nr LII / 493 / 2014 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański uchwalonego uchwałą Nr LXIII/547/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2010r. (publikacja: Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 161 z 20 grudnia 2010r. poz. 3268), zmienionego uchwałą nr XXIII/196/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 marca 2012r. (publikacja: Dz.Urz.Woj.Pom. z dnia 25 kwietnia 2012r. poz. nr 1500), zmienionego uchwałą nr XLIV/411/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 września 2013r. (publikacja: Dz.Urz.Woj.Pom. z dnia 25 października 2013r. poz. Nr 3657) – dla obszaru oznaczonego w wyżej wymienionym planie symbolem „E.107.P1, P2” (przy ul.Lubichowskiej, w granicach jak na załączniku graficznym nr 1 do uchwały).

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany dla wyżej wymienionego planu  miejscowego dla obszaru oznaczonego w tym planie symbolem „E.107.P1, P2” .
Wnioski należy składać na piśmie, w siedzibie Urzędu Miasta Starogard Gdański ul.Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański w terminie do dnia 18.06.2014r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Prezydent Miasta
Edmund Stachowicz


PREZYDENT MIASTA
STAROGARD GDAŃSKI

WPiU.671.10.2012                                                               Starogard Gd. 11.04.2014r.

Id sprawy: 470632

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 39 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański.

Zmiana Studium jest realizowana na podstawie uchwały nr XXIV/211/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański.

Informuję, że:
1/ przedmiotem zmiany Studium jest w szczególności aktualizacja  zakresu uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, o którym mowa w art. 10 ust. 1 i ust.2 pkt 2, 3 oraz w pkt 5-7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2/ w dniach od 28.04.2014r. do 30.05.2014r. w godz.8.00-14.00 w pokoju nr 206 Wydział Planowania i Urbanistyki – Urząd Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6 istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy.
3/ Wyznaczam nieprzekraczalny termin składania uwag i wniosków do dnia 30.05.2014r.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej;
2) ustnie do protokołu;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Uwagi i wnioski można składać w Urzędzie Miasta Starogard Gdański: 83-200 Starogard Gd., ul.Gdańska 6.
Jednocześnie informuję, że uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej wymienionego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
4/ Informuję, że organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Starogard Gdański.

Prezydent Miasta
Edmund Stachowicz


WPiU.I-MB-7320-5/2010 Id sprawy: 364113

str. 1

P R O T O K Ó Ł

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Kanałową, Sobieskiego, Kościuszki, Chojnicką, Mostową i rzeką Wierzycą w zakresie wprowadzonych zmian związanych z rozstrzygnięciem uwag

Protokół sporządzono w dniu 03.10.2013r. w Urzędzie Miasta Starogard Gdański, przez Marię Brzozowską – Naczelnik Wydziału Planowania i Urbanistyki.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz.U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647, ze zm.) w dniu 03.10.2013r. o godz. 10.00 w sali nr 101 tut. urzędu zaplanowano dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie wymienionego na wstępie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wprowadzonych zmian związanych z rozstrzygnięciem uwag.

I.  W dyskusji udział wzięli:
listę obecności podpisali: Maria Brzozowska naczelnik Wydziału Planowania i Urbanistyki oraz Leszek Krzykowski – inspektor Wydziału Planowania i Urbanistyki, ponadto na dyskusję przybyła Małgorzata Ossowska – projektant planu
II.  Nikt nie zabrał głosu w dyskusji

DO DYSKUSJI NIE DOSZŁO Z POWODU BRAKU FREKWENCJI.

III. Ustalenia z dyskusji: BRAK

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
1) dla prezydenta miasta;
2) do dokumentacji planistycznej;
3) do publicznego wglądu.
Protokół zawiera 1 stronę.
Miejscowość, data: Starogard Gd. 03.10.2013r.

Protokół sporządziła: Maria Brzozowska


Prezydent Miasta Starogard Gdański
WPiU.I-MB-7320-5/2010                                                        Starogard Gd. 19.08.2013r.

Id sprawy: 364113

O B W I E S Z C Z E N I E

o udostępnieniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Kanałową, Sobieskiego, Kościuszki, Chojnicką, Mostową i rzeką Wierzycą
w zakresie wprowadzonych zmian związanych z rozstrzygnięciem uwag

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 w związku z art. 17 pkt. 13 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz.U. z 12.06.2012r., poz.647 z późn.zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Kanałową, Sobieskiego, Kościuszki, Chojnicką, Mostową i rzeką Wierzycą w zakresie zmian wprowadzonych na skutek rozstrzygnięcia uwag w procedurze udostępnienia projektu przedmiotowego planu do publicznego wglądu w okresie od 04.02.2013r. do 05.03.2013r.
Projekt planu w zakresie zmian wprowadzonych na skutek rozstrzygnięcia uwag zostanie udostępniony do publicznego wglądu w dniach: 09.09.2013 – 07.10.2013r., w godz.8.00-14.00 w pokoju nr 206 Wydział Planowania i Urbanistyki – Urząd Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami zmienionymi na skutek rozstrzygnięcia uwag i przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 03.10.2013r. w siedzibie Urzędu Miasta Starogard Gdański ul.Gdańska 6, pok.nr 101, godz. 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1, 2 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Starogard Gdański z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.10.2013r. Zgodnie z art. 18 ust 3 ustawy jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

Prezydent Miasta
Edmund Stachowicz


WPiU.6722.1.2012   Id sprawy :471520  str. 1

P R O T O K Ó Ł

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański uchwalonego Uchwałą Nr LXIII/547/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2010r. (zmienionego uchwałą Nr XXIII/196/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 marca 2012r. ) – dla niżej wymienionych obszarów:
1/ dz.nr 135, 134/5, 134/14, 145/1 i 145/2 obr.14 przy ul.Norwida,
2/ dz.nr 15/11, 16/6, 16/7, 17/5, 17/7, 15/12 obr.21 w rejonie ul.Jagiełły, Dr.Nowowiejskiej,
3/ dz.nr 80/5, 80/8, 80/9, 80/10, 80/11, 68/2, część działek nr 86 i 85/5 obr.17 przy ul.Chojnickiej,
4/ dz.nr 131/2 obr.32 w rejonie ul.Jaworowej – Leszczynowej

Protokół sporządzono w dniu 28.06.2013r. w Urzędzie Miasta Starogard Gdański, przez Marię Brzozowską – Naczelnik Wydziału Planowania i Urbanistyki.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz.U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647, ze zm.) w dniu 27.06.2013r. o godz. 10.00 w sali nr 101 tut. urzędu zaplanowano dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany wymienionego na wstępie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

I.  W dyskusji udział wzięli: Lista obecności w załączeniu
II.  Głos w dyskusji zabrali:
1/ Maria Brzozowska – naczelnik Wydziału Planowania i Urbanistyki: przedstawiła tryb sporządzenia projektu zmiany planu wraz z zagadnieniami uzgodnień, w tym problemy obsłużenia komunikacyjnego obszaru w rejonie ulic: Piłsudskiego-Jagiełły-Droga Nowowiejska z racji przebiegu drogi krajowej nr 22.
2/ Marcin Użlis :
zgłosił problem wjazdu na teren oznaczony w projekcie planu symbolem „2U”,
zgłosił wątpliwość co do interpretacji zapisu ustalenia linii zabudowy dla reklam wg zapisu pkt 11.2 karty terenu dla obszaru „2U”,
wnioskował o zmianę zapisu pkt 10  ppkt 10.2 -10.3 aby umożliwić podziały w obszarze 2U,
3/ Justyna Podgórska: zaproponowała, aby obniżyć minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w obszarze oznaczonym w projekcie zmiany planu symbolem „2U”, do 0,2; tj. chodzi o mniejszą intensywność zabudowy.
4/ Maria Krystyna Sikoska –  projektant przedmiotowej zmiany miejscowego planu :
-wskazała, że nie może wprowadzać ustaleń -zobowiązań komunikacyjnej obsługi poprzez sąsiadujące tereny funkcji mieszkalno-usługowej nie będące drogą publiczną dla terenu „2U”, teren sąsiadujący z 2U nie jest objęty zmianą planu,
-kwestię zmiany wskaźnika zabudowy należy zgłosić poprzez złożenie uwagi do projektu zmiany planu, po przeanalizowaniu uwagi projektant zaproponuje Prezydentowi Miasta rozwiązanie problemu,
-kwestie zmian ustaleń w zakresie podziałów w obszarze 2U należy zgłosić poprzez złożenie uwagi.
-zwróciła uwagę, że istotne jest również poinformowanie właścicieli terenu objętego zmianą planu o proponowanych korektach ustaleń.

III. Ustalenia z dyskusji:
-dyskusja skupiła się przede wszystkim na rozwiązaniach drogowych dotyczących obszaru oznaczonego w projekcie zmiany planu symbolem 2U,
-oczekiwanie dotyczące odmiennych zapisów niż w projekcie zmiany planu przedłożonym do publicznego wglądu – należy zgłosić w postaci uwag do projektu zmiany planu.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
1) dla Prezydenta Miasta;
2) do dokumentacji planistycznej;
3) do publicznego wglądu.
Protokół zawiera 1 numerowaną stronę.

Starogard Gd. 28.06.2013r.
Protokół sporządziła: Maria Brzozowska

podpis Prezydenta Miasta


PREZYDENT MIASTA STAROGARD GDAŃSKI
ul.Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański

WPiU.6722.1.2012                                                               Starogard Gd. 28.05.2013r.

