Zgłoś swojego kandydata na członka Rady Seniorów

Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak zaprasza seniorów, organizacje pozarządowe zrzeszające osoby starsze, a także działające na rzecz osób starszych i inne podmioty zajmujące się problemami osób starszych, do zgłaszania kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Nabór do Rady Seniorów odbywa się od 1 lipca do 26 lipca 2024 roku. Kandydatów w naborze publicznym, mogą zgłaszać seniorzy indywidualnie, organizacje pozarządowe zrzeszające osoby starsze, organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych oraz inne podmioty zajmujące się problemami osób starszych. Każdy uprawniony podmiot może zgłosić jednego kandydata w formie pisemnej. 

Do zgłoszenia należy dołączyć listę poparcia zawierającą co najmniej 10 podpisów popierających kandydata do Rady, z wyłączeniem kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe zrzeszające osoby starsze i działające na rzecz osób starszych.

Poparcia może udzielić osoba w wieku powyżej 60 roku życia zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Zgłoszenia należy przesłać lub dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na członków Rady Seniorów” do Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6. Liczy się data wpływu do urzędu. Lista kandydatów zostanie opublikowana na stronie www.starogard.pl do dnia 5 sierpnia 2024 roku.

Rada Seniorów podejmuje działania mające na celu integrację środowisk osób starszych oraz pobudzanie i wzmacnianie udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej lokalnej społeczności naszego miasta. Ma charakter doradczy, opiniodawczy i inicjatywny względem organów Miasta Starogard Gdański.

Potrzebne dokumenty:

Zgłoszenie kandydata
Lista poparcia
Zarządzenie – ogłoszenie naboru
Zasady naboru
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY