Regulamin – Starogardzka Rada Sportu

Załącznik do Zarządzenia
Nr 324/09/2015
Prezydenta Miasta Starogard Gdański
z dnia 9 września 2015 r.
w sprawie powołania Starogardzkiej Rady Sportu
oraz ustalenia regulaminu jej działania
REGULAMIN DZIAŁANIA
STAROGARDZKIEJ RADY SPORTU
§ 1
Regulamin działania Starogardzkiej Rady Sportu określa zasady powoływania członków, tryb jej
pracy oraz sposób zwoływania posiedzeń i podejmowania rozstrzygnięć.
§ 2
1. Starogardzka Rada Sportu, zwana w dalszej części Regulaminu ,,Radą Sportu” jest organem
opiniodawczo-doradczym w sprawach dotyczących kultury fizycznej i sportu w Starogardzie
Gdańskim.
2. Do zadań Rady Sportu należy:
1) Opiniowanie, w szczególności:
a) Strategii Rozwoju Miasta Starogard Gdański w zakresie kultury fizycznej;
b) Projektu budżetu Miasta Starogard Gdański w części dotyczącej kultury fizycznej;
c) Programów rozwoju bazy sportowej na terenie Miasta Starogard Gdański, w tym
w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej;
d) Projektów uchwał, dotyczących rozwoju kultury fizycznej i sportu w Starogardzie
Gdańskim,
2) Diagnozowanie potrzeb z zakresu kultury fizycznej i sportu w społeczności lokalnej oraz
prowadzenie działań w celu ich zaspakajania,
3) Współtworzenie długofalowych i krótkofalowych programów upowszechniania kultury
fizycznej i sportu na terenie Miasta Starogard Gdański,
4) Udział w tworzeniu Kalendarza Imprez Sportowych Miasta Starogard Gdański,
5) Współpraca ze szkołami, organizacjami i instytucjami w zakresie kultury fizycznej i sportu.
6) Współpraca merytoryczna z Komisją Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady Miasta Starogard
Gdański.
§ 3
1. Rada Sportu składa się z 15 członków powoływanych przez Prezydenta Miasta Starogard
Gdański według następujących zasad:
1) jedna osoba reprezentująca Ośrodek Sportu i Rekreacji,
2) jedna osoba reprezentująca Międzyszkolny Ośrodek Sportowy,
3) jedna osoba reprezentująca Publiczne Szkoły Podstawowe,
4) jedna osoba reprezentująca Publiczne Szkoły Gimnazjalne,
5) jedna osoba reprezentująca Szkoły Ponadgimnazjalne,
6) jedna osoba reprezentująca Prezydenta Miasta Starogard Gdański,
7) jedna osoba reprezentująca Komisję Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady Miasta Starogard
Gdański,
8) osiem osób reprezentujących Organizacje Pozarządowe działające w sferze kultury
fizycznej i sportu.
2. Imienny skład Rady Sportu ustala Prezydent Miasta Starogard Gdański w drodze odrębnego
zarządzenia.
3. Organizacje Pozarządowe działające w sferze kultury fizycznej i sportu dokonują wyboru
reprezentacji i rekomendują ją Prezydentowi Miasta Starogard Gdański.
4. Jedna osoba może reprezentować w Radzie Sportu kilka Organizacji Pozarządowych
działających w sferze kultury fizycznej i sportu.
5. Wyboru reprezentacji szkół poszczególnych szczebli dokonują ich dyrektorzy spośród siebie i
rekomendują ją Prezydentowi Miasta Starogard Gdański.
6. Skład Rady Sportu może być uzupełniany w trakcie trwania jej kadencji.
§ 4
1. Rada Sportu powoływana jest na czas trwania kadencji Prezydenta Miasta Starogard Gdański.
2. W czasie trwania kadencji Rady Sportu Prezydent Miasta Starogard Gdański może dokonywać
zmian w jej składzie na wniosek organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie
kultury fizycznej lub z własnej inicjatywy.