Id:471520

O B W I E S Z C Z E N I E

o udostępnieniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański dla obszarów wymienionych w treści ogłoszenia

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz.U. z 12.06.2012r., poz.647 z późn.zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański uchwalonego Uchwałą Nr LXIII/547/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2010r. (zmienionego uchwałą Nr XXIII/196/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 marca 2012r. ) – dla niżej wymienionych obszarów:
1/ dz.nr 135, 134/5, 134/14, 145/1 i 145/2 obr.14 przy ul.Norwida,
2/ dz.nr 15/11, 16/6, 16/7, 17/5, 17/7, 15/12 obr.21 w rejonie ul.Jagiełły, Dr.Nowowiejskiej,
3/ dz.nr 80/5, 80/8, 80/9, 80/10, 80/11, 68/2, część działek nr 86 i 85/5 obr.17 przy ul.Chojnickiej,
4/ dz.nr 131/2 obr.32 w rejonie ul.Jaworowej – Leszczynowej
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko: w dniach 17.06.2013r. – 15.07.2013r. w godzinach: 8.00-14.00 w pokoju nr 206 Wydział Planowania i Urbanistyki – Urząd Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu odbędzie się w dniu 27.06.2013r. o godz. 10.00 w sali nr 101 siedziby Urzędu Miasta Starogard Gdański ul.Gdańska 6.

Zgodnie z art. 18 ust.1 uwagi do projektu zmiany planu może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Starogard Gdański z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.07.2013r.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta
Henryk Wojciechowski


WPiU.6722.7.2012   id sprawy :494910   str.1

P R O T O K Ó Ł

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami Bohaterów Getta i Kociewską w Starogardzie Gdańskim uchwalonego uchwałą nr XXIV/245/2000 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dnia 27 września 2000r. (dla obszarów oznaczonych w wyżej wymienionym planie symbolem „15.MW” i „16.MW”)

Protokół sporządzono w dniu 18.04.2013r. w Urzędzie Miasta Starogard Gdański, przez Marię Brzozowską – Naczelnik Wydziału Planowania i Urbanistyki.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647) w dniu 18.04.2013r. o godz. 10.00 w sali nr 101 tut. urzędu zaplanowano dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany wymienionego na wstępie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

I.  W dyskusji udział wzięli: Lista obecności w załączeniu
II.  Głos w dyskusji zabrali:
1/ Maria Kiełb-Stańczuk : projektant przedmiotowej zmiany miejscowego planu
Przedstawiła informacje o położeniu obszaru objętego opracowaniem planistycznym, o zasadniczym przedmiocie zmiany planu: intensywność zabudowy określona na poziomie 45%, która na dzisiejsze realia zabudowy wielorodzinnej jest zbyt niska.
2/ Leszek Wiśniewski:
Zgłosił wątpliwość, w jaki sposób zapisy projektu planu określają kwestię zaopatrzenia planowanych budynków w ciepło,
3/ Maria Kiełb-Stańczuk : projektant przedmiotowej zmiany miejscowego planu:
Odczytała zapis planu: „ustala się zaopatrzenie obszaru planu w ciepło – dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z sieci centralnego ogrzewania, na warunkach i w uzgodnieniu z zarządcami sieci; dopuszcza sie inne, alternatywne systemy ogrzewania niskoemisyjne lub bezemisyjne, dopuszcza sie ogrzewanie elektryczne, z sieci gazowych;”
4/ Henryk Wojciechowski: Zastępca Prezydenta Miasta
Zwrócił uwagę, że o wyborze dostawcy ciepła zdecyduje inwestor przedsięwzięcia planowanego na obszarze zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
5/ Tomasz Karpiński:
Zgłosił pytania odnoszące się do zasad realizacji miejsc postojowych, w tym wskaźnika dotyczącego % niezbędnej ilości do zrealizowania na terenie 15.MW i 16.MW,  organizacji miejsc postojowych w obszarze pasów drogowych 01.KDL i 02.KDL oraz przebiegu rozwiązań drogowych publicznych (w północno-wschodnim narożniku 15.MW), określenia nieprzekraczalnej linii zabudowy oraz celowości określania na rysunku planu ciągu pieszego.
6/ Maria Kiełb-Stańczuk : projektant przedmiotowej zmiany miejscowego planu
Wyjaśniła zasady wyznaczenia miejsc postojowych (co do zasady winien je realizować na swoim terenie inwestor) w pasie drogi publicznej, przedstawiła graficzne rozwiązanie dokumentujące  sposób wyliczenia minimalnej powierzchni niezbędnego poszerzenia pasa drogi publicznej z organizacją miejsc postojowych,  uwzględniając przy tym zasady bezpieczeństwa włączania się do ruchu kołowego, podkreśliła, że przyjęty wskaźnik min 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie to w tej lokalizacji  najniższy wskaźnik jaki należy zastosować. Ponadto wyjaśniła przesunięcie linii zabudowy jako skutek rozwiązania drogowego oraz lokalizacji miejsc postojowych. Kwestia korekty rozwiązania drogowego w narożniku terenu 15.MW wymaga ponownego przeanalizowania. Nieścisłość zapisu i rysunku  dotycząca szerokości pasa terenu 02.KDL zostanie usunięta. Ciąg pieszy został określony zapisami projektu zmiany planu nastepująco:
„w zagospodarowaniu uwzględnić przebieg ciągu pieszego łączącego ulice lokalna z ciągiem komunikacyjnym (droga dojazdowa publiczna, pokazany na rysunku planu przebieg ciągu pieszego ma charakter ideowy (pokazuje zasadę i orientacyjne usytuowanie), wymaga sprecyzowania w projekcie zagospodarowania terenu na etapie projektowania budowlanego”.
III. Ustalenia z dyskusji:
-dyskusja skupiła się przede wszystkim na rozwiązaniach drogowych i lokalizacji miejsc postojowych.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
1) dla Prezydenta Miasta;
2) do dokumentacji planistycznej;
3) do publicznego wglądu.
Protokół zawiera 1 numerowaną stronę.

Starogard Gd. 18.04.2013r.
Protokół sporządziła: Maria Brzozowska

podpis Prezydenta Miasta


Prezydent Miasta
Starogard Gdański
WPiU.6722.7.2012                                                                                                       Starogard Gd. 04.04.2013r.

id: sprawy: 494910

O B W I E S Z C Z E N I E
o udostępnieniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Bohaterów Getta i Kociewską dla obszarów oznaczonych w wyżej wymienionym planie symbolem 15.MW i 16.MW

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 12.06.2012r., poz.647z późn.zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Bohaterów Getta i Kociewską w Starogardzie Gdańskim uchwalonego uchwałą nr XXIV/245/2000 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dnia 27 września 2000r. dla obszarów oznaczonych w wyżej wymienionym planie symbolem 15.MW i 16.MW (powierzchnia obszaru: ok. 4 ha) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko: w dniach 16.04.2013r. – 17.05.2013r. w godz. 8.00-14.00 w pokoju nr 206 Wydział Planowania i Urbanistyki – Urząd Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu odbędzie się w dniu 18.04.2013r. o godz. 10.00 w sali nr 101 siedziby Urzędu Miasta Starogard Gdański ul.Gdańska 6.

Zgodnie z art. 18 ust.1 uwagi do projektu zmiany planu może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Starogard Gdański z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2013r.

Prezydent Miasta
Edmund Stachowicz


Znak sprawy: WPiU.6722.3.2012                                                                strona 1

P R O T O K Ó Ł

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek geod. 107-114 obręb 13 położonych w rejonie ul. Kolejowej i Gdańskiej w Starogardzie Gdańskim uchwalonego  uchwałą nr XXX /319/ 2001 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dnia 9 maja 2001r. publikacja w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 57 z dnia 16 lipca 2001r., poz. 631)

Protokół sporządzono w dniu 04.03.2013r. w Urzędzie Miasta Starogard Gdański, przez Marię Brzozowską – Naczelnik Wydziału Planowania i Urbanistyki.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647) w dniu 04.03.2013r. o godz. 11.00 w sali nr 102 tut. urzędu zaplanowano dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany wymienionego na wstępie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

I.  Lista obecności w załączeniu
W dyskusji udział wzięli:
-Andrzej Pograniczny: PKS  Starogard Gd. SA
-Maria Kiełb-Stańczuk : projektant przedmiotowej zmiany miejscowego planu
-Maria Brzozowska: naczelnik  Wydziału Planowania i Urbanistyki Urzędu Miasta
II.  Głos w dyskusji zabrali:
-M.Kiełb-Stańczuk: omówiła rozwiązania przyjęte w projekcie zmiany planu, w tym również przyczyny nieuwzględnienia lokalizacji o obszarze dzisiejszego dworca PKS funkcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (uciążliwość związana z przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 222, zbyt wysoki poziom hałasu, znaczne przekroczenia stężenia pyłu zawieszonego PM10 – co dyskwalifikuje jakość powietrza w otoczeniu). Ponadto omówiła rozwiązania komunikacyjne i ustalenia dotyczące podziału terenu 7.U na działki.
-A.Pograniczny: wskazywał na ewentualny inny zestaw funkcji usługowych związanych z opieką medyczną (poradnie).
-M.Kiełb-Stańczuk: wskazała na szanse obszaru dzisiejszego dworca PKS na tworzenie funkcji uzupełniających sąsiednią lokalizację wielko powierzchniowego obiektu handlowego, który aczkolwiek dziś nieczynny jest możliwy do przebudowy  i o ile podniesiono by jakość architektury i otoczenia to wespół z obszarem po dworcu PKS mógłby stanowić interesujący zespół urbanistyczny handlowo-usługowy.

