Obowiązki posiadaczy zwierząt

Obowiązki posiadaczy zwierząt w Starogardzie Gdańskim

Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy, należy:

1) na terenach ogólnodostępnych należy tak sprawować nadzór nad psem, aby nie powodował on zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz innych zwierząt;
2) osoba utrzymująca zwierzę domowe obowiązana jest do niezwłocznego uprzątnięcia zanieczyszczenia spowodowanego przez zwierzę w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku; obowiązek ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych z psem asystującym;
3) nieczystości, o których mowa w pkt. 2 należy zbierać do szczelnych, nieulegających szybkiemu rozkładowi toreb oraz umieszczać w wystawionych w miejscach publicznych, specjalnie przeznaczonych do tego celu pojemnikach, a w przypadku ich braku w pojemnikach na odpady „Zmieszane”;
4) w miejscach publicznych na terenie miasta psa wyprowadza się na smyczy lub w kagańcu, a psa rasy uznawanej za agresywną lub psa będącego wynikiem krzyżowania tej rasy – na smyczy i w kagańcu.

Zwolnienie ze smyczy psa, za wyjątkiem psa rasy uznawanej za agresywną oraz psa będącego wynikiem krzyżowania tej rasy, jest dopuszczone pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec.

Obowiązek, o którym mowa w pkt 4, nie dotyczy psów:
1) u których występują przeciwwskazania:
a) anatomiczne,
b) zdrowotne;
* Przeciwwskazania muszą być stwierdzone przez lekarza weterynarii w książeczce zdrowia psa lub w wydanym zaświadczeniu zawierającym:
       1) datę wydania zaświadczenia;
       2) oznaczenie lekarza weterynarii wystawiającego zaświadczenie;
       3) oznaczenie właściciela;
       4) oznaczenie psa;
       5) powód wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3;
       6) informację, na jaki okres czasu wydano zaświadczenie.
2) wykorzystywanych do celów specjalnych oraz psów asystujących osób niepełnosprawnych, a także psów używanych do dogoterapii;
3) do 12 miesiąca życia.

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej:

1) zwierzęta należy utrzymywać w budynkach gospodarskich przeznaczonych do utrzymywania zwierząt, spełniających wymogi przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
2) zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w sposób niepowodujący uciążliwości dla osób zamieszkujących nieruchomości sąsiednie;
3) wszelkie uciążliwości utrzymywania zwierząt gospodarskich dla środowiska, w tym emisje będące jego skutkiem, winny zostać ograniczone do obszaru nieruchomości, na której są utrzymywane zwierzęta.

Ustanawia się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, zabudowanych budynkiem wielolokalowym oraz nieruchomościach, na których znajduje się zabudowa użyteczności publicznej.

Szczegółowy zakres obowiązków określa Uchwała Rady Miasta Starogard Gdański NR XVI/191/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.

PRZYDATNE ADRESY: 

1. OTOZ „ANIMALS” SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
    ul. Hermanowska 48
    tel. 58 560 – 99 – 31 (czynny całą dobę)

2. TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI ODDZIAŁ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM
    ul. Gdańska 6
    Inspektorat w Starogardzie Gdańskim
    tel. 516 495 128,  691 356 986