§ 5
1. Członkowie Rady Sportu pełnią swoje funkcje osobiście.
2. Członkowie Rady Sportu wykonują swoje funkcje społecznie. Za udział w posiedzeniach nie
przysługuje wynagrodzenie, ani rekompensata za utracone zarobki.
§ 6
1. Rada wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza
większością 2/3 głosów w głosowaniu jawnym, w obecności, co najmniej 10 członków Rady.
2. Odwołanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza następuje w takim
samym trybie co powołanie, na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady.
§ 7
1. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia doręcza się członkom Rady Sportu na, co najmniej 5
dni przed terminem posiedzenia.
2. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia może być dokonane telefonicznie, SMS-em lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, określony w ust.1, może ulec skróceniu.
4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust.1, przekazuje się do wiadomości Prezydenta Miasta
Starogard Gdański.
§ 8
1. Rada Sportu obraduje na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Rady Sportu zwoływane są przez Przewodniczącego lub na wniosek, co najmniej
1/3 członków Rady.
3. Posiedzenie Rady Sportu może zostać zwołane na wniosek Prezydenta Miasta Starogard
Gdański.
4. Pierwsze posiedzenie Rady Sportu zwołuje Prezydent Miasta Starogard Gdański.
5. Posiedzenia Rady Sportu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie mniej niż raz na
kwartał.
§ 9
1. Obrady Rady Sportu prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności
Wiceprzewodniczący.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Sportu prowadzi Prezydent Miasta Starogard Gdański do czasu
przekazania prowadzenia obrad wskazanemu przez siebie Przewodniczącemu Rady Sportu.
3. Przewodniczący może zapraszać na posiedzenia z głosem doradczym inne osoby,
w szczególności spośród osób posiadających wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie, jak
również przedstawicieli zainteresowanych instytucji oraz stowarzyszeń.
4. W posiedzeniach Rady Sportu może brać udział Prezydent Miasta Starogard Gdański, Zastępca
Prezydenta Miasta Starogard Gdański oraz Naczelnicy Wydziałów.
5. Posiedzenia Rady Sportu są jawne.
§ 10
1. Rada Sportu rozstrzyga sprawy poprzez podejmowanie uchwał.
2. Rada Sportu podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
3. W przypadku równości głosów, głos decydujący ma Przewodniczący Rady Sportu.
4. Rada Sportu obraduje i podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy członków.
5. Uchwały podjęte przez Radę Sportu obowiązują wszystkich członków.
6. Członek Rady Sportu głosujący przeciw podjęciu uchwały może zażądać umieszczenia w
protokole z obrad adnotacji o jego odrębnym zdaniu wraz z uzasadnieniem.
7. Uchwały podjęte przez Radę Sportu wraz z protokołem Przewodniczący obrad
przekazuje w terminie 14 dni od daty posiedzenia Prezydentowi Miasta Starogard Gdański.
§ 11
1. Z przebiegu każdego posiedzenia Rady Sportu sporządza się protokół. Protokół sporządza
Sekretarz, a podpisuje się pod nim osoba przewodnicząca obradom i Sekretarz.
2. Do protokołu załącza się listy obecności członków i innych osób uczestniczących w
posiedzeniu oraz wszystkie podjęte uchwały.
3. Protokół powinien odzwierciedlać przebieg realizacji tematyki obrad oraz wyniki głosowania
nad podjętymi uchwałami.
4. Protokoły z posiedzenia Rady Sportu umieszczane są na stronie internetowej Urzędu Miasta w
zakładce Rada Sportu.
§ 12
Rejestr członków Rady Sportu prowadzi Wydział Informacji Społecznej, który jednocześnie
zapewnia obsługę kancelaryjną i organizacyjną Rady Sportu.
§ 13
1. Regulamin Rady Sportu może ulec zmianie
2. Zmiany w Regulaminie Rady Sportu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego
ustalenia.