III. Ustalenia z dyskusji:
-rozważyć możliwość dopuszczenia usług z zakresu poradnictwa medycznego w obszarze dzisiejszego dworca PKS.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
1) dla Prezydenta Miasta;
2) do dokumentacji planistycznej;
3) do publicznego wglądu.
Protokół zawiera 1 numerowaną stronę.

Starogard Gd. 04.03.2013r.
Protokół sporządziła: Maria Brzozowska


 Prezydent Miasta
Starogard Gdański

WPiU.6722.7.2012                                                                Starogard Gd. 04.03.2013r.

id: sprawy: 494910

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 39 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Bohaterów Getta i Kociewską w Starogardzie Gdańskim uchwalonego uchwałą nr XXIV/245/2000 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dnia 27 września 2000r. dla obszarów oznaczonych w wyżej wymienionym planie symbolem 15.MW i 16.MW (powierzchnia obszaru: ok. 4 ha).
Zmiana miejscowego planu jest realizowana na podstawie uchwały nr XXXII/285/2012 Rady Miasta z dnia 29 października 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany wymienionego powyżej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Informuję, że:
1/ przedmiotem opracowania zmiany wymienionego miejscowego planu w szczególności jest zmiana intensywności zabudowy w obszarze oznaczonym w zmienianym planie symbolem 15.MW i 16.MW.
2/ w dniach od 11.03.2013r. do 10.04.2013r. w godz.8.00-14.00 w pokoju nr 206 Wydział Planowania i Urbanistyki – Urząd Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6 istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy.
3/ Wyznaczam nieprzekraczalny termin składania uwag i wniosków do dnia 10.04.2013r.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej;
2) ustnie do protokołu;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Uwagi i wnioski można składać w Urzędzie Miasta Starogard Gdański: 83-200 Starogard Gd., ul.Gdańska 6.
Jednocześnie informuję, że uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej wymienionego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
4/ Informuję, że organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Starogard Gdański.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta
Henryk Wojciechowski


PREZYDENT MIASTA STAROGARD GDAŃSKI
ul.Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański

WPiU.6722.1.2012                                                               Starogard Gd. 11.02.2013r.

Id:471520

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 39 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański uchwalonego Uchwałą Nr LXIII/547/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2010r. (zmienionego uchwałą Nr XXIII/196/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 marca 2012r. ) – dla niżej wymienionych obszarów:
1/ dz.nr 135, 134/5, 134/14, 145/1 i 145/2 obr.14 przy ul.Norwida,
2/ dz.nr 15/11, 16/6, 16/7, 17/5, 17/7, 15/12 obr.21 w rejonie ul.Jagiełły, Dr.Nowowiejskiej,
3/ dz.nr 80/5, 80/8, 80/9, 80/10, 80/11, 68/2, część działek nr 86 i 85/5 obr.17 przy ul.Chojnickiej,
4/ dz.nr 131/2 obr.32 w rejonie ul.Jaworowej – Leszczynowej.
Zmiana miejscowego planu jest realizowana na podstawie uchwały nr XXIV/ 213 /2012 z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański, zmienionej uchwałą nr XXVIII/255/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 sierpnia 2012r. (zmiana dotyczyła numeracji działki przy ul.Jaworowej – Leszczynowej).

Informuję, że:
1/ przedmiotem opracowania zmiany wymienionego miejscowego planu w szczególności są:
1.1. dla dz.nr 135, 134/5, 134/14, 145/1 i 145/2 obr.14 przy ul.Norwida: dopuszczenie funkcji handlowej oraz uzupełniającej funkcji mieszkaniowej,
1.2. dla dz.nr 15/11, 16/6, 16/7, 17/5, 17/7, 15/12 obr.21 w rejonie ul.Jagiełły, Dr. Nowowiejskiej: zmiana przeznaczenia terenu na funkcję usługową i rzemiosło usługowe,
1.3. dla dz.nr 80/5, 80/8, 80/9, 80/10, 80/11, 68/2 część działek nr 86 i 85/5 obr.17 przy ul.Chojnickiej: zmiana przeznaczenia terenu na funkcję mieszkaniowo-usługową,
1.4. dla dz.nr 131/2 obr.32 – w rejonie ul.Jaworowej – Leszczynowej: zmiana przeznaczenia terenu na funkcję usługową.
2/ w dniach od 25.02.2013r. do 26.03.2013r. w godz.8.00-14.00 w pokoju nr 206 Wydział Planowania i Urbanistyki – Urząd Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6 istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy.
3/ Wyznaczam nieprzekraczalny termin składania uwag i wniosków do dnia 26.03.2013r.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej;
2) ustnie do protokołu;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Uwagi i wnioski można składać w Urzędzie Miasta Starogard Gdański: 83-200 Starogard Gd., ul.Gdańska 6.
Jednocześnie informuję, że uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej wymienionego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
4/ Informuję, że organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Starogard Gdański.

Prezydent Miasta
Edmund Stachowicz


znak spr.  WPiU.I-MB-7320-5/2010

Protokół z przeprowadzonej dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ul. Kanałową, Sobieskiego, Kościuszki, Chojnicką, Mostową i rzeką Wierzycą w Starogardzie Gdańskim.

Protokół sporządzono w dniu 05 lutego 2013 r., w Urzędzie Miasta Starogard Gdański przy ul. Gdańskiej 6, w sali nr 101, przez Artura Gackowskiego inspektora Wydziału Planowania i Urbanistyki.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) w dniu 05 lutego 2013  r. przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania dla obszaru ograniczonego ul. Kanałową, Sobieskiego, Kościuszki, Chojnicką, Mostową i rzeką Wierzycą w Starogardzie Gdańskim.

Otwarcie dyskusji publicznej oraz powitanie zebranych nastąpiło o godz. 11:00.

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
II. Głos w dyskusji zabrali:

1. Maria Brzozowska, Naczelnik WPIU – prowadząca dyskusję publiczną.
Maria Brzozowska powitała przybyłych gości zainteresowanych projektem planu, oraz
przedstawiła obecnym na dyskusji autora projektu planu Małgorzatę Ossowską.
Naczelnik wprowadziła zebranych w zagadnienia dotyczące przedmiotu dyskusji, poinformowała o procedurze trybu formalno-prawnego opracowania planu (przed zmianą ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), terminie wyłożenia projektu do publicznego wglądu (od 04 lutego do 05 marca 2013 r.) oraz o sposobie i terminie składania uwag do tego projektu planu (do 20 marca br.). Zwrócono uwagę, że obszar projektu planu jest przestrzenią publiczną.
Maria Brzozowska przedstawiła historię uzgodnień projektu planu m. in. z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Wydziałem Techniczno-Inwestycyjnym tut. urzędu.
Następnie oddała głos projektantowi planu Małgorzacie Ossowskiej.

2. Małgorzata Ossowska (projektant planu) przedstawiła cel przystąpienia do zmiany mpzp dla tego obszaru, którym było głównie korekta rozwiązań dla rynku w nawiązaniu do Lokalnego Programu Rewitalizacji.
Następnie przedstawiła najważniejsze wprowadzone zmiany w ustaleniach projektu planu, którymi były:
zapewnienie przejścia z rynku do parku,
zmiana układu komunikacyjnego na płycie rynku, (KDD i KX),
wprowadzenie ogródków gastronomicznych przy kamienicach,
wprowadzenie zejść z płyty rynku do piwnic.

W trakcie opracowania projektu planu powstały 4 warianty komunikacyjne. Ograniczenie ruchu na dzień dzisiejszy wprowadziłoby spore utrudnienia. Dopiero po rozwiązaniu problemów komunikacyjnych całego miasta można wprowadzić układ docelowy jakim jest przynajmniej częściowe wyłączenie ruchy z rynku.
Projektant przedstawił jakich rozwiązań nie udało się wprowadzić ze względu na stanowiska niektórych organów uzgadniających/opiniujących.
wprowadzenie osi widokowej na park,
dobudowa obiektów gastronomicznych od strony murów.

Po tej wypowiedzi głos zabrali:

3. Andrzej Wrzoskiewicz, stwierdza, że rynek bez terenów zieleni jest dla niego do zaakceptowania. Jego obawę budzi niedostateczna ilość miejsc parkingowych w terenie, gdzie występuje ścisła zabudowa, co spowoduje, że część z pracujących na rynku blisko 700 osób może straci
4.  pracę. Ponadto na obszarze płyty rynku nie ma zapisu wskazującego miejsca parkingowe.

W odpowiedzi Małgorzata Ossowska: Zapisy przewidziane dla płyty rynku, tereny drogi publicznej, nie wykluczają lokalizacji miejsc parkingowych.

5. Mirosław Zielenkiewicz stwierdza, że Gdynia ma miejsca parkingowe przy drodze.

6. Andrzej Wrzoskiewicz wnosi, aby miejsca parkingowe na rynku były wpisane do treści planu. Zgłasza obawę, ze jeżeli wyłączymy ruch z rynku i nie będzie miejsc, parkingowych to handel przeniesie się do galerii i co wtedy się stanie z blisko 10 tys. m2 powierzchni handlowej?

W odpowiedzi projektant: Doświadczenia z rynku w Wejherowie pokazują, że handel dalej się odbywa, a duży parking jest znacznie oddalony od rynku.

Głos zabrał Zastępca Prezydenta Miasta Henryk Wojciechowski: Taki duży parking można by zlokalizować w rejonie ul. Przy Młynie.

