Opracowania planistyczne w toku

Opracowania planistyczne w toku

Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy – realizowane na podstawie art.32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2022, poz.503)

Prezydent miasta dokonuje oceny aktualności studium i planów miejscowych oraz przeprowadza analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach, o których mowa w art. 57 ust. 1-3 i art. 67, oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego.