Zmiana zarządzenia

Zarządzenie nr 348/10/2015
Prezydenta Miasta Starogard Gdański
z dnia 6 października 2015 r.
o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Starogardzkiej Rady Sportu oraz
ustalenia zasad jej działania.
Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz art.30 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r.
o sporcie (Dz. U. z 2014, poz.715) zarządza się, co następuje:
§1
W zarządzeniu nr 324/09/2015 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie powołania
Starogardzkiej Rady Sportu oraz ustalenia zasad jej działania, w załączniku
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Rada wybiera spośród siebie
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza zwykłą
większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności, co najmniej 10
członków Rady.”,
2. w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Z każdego przebiegu posiedzenia Rady
sporządza się protokół. Protokół sporządza pracownik Wydziału Informacji
Społecznej, a podpisuje się pod nim osoba przewodnicząca obradom i
Sekretarz.”.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.