7. Przemysław Nagórski odsyła zebranych do artykułu z Gazety Wyborczej ze stycznia br., w którym mowa, że rynek w Tczewie po rewitalizacji wymiera. Zamykane są sklepy, ruch ludzi na rynku przestał istnieć, a mieszkańcom Tczewa jest wstyd za taki stan rzeczy.
Następnie odniósł się do tego, że niektóre parkingi w okolicy rynku, są zablokowane przez różne znaki zakazu, a parking na ul. Paderewskiego jest wykorzystywany głównie przez klientów dyskontu. Plan jest niekorzystny, bo nie ma parkingów, a to skutkuje utratą miejsc pracy.
Proponuje zastosować wskaźniki parkingowe jak dla galerii handlowych.
Przemysław Nagórski zwrócił się do Zastępcy Prezydenta z informacją, że jeżeli rynek będzie wyłączony z życia, to właściciele kamienic wystąpią do miasta o odszkodowanie.

W odpowiedzi Małgorzata Ossowska: W obowiązującym planie dla obszaru rynku, również nie ma zapisów dotyczących miejsc parkingowych na rynku. Ponadto odszkodowania można się domagać jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone. Jej zdaniem w przedmiotowym projekcie planu taka sytuacja nie zachodzi.

8. Marek Sobecki stwierdza, że parkingi są niezbędne, bo bez nich nie ma klientów. Klient chce podjechać jak najbliżej sklepu. Ponadto wyraził opinię, że należy dostosować ofertę handlową do klienta. W gastronomii nie ma dużego ruchu, a jak klient potrzebuje lumpeksu to trzeba go otworzyć. Chcemy zapisu dotyczącego lokalizacji parkingów na rynku, bo boimy się, że stanie się tak jak w Tczewie.

9. Andrzej Wrzoskiewicz wnosi o zorganizowanie kolejnego spotkania dot. rozwiązań przyjętych w planie.

W odpowiedzi Maria Brzozowska: Do 20 marca br. można składać uwagi do planu, a w miarę potrzeby będziemy wyznaczać kolejne spotkania i rozmawiać na temat rozwiązań.

10. Projektant planu: Przytoczyła przykład rynku w Wejherowie. gdzie ruch kołowy został wyłączony przed wielu laty. Na rynku cały czas jest ruch pieszych, ludzie korzystają z usług i kupują w sklepach, a parking jest kilkaset metrów dalej.

11. Przemysław Nagórski wyraził swoją obawę o zapis w planie, że intencją jest docelowe wyłącznie rynku z ruchu.

W odpowiedzi Maria Brzozowska poinformowała, że jest to tylko intencja do której należy zmierzać. Jest to tylko zapis informacyjny, nie stanowiący nakazu.
Ponadto Zastępca Prezydenta poinformował, że plan jest uzgodniony z Wydziałem Techniczno-Inwestycyjnym w zakresie rozwiązań komunikacyjnych. Zwraca uwagę, że w relacji północ – południe miasta występują problemy. wymagane są rozwiązania wykraczające poza obszar planu tj. wybudowanie obwodnicy drogi krajowej nr 22; przebudowa ul. Jabłowskiej i ul. Kościuszki, które to inwestycje będą pomocne w przeniesieniu znacznego strumienia ruchu poza rynek.

12. Jan Strzelczyk (nie widnieje na liście obecności) zapytał się czy na działce 527 obr. 17 jest dopuszczone 100% powierzchni zabudowy?

W odpowiedzi projektant planu poinformował, że dopuszczone jest 85% zabudowy a 15% to powierzchnia biologicznie czynna.

13. Zastępca Prezydenta Henryk Wojciechowski podsumowując założenia planu powiedział, że założeniem jest aby rynek stał się z powrotem centralnym punktem miasta.

14. Naczelnik Maria Brzozowska poinformowała po raz kolejny o terminie składania uwag do 20 marca br. na czym dyskusję publiczną zakończono.

Dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zakończono o godzinie 12:30.

III. Ustalenia z dyskusji:

Biorący udział w dyskusji:
1. Biorący udział w dyskusji domagają się wydzielenia na płycie rynku terenów parkingowych  i oznaczenia ich symbolem KP.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
1) dla Prezydenta Miasta;
2) do dokumentacji planistycznej;
3) do publicznego wglądu.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Starogard Gdański, dnia 05.02.2013r.
Prezydent Miasta
Starogard Gdański
Artur Gackowski

……………………………………………………
(podpis osoby sporządzającej protokół)


Prezydent Miasta Starogard Gdański
WPiU.I-MB-7320-5/2010                                                        Starogard Gd. 18.01.2013r.

Id sprawy: 364113

O B W I E S Z C Z E N I E

o udostępnieniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Kanałową, Sobieskiego, Kościuszki, Chojnicką, Mostową i rzeką Wierzycą

Na podstawie art. 17 pkt.9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 12.06.2012r., poz.647 z późn.zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Kanałową, Sobieskiego, Kościuszki, Chojnicką, Mostową i rzeką Wierzycą wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach: od 04.02.2013r. do 05.03.2013r. w godz.8.00-14.00 w pokoju nr 206 Wydział Planowania i Urbanistyki – Urząd Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 05.02.2013r. w siedzibie Urzędu Miasta Starogard Gdański ul.Gdańska 6, pok.nr 101, godz. 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Starogard Gdański z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.03.2013r.


Prezydent Miasta Starogard Gdański
ul.Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański
WPiU.6722.3.2012                                                         Starogard Gdański 18.01.2013r.

id: sprawy: 476403

O B W I E S Z C Z E N I E

o udostępnieniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek geod. 107-114 obręb 13
położonych w rejonie ul. Kolejowej i Gdańskiej w Starogardzie Gdańskim

Na podstawie art. 17 pkt.9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 12.06.2012r., poz.647 z późn.zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek geod. 107-114 obręb 13 położonych w rejonie ul. Kolejowej i Gdańskiej w Starogardzie Gdańskim uchwalonego uchwałą nr XXX /319/ 2001 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dnia 9 maja 2001r. publikacja w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 57 z dnia 16 lipca 2001r., poz. 631) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach: od 04.02.2013r. do 05.03.2013r. w godz.8.00-14.00 w pokoju nr 206 Wydział Planowania i Urbanistyki – Urząd Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 04.03.2013r. w siedzibie Urzędu Miasta Starogard Gdański ul.Gdańska 6, pok.nr 102, godz. 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Starogard Gdański z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.03.2013r.


Znak sprawy: WPiU.6722.1.2012                                                                    strona 1

P R O T O K Ó Ł
z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach zmian niżej wymienionych planów zagospodarowania przestrzennego:

1/ projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Skośna, Lubichowska uchwalonego Uchwałą Nr VIII/95/99 Rady Miejskiej Starogard Gd. z dn. 26.05.1999r. (publikacja: Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 21 z dn. 03.03.2000r., poz.108) – dotyczy obszaru oznaczonego symbolem „Z2”, dz.nr 51/71 i część dz.nr  51/5 obr.32 przy ul.Skośnej,

2/ projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Kościuszki – Pomorska uchwalonego uchwałą nr XXX/ 274 / 2005 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 23 lutego 2005r. (publikacja planu: w Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 41 z dn.29.04.2005r. poz. 798) – dla obszaru oznaczonego symbolem „10 U” – dz.nr 192 obr.16,

3/ projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie pomiędzy ulicami: Bp.K.Dominika, Świętojańskiej, ks. Kalinowskiego, Żurawiej w Starogardzie Gdańskim, uchwalonego uchwałą Nr XVIII/197/2000 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dnia 23 lutego 2000r. (publikacja w Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 75 z dn. 04.08.2000r., poz.456) – dla dz. nr 115/6 obr.37

4/ projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Derdowskiego uchwalonego uchwałą Nr X/123/99 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dn. 31 sierpnia 1999r., (publikacja w Dz.Urz.Woj.Pomorskiego nr 126 z dn.29.11.1999r., poz.1100) – dotyczy obszaru oznaczonego symbolem „Z3” (część dz.nr 1/60 obr.5) od strony ul.Skarszewskiej.

Protokół sporządzono w dniu 14.01.2013r. w Urzędzie Miasta Starogard Gdański, przez Marię Brzozowską – Naczelnik Wydziału Planowania i Urbanistyki.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647) w dniu 11.01.2013r. o godz. 10.00 w sali nr 101 tut. urzędu zaplanowano dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmian wymienionych na wstępie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

BRAK OSÓB CHĘTNYCH DO DYSKUSJI UNIEMOŻLIWIŁ PRZEPROWADZENIE DYSKUSJI.

I. Lista obecności:  do dyskusji stawili się wyłącznie:
-Leszek Krzykowski – inspektor Wydziału Planowania i Urbanistyki Urzędu Miasta
-zespół projektowy „GARD” Pracowni Urbanistyczno-Architektonicznej: Anna Woźnicka i Michał Brodowicz
II.  Głos w dyskusji zabrali:
Brak osób chętnych do dyskusji uniemożliwił przeprowadzenie dyskusji.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
1) dla Prezydenta Miasta;
2) do dokumentacji planistycznej;
3) do publicznego wglądu.
Protokół zawiera 1 numerowaną stronę.

Starogard Gd. 14.01.2013r.
Protokół sporządziła:
Maria Brzozowska


PREZYDENT MIASTA STAROGARD GDAŃSKI
ul.Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański

WPiU.6722.1.2012                                                              Starogard Gd. 10.12.2012r.

