Skład – Starogardzka Rada Sportu

ZARZĄDZENIE NR 125/03/2019 PREZYDENTA MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 6 marca 2019 r.

w sprawie: powołania składu osobowego Starogardzkiej Rady Sportu

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2018, poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 30 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.z 2018, poz.1263) zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuje się Starogardzką Radę Sportu w następującym składzie:

1/ Lucyna Petka,
2/ Tomasz Janowicz,
3/ Janusz Nowak,
4/ Marcin Drews,
5/ Marzena Klein,
6/ Sylwia Ossowska,
7/ Piotr Szulc,
8/ Krzysztof Niedziela,
9/ Ryszard Hapoński,
10/ Brygida Nowacka,
11/ Wojciech Myszk,
12/ Krzysztof Kamysz,
13/ Adam Sobiecki,
14/ Stanisław Tobieński,
15/Renata Połomska.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432,2500.
2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 1669.

ZARZĄDZENIE NR 125032019 PREZYDENTA MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 6 marca 2019 r