Konkursy

Centrum Organizacji Pozarządowych


9.03.2023

Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/433/2021 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie określenia trybu udzielania oraz sposobu rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji celowych udzielanych stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Miejskiej Starogard Gdański Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie BIP.
Link do ogłoszenia: https://bip.starogard.pl/m,228,wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi.html

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

29.12.2022

Na podstawie Uchwały Nr LI/617/2022 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 26 października 2022 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rok 2023.

Szczegółowy podział zadań i środków w ramach niniejszego konkursu przedstawia się następująco:

wsparcie informacyjne, szkoleniowe, techniczne i finansowe oddolnych inicjatyw mieszkańców poprzez zlecenie organizacji lokalnego konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych – 30 000,- zł.

Termin realizacji zadania:

od 1 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

ogłoszenie o konkursie umieszczone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, http://www.starogard.plhttp://bip.starogard.pl i http://Witkac.pl Informacji w sprawie konkursu udziela pracownicy urzędu: Ewa Radkowska Duda, Sylwia Ossowska – tel. 58 530 6134, rwzop@um.starogard.pl

Ofertę należy sporządzić za pośrednictwem serwisu http://Witkac.pl do dnia 19 stycznia 2023 r. godz. 15.00.

Potwierdzenie złożenia oferty lub wydrukowaną ofertę zawierającą sumę kontrolną zgodną z sumą wskazaną w serwisie Witkac.pl, w wersji papierowej należy złożyć do dnia 23 stycznia 2023 r., do godz. 15.30 do siedziby Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, po uprzednim podpisaniu przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta lub ustanowionego pełnomocnika, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.

Szczegółowe informacje znajdują się w zarządzeniu o ogłoszeniu konkursu oraz w załączniku do zarządzenia stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI:

zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

załącznik do zarządzenia – ogłoszenie o konkursie

 


Na podstawie Uchwały Nr LI/617/2022 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 26 października 2022 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r. – prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Starogardzie Gdańskim na rok 2023.

Szczegółowy podział zadań i środków w ramach niniejszego konkursu przedstawia się następująco: prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Starogardzie Gdańskim– 42 000,- zł.

Termin realizacji zadania: od 23 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Ogłoszenie o konkursie umieszczone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, www.starogard.pl, bip.starogard.pl i Witkac.pl. Informacji w sprawie konkursu udziela pracownicy urzędu: Ewa Radkowska Duda, Sylwia Ossowska – tel. 58 530 6134, rwzop@um.starogard.pl.

Ofertę należy sporządzić za pośrednictwem serwisu http://witkac.pl do dnia 13 stycznia 2023 r. godz. 14.00.

Potwierdzenie złożenia oferty lub wydrukowaną ofertę zawierającą sumę kontrolną zgodną z sumą wskazaną w serwisie http://Witkac.pl, w wersji papierowej należy złożyć do dnia 17 stycznia 2023 r., do godz. 15.30 do siedziby Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, po uprzednim podpisaniu przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta lub ustanowionego pełnomocnika, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.

Szczegółowe informacje znajdują się w zarządzeniu o ogłoszeniu konkursu oraz w załączniku do zarządzenia stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Załączniki:

załacznik do zarządzenia ogłoszenie konkursu
zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu


 

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na rok 2023 na realizację zadań publicznych.

Na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LI/617/2022 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 26 października 2022 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” Prezydent Miasta Starogard Gdański zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na rok 2023.

1. Nabór na członków komisji konkursowych odbywa w terminie od 24 listopada do 12 grudnia 2022 roku.

2. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.

3. Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo osób do reprezentowania organizacji należy:

1) przesłać w formie skanu na adres e-mailowy: sylwia.ossowska@um.starogard.pl

2) dostarczyć oryginały do siedziby Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30 – 15.30, środa 7.30 – 17.00, piątek 7.30 – 14.00,

3) wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański- decyduje data wpływu do Urzędu

4. Uwagi dotyczące naboru i prac komisji:

1) celem naboru jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych, osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, które są zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na rok 2023.

2) Wybór członków komisji konkursowych zostanie dokonany w drodze losowania spośród wszystkich zgłoszeń, na otwartym spotkaniu organizacji pozarządowych w dniu 15 grudnia 2022 r. o godz. 15.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Mickiewicza 1.

3) Zgłoszenia do składu komisji dokonane przez Starogardzką Radę Organizacji Pozarządowych mają charakter wskazania i nie podlegają losowaniu.

4) W przypadku zgłoszenia większej liczby przedstawicieli organizacji pozarządowych tworzona jest lista rezerwowa uwalniana w momencie wykluczenia członka komisji na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust 2f ustawy.

5) Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

6) W pracach komisji konkursowej może brać udział wyłącznie jeden przedstawiciel danej organizacji.

7) Szczegółowy regulamin prac komisji stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia nr 542/11/2022 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 3 listopada 2022 r, stanowiący jednocześnie załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Wszelkich informacji udziela Pełnomocnik Prezydenta ds Organizacji Pozarządowych, tel: 58 530 6134, 881 200 480,e-mail: sylwia.ossowska@um.starogard.pl

Załączniki:
Formularz_zgloszeniowy_2023 StROP

załacznik nr 1 do zarządzenia

Formularz_zgloszeniowy_2023

załącznik nr 2 do zarządzenia

załącznik nr 3 do zarządzenia

załącznik nr 4 do zarządzenia

zarządzenie w sprawie komisji konkursowych