Id: 503862

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E
o udostępnieniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt.9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 12.06.2012r., poz.647 z późn.zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian niżej wymienionych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1/ projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Skośna, Lubichowska uchwalonego Uchwałą Nr VIII/95/99 Rady Miejskiej Starogard Gd. z dn. 26.05.1999r. (publikacja: Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 21 z dn. 03.03.2000r., poz.108) – dotyczy obszaru oznaczonego symbolem „Z2”, dz.nr 51/71 i część dz.nr  51/5 obr.32 przy ul.Skośnej,
2/ projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Kościuszki – Pomorska uchwalonego uchwałą nr XXX/ 274 / 2005 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 23 lutego 2005r. (publikacja planu: w Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 41 z dn.29.04.2005r. poz. 798) – dla obszaru oznaczonego symbolem „10 U” – dz.nr 192 obr.16,
3/ projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie pomiędzy ulicami: Bp.K.Dominika, Świętojańskiej, ks. Kalinowskiego, Żurawiej w Starogardzie Gdańskim, uchwalonego uchwałą Nr XVIII/197/2000 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dnia 23 lutego 2000r. (publikacja w Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 75 z dn. 04.08.2000r., poz.456) – dla dz. nr 115/6 obr.37
4/ projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Derdowskiego uchwalonego uchwałą Nr X/123/99 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dn. 31 sierpnia 1999r., (publikacja w Dz.Urz.Woj.Pomorskiego nr 126 z dn.29.11.1999r., poz.1100) – dotyczy obszaru oznaczonego symbolem „Z3” (część dz.nr 1/60 obr.5) od strony ul.Skarszewskiej.

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach: od 31.12.2012r. do 30.01.2013r. w godz.8.00-14.00 w pokoju nr 206 Wydział Planowania i Urbanistyki – Urząd Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 11.01.2013r.  siedzibie Urzędu Miasta Starogard Gdański ul.Gdańska 6, pok.nr 101, godz. 10.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Starogard Gdański z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.02.2013r.

Z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta
Henryk Wojciechowski


PREZYDENT MIASTA STAROGARD GDAŃSKI
ul.Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański

WPiU.6722.3.2012                                                               Starogard Gd. 06.12.2012r.

Id:503345

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 39 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek geod. 107-114 obręb 13 położonych w rejonie ul. Kolejowej i Gdańskiej w Starogardzie Gdańskim uchwalonego uchwałą nr XXX /319/ 2001 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dnia 9 maja 2001r. (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 57 z dnia 16 lipca 2001r., poz. 631) – w granicach jak na załączniku graficznym do uchwały nr XXIV / 212 / 2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w obszaru.

Informuję, że:
1/ przedmiotem opracowania zmiany wymienionego miejscowego planu w szczególności jest zmiana zasad zagospodarowania terenów zabudowy usługowej oraz rozwiązań z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej.
2/ w dniach od 28.12.2012r. do 28.01.2013r. w godz.8.00-14.00 w pokoju nr 206 Wydział Planowania i Urbanistyki – Urząd Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6 istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy.
3/ Wyznaczam nieprzekraczalny termin składania uwag i wniosków do dnia 28.01.2013r.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej;
2) ustnie do protokołu;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Uwagi i wnioski można składać w Urzędzie Miasta Starogard Gdański: 83-200 Starogard Gd., ul.Gdańska 6.
Jednocześnie informuję, że uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej wymienionego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
4/ Informuję, że organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Starogard Gdański.

Prezydent Miasta
Edmund Stachowicz


PREZYDENT MIASTA STAROGARD GDAŃSKI
ul.Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański

WPiU.6722.1.2012                                                               Starogard Gd. 07.11.2012r.

Id:471520

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 39 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji zmian niżej wymienionych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1/ projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Skośna, Lubichowska uchwalonego Uchwałą Nr VIII/95/99 Rady Miejskiej Starogard Gd. z dn. 26.05.1999r. (publikacja: Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 21 z dn. 03.03.2000r., poz.108) – dotyczy obszaru oznaczonego symbolem „Z2”, dz.nr 51/71 i część dz.nr  51/5 obr.32 przy ul.Skośnej,
2/ projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Kościuszki – Pomorska uchwalonego uchwałą nr XXX/ 274 / 2005 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 23 lutego 2005r. (publikacja planu: w Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 41 z dn.29.04.2005r. poz. 798) – dla obszaru oznaczonego symbolem „10 U” – dz.nr 192 obr.16,
3/ projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie pomiędzy ulicami: Bp.K.Dominika, Świętojańskiej, ks. Kalinowskiego, Żurawiej w Starogardzie Gdańskim, uchwalonego uchwałą Nr XVIII/197/2000 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dnia 23 lutego 2000r. (publikacja w Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 75 z dn. 04.08.2000r., poz.456) – dla dz. nr 115/6 obr.37
4/ projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Derdowskiego uchwalonego uchwałą Nr X/123/99 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dn. 31 sierpnia 1999r., (publikacja w Dz.Urz.Woj.Pomorskiego nr 126 z dn.29.11.1999r., poz.1100) – dotyczy obszaru oznaczonego symbolem „Z3” (część dz.nr 1/60 obr.5) od strony ul.Skarszewskiej.

Informuję, że:
1/ przedmiotem opracowania zmian wymienionych miejscowych planów są:
Ad 1: przedmiotem opracowania zmiany w szczególności jest zmiana przeznaczenia terenu na funkcję mieszkaniową jednorodzinną.
Ad 2: przedmiotem opracowania zmiany w szczególności jest uwzględnienie funkcji mieszkaniowej jako towarzyszącej podstawowej funkcji usługowej.
Ad 3: przedmiotem opracowania zmiany w szczególności jest zmiana zasad podziału terenu na działki.
Ad 4: przedmiotem opracowania zmiany w szczególności jest dopuszczenie lokalizacji miejsc parkingowych oraz zasad włączenia terenu do drogi publicznej.
2/ w dniach od 19.11.2012r. do 17.12.2012r. w godz.8.00-14.00 w pokoju nr 206 Wydział Planowania i Urbanistyki – Urząd Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6 istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy.
3/ Wyznaczam nieprzekraczalny termin składania uwag i wniosków do dnia 18.12.2012r.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej;
2) ustnie do protokołu;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Uwagi i wnioski można składać w Urzędzie Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6.
Jednocześnie informuję, że uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej wymienionego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
4/ Informuję, że organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Starogard Gdański.

Prezydent Miasta
Edmund Stachowicz


Prezydent Miasta

Starogard Gdański

WPiU.6722.7.2012                                                                Starogard Gd. 05.11.2012r.

id: sprawy: 494910

O B W I E S Z C Z E N I E

       Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 12.06.2012r., poz.647) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Starogard Gdański w dniu 29 października 2012r. uchwały nr XXXII/285/2012 o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Bohaterów Getta i Kociewską w Starogardzie Gdańskim uchwalonego uchwałą nr XXIV / 245 / 2000 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dnia 27 września 2000r. dla obszarów oznaczonych w wyżej wymienionym planie symbolem 15.MW i 16.MW (powierzchnia obszaru: ok. 4 ha).
Przedmiotem zmiany w szczególności jest zmiana intensywności zabudowy

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmian dla wyżej wymienionych planów miejscowych w granicach wskazanych w poszczególnych uchwałach.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Starogard Gdański ul.Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański w terminie do dnia 03.12.2012r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Prezydent Miasta
Edmund Stachowicz


PREZYDENT MIASTA STAROGARD GDAŃSKI
ul.Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański

WPiU.6722.1.2012                                                                 Starogard Gd.30.08.2012r.

Id:471520

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański
dla dz.nr 131/2 obr.32 w  rejonie ul.Jaworowej – Leszczynowej

W związku z uchwałą nr XXVIII/255/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29.08.2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/213/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański uchwalonego Uchwałą Nr LXIII/547/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2010r.; zmiana dotyczy wskazania obszaru do opracowania planistycznego dla działki nr 131/2 obr.32 – w rejonie ul.Jaworowej – Leszczynowej zamiast dz.nr 132 obr.32 i zmiany załącznika graficznego nr 4 do uchwały nr XXIV/213/2012 Rady Miasta z dnia 25 kwietnia 2012r., na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z dn.12.06.2012r., poz.647) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański dla działki nr 131/2 obr.32 – w rejonie ul.Jaworowej – Leszczynowej.

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański działka nr 131/2 obr.32 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem „E.123.MN.3” i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową z usługami; przedmiotem zmiany jest ustalenie zabudowy usługowej bez funkcji mieszkaniowej.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany wyżej wymienionego miejscowego planu dla działki nr 131/2 obr.32.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Starogard Gdański ul.Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański w terminie do dnia 01.10.2012r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Prezydent Miasta
Edmund Stachowicz


PREZYDENT MIASTA STAROGARD GDAŃSKI
ul.Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański

WPiU.6722.1.2012                                                                Starogard Gd. 08.05.2012r.

