Rewitalizacja Społecznego Centrum Wsparcia Rodziny

Gmina Miejska Starogard Gdański zakończyła realizację Projektu Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny, numer umowy: RPPM.06.02.02-22-0007/17/00. Obecnie zostaje utrzyma trwałość Projektu, a poszczególne elementy realizowane będą w następującej formie:

 1. Placówka wsparcia dziennego realizowana w formie opiekuńczej i specjalistycznej dla 30 uczestników rocznie.
 2. Placówka wsparcia dziennego w formie podwórkowej, w której gotowość do świadczenia usługi realizowana będzie przez 1 wychowawcę.
 3. Wsparcie rodzin – specjalistyczne poradnictwo rodzinne, w której gotowość do świadczenia usługi realizowana będzie przez psychologa, psychiatrę, prawnika i mediatora.

Trwałość projektu zostanie utrzymana przez okres odpowiadający realizacji projektu, tj. przez okres 39 miesięcy, czyli od dnia 01 lipca 2022 r. do dnia 30 września 2025 r.

W przypadku braku bieżącego zainteresowania wsparciem trwałość będzie utrzymana jako gotowość do świadczenia usługi.

Szczegółowych informacji na temat realizacji działań udziela koordynator: Sylwia Ossowska, tel: 881 200 480.

Projekt trwał od 1 kwietnia 2019 roku do 30 czerwca 2022 roku.

Projekt był skierowany do mieszkańców obszaru rewitalizowanego (wg Uchwały nr XXV/230/2016) w Starogardzie Gdańskim. Grupę docelową stanowiło 150 osób, w tym dzieci, młodzież oraz dorośli zagrożeni ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu utworzono Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny – jednostkę specjalistyczną skoncentrowaną na świadczeniu usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny.

Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny oferuje następujące formy wsparcia:

 1. Placówkę wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej skierowaną do 30 uczestników, dzieci i młodzieży.
 2. Ku Gwiazdom – Placówkę wsparcia dziennego w formie podwórkowej skierowaną do 10 uczestników, dzieci i młodzieży.
 3. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne skierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Celem głównym projektu była minimalizacja negatywnych zjawisk społecznych na obszarze objętym rewitalizacją poprzez zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę sytuacji problemowej.

Realizatorem projektu była:
Gmina miejska Starogard Gdański

Partnerami projektu byli:

 1. Fundacja Rozwoju Edukacji i Społeczności Lokalnych „In Fortes”,

 2. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę,

 3. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska.

Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny

Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny mieści się w budynku przy ul. Kościuszki 65

Projekt pn. „Społecznego Centrum Wsparcia Rodziny” realizowany będzie w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2022 roku. W ramach projektu przewidziane są następujące zadania:

 • promocja dobrego rodzicielstwa w ramach Społecznego centrum Wsparcia Rodziny,
 • Ku Gwiazdom – funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego,
 • specjalistyczne poradnictwo rodzinne – wsparcie indywidualne dla osób w trudnej sytuacji rodzinnej,
 • prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej.

Głównym celem projektu jest minimalizacja negatywnych zjawisk społecznych na obszarze objętym rewitalizacją poprzez zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny pieczy zastępczej w oparciu o przeprowadzoną diagnozę sytuacji problemowej. Wsparcie przewiduje nie tylko organizację warsztatów rodzicielskich, działań podwórkowych, działania socjoterapeutyczne, ale również poradnictwo specjalistyczne, jak mediacje, konsultacje psychologiczne, psychiatryczne, medyczne, czy prawne.

Do udziału w programie zapraszamy w szczególności:

1. dzieci i młodzież w wieku od 6 do 19 roku życia, dla których przewidziano następujące formy wsparcia:

 • Zajęcia realizowane w ramach placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego.
  Zakres: animacja czasu wolnego, zajęcia socjoterapeutyczne i rozwijające zainteresowania, wyjścia i wycieczki, wypoczynek letni i zimowy. Wymiar zajęć – 3 godz./tygodniowo.
 • Zajęcia realizowane w ramach placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej.
  Zakres: animacja czasu wolnego, zajęcia socjoterapeutyczne i rozwijające zainteresowania, kompetencje kluczowe, wyjścia i wycieczki, wypoczynek letni i zimowy. Wymiar zajęć – 5 godz./dziennie.
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne, konsultacje rodzinne, mediacje.
  W roku 2020 rozszerzamy ofertę o warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci oraz zajęcia rozwijające kompetencje społeczne.

2. osoby dorosłe będące rodzicami lub pełniącymi pieczę zastępczą w rodzinach z problemami wychowawczymi, dla których przewidziano takie działania jak:

 • grupy wsparcia (dla rodziców dzieci wczesnoszkolnym i nastolatków),
 • mediacje,
 • wsparcie indywidualne (psycholog, psychiatra, prawnik).

Partnerem wiodącym projektu jest Gmina Miejska Starogard Gdański. Partnerami są: Fundacja Rozwoju Edukacji i Społeczności Lokalnych „In Fortes”, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę oraz Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska. Zadania w ramach projektu realizowane będą na terenie placówki przy ul. Kościuszki 65, ale także w siedzibie Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Hallera 19a, II piętro budynku Hali Sportowej im. Gerarda Podolskiego.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest bycie mieszkańcem obszaru rewitalizacji. Obszar wyznaczony jest uchwałą nr XXV/230/2016 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27.04.2016 r.
Spis ulic, które znajdują się w obszarze rewitalizacji – Załącznik

Zgłoszenia przyjmowane są w trybie ciągłym. W celu zgłoszenia się do projektu należy umówić się telefonicznie pod numerem telefonu 881 200 480.

Regulamin rekrutacji znajduje się w zakładce dokumenty rekrutacyjne.

Projekt uzyskał wsparcie finansowe w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020, Osi priorytetowej 6, Działania 6.2 Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych w kwocie 2 817 278,91