Regulamin – Starogardzka Rada Sportu

Załącznik do Zarządzenia
Nr 126/03/2019
Prezydenta Miasta Starogard Gdański
z dnia 7 marca 2019 r.
w sprawie powołania Starogardzkiej Rady Sportu
oraz ustalenia regulaminu jej działania

REGULAMIN DZIAŁANIA STAROGARDZKIEJ RADY SPORTU

§ 1
Regulamin działania Starogardzkiej Rady Sportu określa zasady powoływania członków, tryb jej pracy oraz sposób zwoływania posiedzeń i podejmowania rozstrzygnięć.

§ 2
1. Starogardzka Rada Sportu, zwana w dalszej części Regulaminu ,,Radą Sportu” jest organem opiniodawczo-doradczym w sprawach dotyczących kultury fizycznej i sportu w Starogardzie Gdańskim.

Do zadań Rady Sportu należy:

1) opiniowanie, w szczególności:
a) Strategii Rozwoju Miasta Starogard Gdański w zakresie kultury fizycznej;
b) projektu budżetu Miasta Starogard Gdański w części dotyczącej kultury fizycznej;
c) programów rozwoju bazy sportowej na terenie Miasta Starogard Gdański, w tym w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej;
d) projektów uchwał, dotyczących rozwoju kultury fizycznej i sportu w Starogardzie Gdańskim
2) diagnozowanie potrzeb z zakresu kultury fizycznej i sportu w społeczności lokalnej oraz prowadzenie działań w celu ich zaspakajania.
3) współtworzenie długofalowych i krótkofalowych programów upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Starogard Gdański.
4) udział w tworzeniu Kalendarza Imprez Sportowych Miasta Starogard Gdański.
5) współpraca ze szkołami, organizacjami i instytucjami w zakresie kultury fizycznej i sportu.
6) współpraca merytoryczna z Komisją Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady Miasta Starogard Gdański.

§ 3
1. Rada Sportu składa się z 15 członków powoływanych przez Prezydenta Miasta Starogard Gdański.
2. Imienny skład Rady Sportu ustala Prezydent Miasta Starogard Gdański w drodze odrębnego zarządzenia.
3. Skład Rady Sportu może być uzupełniany w trakcie trwania jej kadencji.

§ 4
1. Rada Sportu powoływania jest na czas trwania kadencji Prezydenta Miasta Starogard Gdański.
2. W czasie trwania kadencji Rady Sportu Prezydent Miasta Starogard Gdański może dokonywać zmian w jej składzie na wniosek organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej lub z własnej inicjatywy.

§ 5
1. Członkowie Rady Sportu pełnią swoje funkcje osobiście.
2. Członkowie Rady Sportu wykonują swoje funkcje społeczne. Za udział w posiedzeniach nie przysługuje wynagrodzenie, ani rekompensata za utracone zarobki.

§ 6
1. Rada wybiera spośród siebie Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego większością 2/3 głosów w głosowaniu jawnym, w obecności, co najmniej 10 członków Rady.
2. Odwołanie Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego następuje w takim samym trybie co powołanie, na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady.

§ 7
1. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia doręcza się członkom Rady Sportu na, co najmniej 5 dni przed terminem posiedzenia.
2. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia może być dokonane telefonicznie, SMS-em lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, określony w ust.1, może ulec skróceniu.
4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust.1, przekazuje się do wiadomości Prezydenta Miasta Starogard Gdański.

§ 8
1. Rada Sportu obraduje na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Rady Sportu zwoływane są przez Przewodniczącego lub na wniosek, co najmniej 1/3 członków Rady.
3. Posiedzenie Rady Sportu może zostać zwołane na wniosek Prezydenta Miasta Starogard Gdański.
4. Pierwsze posiedzenie Rady Sportu zwołuje Prezydent Miasta Starogard Gdański.
5. Posiedzenia Rady Sportu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie mniej niż raz na kwartał.

§ 9
1. Obrady Rady Sportu prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Sportu prowadzi Prezydent Miasta Starogard Gdański.
3. Przewodniczący może zapraszać na posiedzenia z głosem doradczym inne osoby, w szczególności spośród osób posiadających wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie, jak również przedstawicieli zainteresowanych instytucji oraz stowarzyszeń.
4. W posiedzeniach Rady Sportu może brać udział Prezydent Miasta Starogard Gdański, Zastępca Prezydenta Miasta Starogard Gdański oraz Naczelnicy Wydziałów.
5. Posiedzenia Rady Sportu są jawne.

§ 10
1. Rada Sportu rozstrzyga sprawy poprzez podejmowanie uchwał.
2. Rada Sportu podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
3. W przypadku równości głosów, głos decydujący ma Przewodniczący Rady Sportu.
4. Rada Sportu obraduje i podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy członków.
5. Uchwały podjęte przez Radę Sportu obowiązują wszystkich członków.
6. Członek Rady Sportu głosujący przeciw podjęciu uchwały może zażądać umieszczenia w protokole z obrad adnotacji o jego odrębnym zdaniu wraz z uzasadnieniem.
7. Uchwały podjęte przez Radę Sportu wraz z protokołem Przewodniczący obrad przekazuje w terminie 14 dni od daty posiedzenia Prezydentowi Miasta Starogard Gdański.

§ 11
1. Z przebiegu każdego posiedzenia Rady Sportu sporządza się protokół.
2. Do protokołu załącza się listy obecności członków i innych osób uczestniczących w posiedzeniu oraz wszystkie podjęte uchwały.
3. Protokół powinien odzwierciedlać przebieg realizacji tematyki obrad oraz wyniki głosowania nad podjętymi uchwałami.

§ 12
Rejestr członków Rady Sportu prowadzi Wydział Informacji Społecznej, który jednocześnie zapewnia obsługę kancelaryjną i organizacyjną Rady Sportu.

§ 13
1. Regulamin Rady Sportu może ulec zmianie.
2. Zmiany w Regulaminie Rady Sportu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.

Regulamin działania starogardzkiej rady sportu