Id:471520/ id pisma: 471522

O B W I E S Z C Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzania zmian miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Starogard Gdański w dniu 25 kwietnia 2012r. następujących uchwał o przystąpieniu do sporządzania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1/ uchwała nr XXIV/ 212 / 2012 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek geod. 107-114 obręb 13 położonych w rejonie ul. Kolejowej i Gdańskiej w Starogardzie Gdańskim uchwalonego  uchwałą nr XXX /319/ 2001 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dnia 9 maja 2001r.,
2/ uchwała nr XXIV/ 213 / 2012 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański uchwalonego Uchwałą Nr LXIII/547/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2010r. – dla niżej wymienionych obszarów:
2.1. dz.nr 135, 134/5, 134/14, 145/1 i 145/2 obr.14 przy ul.Norwida
2.2. dz.nr 15/11, 16/6, 16/7, 17/5, 17/7, 15/12 obr.21 w rejonie ul.Jagiełły, Dr.Nowowiejskiej,
2.3/ dz.nr 80/5, 80/8, 80/9, 80/10, 80/11, 68/2, część działek nr 86 i 85/5 obr.17 przy ul.Chojnickiej
2.4. dz.nr 132 obr.32 – w rejonie ul.Jaworowej – Leszczynowej,
3/ uchwała nr XXIV/ 214 / 2012 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Skośna, Lubichowska uchwalonego Uchwałą Nr VIII/95/99 Rady Miejskiej Starogard Gd. z dn. 26.05.1999r. (publikacja: Dz.Urz. Woj.Pom. Nr 21 z dn. 03.03.2000r., poz.108) – dotyczy obszaru oznaczonego symbolem „Z2”, dz.nr 51/71 i część dz.nr  51/5 obr.32 przy ul.Skośnej,
4/ uchwała nr XXIV/ 215 / 2012 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Kościuszki – Pomorska uchwalonego uchwałą nr XXX/ 274 / 2005 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 23 lutego 2005r. (publikacja planu: w Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 41 z dn.29.04.2005r. poz. 798) – dla obszaru oznaczonego symbolem „10 U” – dz.nr 192 obr.16,
5/ uchwała nr XXIV/ 216 / 2012 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie pomiędzy ulicami: Bp.K.Dominika, Świętojańskiej, ks. Kalinowskiego, Żurawiej w Starogardzie Gdańskim, uchwalonego uchwałą Nr XVIII/197/2000 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dnia 23 lutego 2000r. (publikacja w Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 75 z dn. 04.08.2000r., poz.456) – dla dz. nr 115/6 obr.37
6/ uchwała nr XXIV/ 217 / 2012 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Derdowskiego uchwalonego uchwałą Nr X/123/99 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dn. 31 sierpnia 1999r., (publikacja w Dz.Urz.Woj.Pomorskiego nr 126 z dn.29.11.1999r., poz.1100) – dotyczy obszaru oznaczonego symbolem „Z3” (część dz.nr 1/60 obr.5) od strony ul.Skarszewskiej.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmian dla wyżej wymienionych planów miejscowych w granicach wskazanych w poszczególnych uchwałach.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Starogard Gdański ul.Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański w terminie do dnia 11.06.2012r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 Prezydent Miasta
Edmund Stachowicz


PREZYDENT MIASTA
STAROGARD GDAŃSKI
WPiU.671.10.2012                                                               Starogard Gd. 30.04.2012r.

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn.zm.)

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Starogard Gdański uchwały nr XXIV/ 211/ 2012 z dnia 25 kwietnia 2012r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany Studium.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Starogard Gdański ul.Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański w terminie do dnia 04.06.2012r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Edmund Stachowicz
Prezydent Miasta
Starogard Gdański


Znak sprawy: WPiU. 6722.1.2011                                                                      strona 1

P R O T O K Ó Ł

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański uchwalonego uchwałą nr LXIII/547/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2010r. (publikacja planu: Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 161 z 20.12.2010r. poz. 3268)

Protokół sporządzono w dniu 14.02.2012r. w Urzędzie Miasta Starogard Gdański, przez Marię Brzozowską – Naczelnik Wydziału Planowania i Urbanistyki.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) w dniu 27.01.2012r. o godz. 10.00 w sali nr 101 tut. urzędu zorganizowano dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański uchwalonego uchwałą nr LXIII/547/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2010r. (publikacja planu: Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 161 z 20.12.2010r. poz. 3268)
I. Lista obecności:  w załączeniu do protokołu
II.  Głos w dyskusji zabrali:
1.Wiesław Wrzesiński:
Zapytał o zmiany dla obszarów należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Kociewie”.
Maria Brzozowska:
Udzielono wyjaśnień, że przedmiotowa zmiana nie dotyczy zmian merytorycznych planu; dotyczy wyłącznie spraw o których mowa w uchwale Rady Miasta o przystąpieniu do zmiany planu. Przedmiotem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Starogard Gdański jest naprawienie błędów zauważonych podczas funkcjonowania planu, tj. w szczególności:
1) sprostowanie oczywistych pomyłek pisarskich,
2) usunięcie niespójności pomiędzy ustaleniami tekstowymi a załącznikiem graficznym,
3) ustalenie szczegółowych zasad zagospodarowania i zabudowy terenów dla pominiętych fragmentów.
Maria Kiełb-Stańczuk: wyjaśniła jakiego typu zmian są wprowadzone w projekcie zmiany planu i pokrótce omówiła konstrukcję dokumentu zmiany planu.
2.Wiesław Kucharczyk:
Zapytał czy i kiedy przewiduje się zmiany merytoryczne tego i innych planów zagospodarowania przestrzennego.
Maria Brzozowska:
Wyjaśniła, że w ramach procedury oceny aktualności obowiązujących planów oraz na podstawie zgłoszonych wniosków o zmiany planistyczne w opracowaniu jest analiza, o której mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i w maju lub czerwcu bieżącego roku zostanie rozstrzygnięte dalsze postępowanie tj. czy i jakie dokumenty planistyczne zostaną wskazane do zmiany, w analizie zostanie określony również horyzont czasowy ewentualnych zmian.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
1) dla Prezydenta Miasta;
2) do dokumentacji planistycznej;
3) do publicznego wglądu.

Protokół zawiera 1 numerowaną stronę.

Starogard Gd. 14.02.2012r.
podpis osoby sporządzającej protokół: Maria Brzozowska

Edmund Stachowicz
Prezydent Miasta


PREZYDENT  MIASTA  STAROGARD  GDAŃSKI
ul.Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański

WPiU. 6722.1.2011                                                    Starogard Gd., z dnia 03.01.2012r.

Id sprawy: 437805

O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-strzennego miasta Starogard Gdański uchwalonego uchwałą nr LXIII/547/2010 Rady Miasta Staro-gard Gdański z dnia 28 października 2010r. (publikacja planu: Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 161 z 20.12.2010r. poz. 3268).

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-rowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn.zm.) oraz uchwały Rady Miasta Starogard Gdański nr XII/98/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w/w pla-nu:

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zago-spodarowania przestrzennego zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański uchwalonego uchwałą nr LXIII/547/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2010r. (publikacja planu: Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 161 z 20.12.2010r. poz. 3268) wraz z prognozą od-działywania na środowisko, w dniach od 23.01.2012r. do 20.02.2012r. w siedzibie Urzędu Miasta Starogard Gdański pok. Nr 206 w godz. od 8.30  do  15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27.01.2012r. w siedzibie Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, sala nr 101 o godz. 10.00.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z uchwałą nr XII/98/2011 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 31 sierpnia 2011r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w/w planu przedmiotem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Starogard Gdański jest naprawienie błędów zauważonych podczas funkcjonowania planu, tj. w szczególności:
1) sprostowanie oczywistych pomyłek pisarskich,
2) usunięcie niespójności pomiędzy ustaleniami tekstowymi a załącznikiem graficznym,
3) ustalenie szczegółowych zasad zagospodarowania i zabudowy terenów dla pominiętych fragmentów.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Starogard Gdański z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.03.2012r.
Prezydent Miasta
Edmund Stachowicz


Prezydent Miasta
Starogard Gdański
WPiU. 6722.1.2011                                                       Starogard Gd. 03.11.2011r.

Id sprawy: 437805

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 48 ust.4 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) zawiadamiam o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu :

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Starogard Gdański uchwalonego uchwałą nr LXIII/547/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2010r. (publikacja planu: Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 161 z 20.12.2010r. poz. 3268) w granicach administracyjnych miasta z wyłączeniem terenów zamkniętych i obszarów objętych innymi obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Wymieniona powyżej zmiana obowiązującego miejscowego planu została podjęta na podstawie uchwały nr XII/98/2011 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 31.08.2011r.
Przedmiotem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Starogard Gdański jest naprawienie błędów zauważonych podczas funkcjonowania planu, tj. w szczególności:
1/ sprostowanie oczywistych pomyłek pisarskich,
2/ usunięcie niespójności pomiędzy ustaleniami tekstowymi a załącznikiem graficznym,
3/ ustalenie szczegółowych zasad zagospodarowania i zabudowy terenów dla pominiętych fragmentów.

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego dokumentu zostało uzgodnione z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

Prezydent Miasta
Edmund Stachowicz


Prezydent Miasta Starogard Gdański
ul.Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański

WPiU.I-MB-7320-6/2010                                            Starogard Gd. 05.10.2011r.

Id sprawy: 392677

O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul.Kolejowej
(od skrzyżowania z ul.Skarszewską do ul.Gdańskiej, w tym tereny PKP)
w Starogardzie Gdańskim.

Na podstawie art. 17 pkt.9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz. 717 z późn.zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul.Kolejowej (od skrzyżowania z ul.Skarszewską do ul.Gdańskiej, w tym tereny PKP) ) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach: od 24.10.2011r. do 23.11.2011r. w godzinach: 8.00-15.00 w siedzibie Urzędu Miasta Starogard Gdański ul.Gdańska 6; pok.nr 206.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 14.11.2011r.  siedzibie Urzędu Miasta Starogard Gdański ul.Gdańska 6, pok.nr 101, godz. 10.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Starogard Gdański z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.12.2011r.


Prezydent Miasta
Starogard Gdański

WPiU. 6722.1.2011.                                                               Starogard Gd. 20.09.2011r.

Id sprawy: 437805/ id pisma: 437804

O B W I E S Z C Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Starogard Gdański

Na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Starogard Gdański uchwały nr XII/98/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Starogard Gdański uchwalonego uchwałą nr LXIII/547/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2010r. (publikacja planu: Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 161 z 20.12.2010r. poz. 3268) w granicach administracyjnych miasta z wyłączeniem terenów zamkniętych i obszarów objętych innymi obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Starogard Gdański jest naprawienie błędów zauważonych podczas funkcjonowania planu, tj. w szczególności:
1)sprostowanie oczywistych pomyłek pisarskich,
2)usunięcie niespójności pomiędzy ustaleniami tekstowymi a załącznikiem graficznym,
3)ustalenie szczegółowych zasad zagospodarowania i zabudowy terenów dla pominiętych fragmentów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Starogard Gd., 83-200 Starogard Gd., ul.Gdańska 6, w terminie do dnia 24 października 2011r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Prezydent Miasta Starogard Gdański
ul.Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański

WPiU.I-MB-7320-5/2010                                                        Starogard Gd. 17.08.2011r.

Id sprawy: 364113/ id pisma: 430535

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 39 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Kanałową, Sobieskiego, Kościuszki, Chojnicką, Mostową i rzeką Wierzycą w Starogardzie Gdańskim
Informuję, że:
1/ przedmiotem opracowania jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Kanałową, Sobieskiego, Kościuszki, Chojnicką, Mostową i rzeką Wierzycą (w granicach jak w uchwale nr LVI/ 491/2010 z dnia 25 maja 2010r. o przystąpieniu do sporządzenia w/w planu) oraz prognoza oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w obszaru.
Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w obszaru jest w szczególności określenie w obszarze historycznego centrum miasta zasad zagospodarowania i zabudowy z uwzględnieniem ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków.
Powierzchnia obszaru opracowania: ok. 14,5 ha.
2/ w dniach od 05.09.2011r. do 03.10.2011r. w godz.8.00-14.30 w pokoju nr 206 Wydział Planowania i Urbanistyki – Urząd Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6 istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy.
3/ Wyznaczam nieprzekraczalny termin składania uwag i wniosków do dnia 03.10.2011r.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej;
2) ustnie do protokołu;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Uwagi i wnioski można składać w Urzędzie Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6.
Jednocześnie informuję, że uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej wymienionego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
4/ Informuję, że organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Starogard Gdański.


Prezydent Miasta Starogard Gdański
ul.Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański

WPiU.I-MB-7320-6/2010                                                        Starogard Gd. 23.08.2011r.

Id sprawy: 392677

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 39 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul.Kolejowej (od skrzyżowania z ul.Skarszewską do ul.Gdańskiej, w tym tereny PKP) w Starogardzie Gdańskim.

Informuję, że:
1/ przedmiotem opracowania jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul.Kolejowej (od skrzyżowania z ul.Skarszewską do ul.Gdańskiej, w tym tereny PKP) w Starogardzie Gdańskim – w granicach jak w uchwale nr LXIV/561/2010 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w obszaru.
Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w obszaru jest określenie przeznaczenia terenów w/w obszarze oraz ustalenie zasad zagospodarowania dla tego obszaru.
Powierzchnia obszaru opracowania: ok. 12,0 ha.
2/ w dniach od 05.09.2011r. do 03.10.2011r. w godz.8.00-14.30 w pokoju nr 206 Wydział Planowania i Urbanistyki – Urząd Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6 istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy.
3/ Wyznaczam nieprzekraczalny termin składania uwag i wniosków do dnia 03.10.2011r.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej;
2) ustnie do protokołu;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Uwagi i wnioski można składać w Urzędzie Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6.
Jednocześnie informuję, że uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej wymienionego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
4/ Informuję, że organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Starogard Gdański.


                                                                                    Starogard Gd., dnia  8.08.2011r.

WPIU. I- CP-BK-7330-6/2010
Id. 429541

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA  MIASTA  STAROGARD  GDAŃSKI

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospo-darowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami ), art. 49  ustawy z dnia 16 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U.  Nr  98, poz. 1071 z 2000r. z późniejszymi zmianami ),

zawiadamia się

o wydaniu decyzji z dnia 4.08.2011r. Nr WPIU.I-CP-BK-7330-6/2010 zmieniającej ostateczną decyzję z dnia 4.11.2010r. Nr WPIU.I-CP-BK-7330-6/2010  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,polegającej na budowie stacji bazowej telefonii operatora P4 STG 0002 C na działce nr ewid. gr. 2/1 w obrębie 20 przy ulicy Zblewskiej w Starogardzie Gd.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Starogard Gd., w terminie 14 dni od daty uznania za skutecznie doręczoną.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W/w decyzja  do wglądu w Wydziale Planowania i Urbanistyki ( pokój nr 208 )  Urzędu Miasta przy ul. Gdańskiej nr 6 w Starogardzie Gd.


                                                                               Starogard Gd., dnia  11.07.2011r.

WPIU.I-CP-BK-7330-6/2010
Id. 426166

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA  MIASTA  STAROGARD  GDAŃSKI

Na podstawie art. 49 ustawy  z dnia 16 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (  Dz. U.  z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami ), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami ), zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pełnomocnika P4 Spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie, z dnia 7.06.2011r. – wpływ dnia 13.06.2011r., uzupełniony pismem z dnia   27.06.2011r. – wpływ  z dnia 29.06.2011r.

w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Starogard  Gdański z dnia 4.11.2010r.  Nr WPIU.I-CP-BK-7330-6/2010, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 STG 0002 C, na działce nr ewid. gr. 2/1 obręb 20 przy ul. Zblewskiej  w Starogardzie Gd., sprostowanej postanowieniem  z dnia 21.04.2011r,

Wniosek dotyczy  zmiany  części zapisu w punkcie 2.1.3. decyzji – Ustalenia dotyczące parametrów technicznych inwestycji:
„ Budowa masztu wolno stojącego o konstrukcji betonowej …”,  na zapis „ Budowa masztu wolno stojącego o konstrukcji stalowej …” .

W związku z powyższym informuje się, że w Wydziale Planowania i Urbanistyki Urzędu Miasta Starogard Gdański, ulica Gdańska nr 6, pokój nr 208, w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia, strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem, uzyskać wyjaśnienia w w/w sprawie oraz wypowiedzieć się co do zebranych materiałów oraz zgło-szonych żądań.

Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a., zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa  się  za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Prezydent Miasta
Starogard  Gdański
WPiU.I-MB-7320-4/2010                                                         Starogard Gd.29.03.2011r.

Id sprawy: 364118

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami Bohaterów Getta i Kociewską
w Starogardzie Gdańskim dla dz.nr 52/4, 52/6, 52/7, 52/8, 52/9, 52/10, 52/28 obr.21

Na podstawie art. 17 pkt.9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz. 717 z późn.zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami Bohaterów Getta i Kociewską w Starogardzie Gdańskim dla dz.nr 52/4, 52/6, 52/7, 52/8, 52/9, 52/10, 52/28 obr.21 (zmiana w granicach jak w uchwale nr LVI/490/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25.05.2010r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w/w planu) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach: 18.04.2011r. – 18.05.2011r. w godzinach: 8.00-15.00 w siedzibie Urzędu Miasta Starogard Gdański ul.Gdańska 6; pok.nr 206.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu odbędzie się w dniu 19.04.2011r.  siedzibie Urzędu Miasta Starogard Gdański ul.Gdańska 6, pok.nr 101, godz. 10.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Starogard Gdański z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.06.2011r.

Prezydent Miasta

Edmund Stachowicz


Prezydent Miasta
Starogard  Gdański
WPiU.I-MB-7320-2/2010                                                        Starogard Gd. 29.03.2011r.
Id sprawy: 347603

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Lubichowskiej, Skośnej, Rodzinnej, Braterskiej, Malinowej, Zachodniej w Starogardzie Gdańskim

Na podstawie art. 17 pkt.9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz. 717 z późn.zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Lubichowskiej, Skośnej, Rodzinnej, Braterskiej, Malinowej, Zachodniej ( obszar zmiany obejmuje działki nr: 7/20, 184, 7/18, 8/7, 8/2, 8/8, 8/9, 12/1, część dz.nr 7/22 obr.32; położone w rejonie ulic: Skośna – Lubichowska; tereny oznaczone w obowiązującym planie miejscowym symbolami: 51.U,P, 027KDD, 52.U,MN) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach: 18.04.2011r. – 18.05.2011r. w godzinach: 8.00-15.00 w siedzibie Urzędu Miasta Starogard Gdański ul.Gdańska 6; pok.nr 206.

Dyskusja publiczna nad rozwiązani mai przyjętymi w projekcie zmiany planu odbędzie się w dniu 19.04.2011r.  siedzibie Urzędu Miasta Starogard Gdański ul.Gdańska 6, pok.nr 101, godz. 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Starogard Gdański z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.06.2011r.

Prezydent Miasta

Edmund Stachowicz


Prezydent Miasta
Starogard Gdański

WPiU.I-MB-7320-4/2010                                                     Starogard Gd. 28.02.2011r.

Id sprawy: 364118

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 39 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami Bohaterów Getta i Kociewską w Starogardzie Gdańskim dla dz.nr 52/4, 52/6, 52/7, 52/8, 52/9, 52/10, 52/28 obr.21 (zmiana w granicach jak w uchwale nr LVI/ 490/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25.05.2010r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w/w planu).

Informuję, że:
1/ przedmiotem opracowania jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami Bohaterów Getta i Kociewską w Starogardzie Gdańskim dla dz.nr 52/4, 52/6, 52/7, 52/8, 52/9, 52/10, 52/28 obr.21 (zmiana w granicach jak w uchwale nr LVI/ 490/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25.05.2010r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w/w planu) oraz prognoza oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w obszaru.
Przedmiotem zmiany ustaleń planu dla wymienionego obszaru w szczególności jest zmiana zasad zagospodarowania terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Obszar opracowania zmiany planistycznej:  ok.3,0 ha.
2/ w dniach od 14.03.2011r. do 11.04.2011r. w godz.8.00-14.00 w pokoju nr 206 Wydział Planowania i Urbanistyki – Urząd Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6 istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy.
3/ Wyznaczam nieprzekraczalny termin składania uwag i wniosków do dnia 12.04.2011r.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej;
2) ustnie do protokołu;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Uwagi i wnioski można składać w Urzędzie Miasta – w Starogardzie Gdańskim ul.Gdańska 6.
Jednocześnie informuję, że uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej wymienionego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
4/ Informuję, że organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Starogard Gdański.

Prezydent Miasta
Edmund Stachowicz


PREZYDENT MIASTA                                                               Starogard Gd. 2011-02-11
Starogard Gdański
Nr WPiU.I-CP-BK-7330-11/2010

O B W I E S Z C Z E N I E
PREZYDENTA MIASTA STAROGARD GDAŃSKI

      Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami)  zawiadamia się, że w dniu 11.02.2011 r. działając z urzędu wydano decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku wielorodzinnego na siedzibę Urzędu Gminy Starogard Gdański wraz z budową, przebudową i rozbudową wewnętrznych instalacji technicznych i rozbiórką istniejącego budynku gospodarczego oraz budową miejsc parkingowych na terenie działki oznaczonej geodezyjnie nr 38 obręb 14 w Starogardzie Gd.
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Starogard Gdański w terminie 14 dni od daty uznania za skutecznie doręczone – zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W/w decyzja do wglądu w Wydziale Planowania i Urbanistyki (pokój 208) Urzędu Miasta przy ul. Gdańskiej 6 w Starogardzie Gd.


Prezydent Miasta Starogard Gdański

WPiU.I-MB-7320-02/2010                                                     Starogard Gd. 11.02.2011r.

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 39 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Lubichowskiej, Skośnej, Rodzinnej, Braterskiej, Malinowej, Zachodniej w Starogardzie Gdańskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego obszaru.
Obszar zmiany obejmuje działki nr: 7/20, 184, , 7/18, 8/7, 8/2, 8/8, 8/9, 12/1, część dz.nr 7/22 obr.32; położone w rejonie ulic: Skośna – Lubichowska; tereny oznaczone w obowiązującym planie miejscowym symbolami: 51.U,P, 027KDD, 52.U,MN. Obszar opracowania zmiany planistycznej: ok. 1,49 ha.

Informuję, że:
1/ przedmiotem opracowania jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 7/20, 184, , 7/18, 8/7, 8/2, 8/8, 8/9, 12/1, część dz.nr 7/22 obr.32; położonych w rejonie ulic: Skośna – Lubichowska; tereny oznaczone w obowiązującym planie miejscowym symbolami: 51.U,P, 027KDD, 52.U,MN (zmiana w granicach jak w uchwale nr L/442/2010 Rady Miasta z dnia 27.01.2010r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) oraz prognoza oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w obszaru.
Przedmiotem zmiany ustaleń planu dla wymienionego obszaru jest odmienne niż w obowiązującym planie rozplanowanie dominującej funkcji mieszkaniowej z uwzględnieniem zabudowy wielorodzinnej.
Obszar opracowania zmiany planistycznej: ok. 1,49 ha.
2/ w dniach od 28.02.2011r. do 28.03.2011r. w godz.8.30-15.00 w pokoju nr 206 Wydział Planowania i Urbanistyki – Urząd Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6 istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy.
3/ Wyznaczam nieprzekraczalny termin składania uwag i wniosków do dnia 28.03.2011r.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej;
2) ustnie do protokołu;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Uwagi i wnioski można składać w Urzędzie Miasta Starogard Gdański ul.Gdańska 6.
Jednocześnie informuję, że uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej wymienionego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
4/ Informuję, że organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Starogard Gdański.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta
Henryk Wojciechowski


                                                                                 Starogard Gd., dnia  26.01.2011r.

WPIU. I- CP-MS-7330-6/2009
Id. 401086

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA  MIASTA  STAROGARD  GDAŃSKI

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami ), art. 49  ustawy z dnia 16 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U.  Nr  98, poz. 1071 z 2000r. z późniejszymi zmianami ),

zawiadamia się

1.O wydaniu decyzji z dnia 14.12.2010r.  Nr WPIU.I-CP-MS-7330-6/2009, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Plus BT 42400 wraz z przyłączem energetycznym – wewnętrzną linią zasilającą, na działce nr ewid. gr. 86/5 w obrębie 24 przy ulicy Pelplińskiej nr 21 w Starogardzie Gd.

2.O wydaniu postanowienia z dnia 18.01.2011r. Nr WPIU.I-CP-MS-7330-6/2009,o sprostowaniu błędów pisarskich  w/w decyzji.
(  Korekta polega na zastąpieniu  w decyzji słów „obręb 21” na  obręb 24; uzupełnieniu zapisu „wraz z przyłączem energetycznym” poprzez dopisanie słów – wewnętrzną linią zasilającą.)

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Starogard Gd., w terminie 14 dni od daty uznania za skutecznie doręczoną.
Na wydane postanowienie  służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwo-ławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Starogard Gd., w terminie 7 dni od daty uznania za skutecznie doręczone.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W/w decyzja i postanowienie do wglądu w Wydziale Planowania i Urbanistyki ( pokój nr 208 )  Urzędu Miasta przy ul. Gdańskiej nr 6 w Starogardzie Gd.


Starogard Gd., dnia  18.01.2011r.

WPIU. I- CP-MS-7330-10/2010
Id. 399962

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA  MIASTA  STAROGARD GDAŃSKI

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospo-darowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami ), art. 49  ustawy z dnia 16 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (  Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z       późniejszymi zmianami  ),

zawiadamia się
o wydaniu decyzji z dnia 12.01.2011r.  Nr WPIU.I-CP-MS-7330-10/2010 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym,  polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia  SN-15kV  w rejonie ulic: Pelplińskiej, Hermanowskiej, B. Prusa, Południowej, Rolnej, Lubichowskiej w Starogardzie Gd.,

zakres przestrzenny inwestycji:
– w obrębie 24, działka nr ewid. 77, 84
– w obrębie 27, działka nr ewid. 2/2, 3, 24/1, 6/2, 18, 35/14
– w obrębie 28, działka nr ewid. 1/6, 70/15, 2
– w obrębie 29, działka nr ewid. 79/1, 79/2,
– w obrębie 30, działka nr ewid. 1,
– w obrębie 32 działka nr ewid. 15,

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Starogard Gd., w terminie 14 dni od daty uznania za skutecznie doręczoną.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W/w decyzja do wglądu w Wydziale Planowania i Urbanistyki ( pokój nr 208 )  Urzędu Miasta  przy ul. Gdańskiej nr 6 w Starogardzie Gd.


Prezydent Miasta Starogard Gdański
___________________________________

WPiU.I-MB-7320-01/2010                                                      Starogard Gd. 17.01.2011r.

Id sprawy: 347599 / id pisma: 399861

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Bp.K.Dominika, Świętojańskiej, ks. Kalinowskiego, Żurawiej w Starogardzie Gdańskim, uchwalonego uchwałą Nr XVIII/197/2000 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dnia 23 lutego 2000r. – publikacja w Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 75 z dn. 04.08.2000r., poz.456 – w granicach pomiędzy ulicami ks. Kalinowskiego, Świętojańską, Żurawią i południowozachodnią granicą planu.

Na podstawie art. 17 pkt.9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz. 717 z późn.zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Bp.K.Dominika, Świętojańskiej, ks. Kalinowskiego, Żurawiej (obszar zmiany w granicach pomiędzy ulicami ks.Kalinowskiego, Świętojańską, Żurawią i południowozachodnią granicą planu), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach: 07.02.2011r. – 07.03.2011r. w godzinach: 8.00-15.00 w siedzibie Urzędu Miasta Starogard Gdański ul.Gdańska 6 ;pok.nr 206.

Dyskusja publiczna nad rozwiązani mai przyjętymi w projekcie zmiany planu odbędzie się w dniu 14.02.2011r.  siedzibie Urzędu Miasta Starogard Gdański ul.Gdańska 6, pok.nr 101, godz. 10.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Starogard Gdański z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.03.2011r.

Edmund Stachowicz
Prezydent Miasta Starogard Gdański


Starogard Gdański, dnia 12 stycznia 2011 r.

PREZYDENT MIASTA
STAROGARD GDAŃSKI

WPIU. II- CP/7334/46/JD/06
id pisma: 399042

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 113 § 1, oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego   ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Prezydent Miasta Starogardu  Gdańskiego
z a w i a d a m i a

że dnia 12 stycznia 2011 r. zostało wydane postanowienie prostujące błąd pisarski, będący oczywistą omyłką w decyzji tut. organu administracji nr WPIU. II- CP/7334/46/JD/06
z dnia 29.12.2006 r  a mianowicie w zakresie przestrzennym inwestycji wpisano:

„na działkach ewid. nr 154/14 oraz 461/12, 154/313 obr. geod. nr 22, przy Al. Jana Pawła II w Starogardzie Gd.”

a powinno brzmieć:

„ na działkach ewid. nr 154/14, 461/12, obr. geod. nr 22, oraz 154/313 obr. geod. nr 23, przy Al. Jana Pawła II w Starogardzie Gd.”

Zgodnie z  art 49 k.p.a  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Miasta Starogard Gdański przy ul. Gdańskiej 6 w pok. 207 w godzinach pracy urzędu.