Strategia Rozwoju Miasta

Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Miasta Starogard Gdański

W dniu 20 października 2021 roku Rada Miasta Starogard Gdański przyjęła uchwałą nr XXXIX/478/2021 Strategię Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Miasta Starogard Gdański 2021 – 2030.

Strategia rozwoju jest planem osiągnięcia długofalowych zamierzeń, implikując przejście ze stanu istniejącego do pożądanego, wyrażonego w wizji rozwoju. Strategia rozwoju stanowi najważniejszy dokument przygotowywany przez samorząd gminny, który określa priorytety i cele rozwoju społeczno-gospodarczego danej jednostki.

Niniejszy dokument strategiczny stanowi również podstawę do planowania i wdrażania projektów współfinansowanych m.in. ze środków zewnętrznych.

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Starogard Gdański na lata 2021-2030 składa się z dwóch głównych części:

  • wniosków z diagnozy strategicznej,
  • określenia strategii rozwoju, w tym wizji i misji, celów strategicznych i operacyjnych oraz kierunków działań strategicznych i oczekiwanych rezultatów ich realizacji.

Celem diagnozy jest analiza potencjału społeczno-gospodarczego Miasta, uwzględniając przy tym przestrzenne uwarunkowania. Diagnoza jest punktem wyjścia do opracowania celów strategicznych, a następnie celów operacyjnych i kierunków działań.

Plan Miasta Starogard Gdański

W drugiej części przedstawiono plan działań Miasta do 2030 roku w oparciu o wnioski z przeprowadzonej analizy. W części tej określone zostały następujące elementy: misja i wizja rozwoju, cele strategiczne i operacyjne oraz sposób realizacji i finansowania Strategii, ze wskazaniem podmiotów zaangażowanych w jej wdrażanie. Ponadto przedstawiono działania, które pozwolą osiągnąć zakładane długookresowe cele strategiczne.

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Starogard Gdański na lata 2021-2030 stanowi dokument bazowy, który określa, jakie działania powinny być wdrażane, aby wspierać dalszy rozwój Miasta, przede wszystkim w sferze społecznej i gospodarczej, ale także wpływać na ożywienie sfery kulturalnej i turystycznej z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Przy jej formułowaniu pod uwagę wzięto założenia obowiązujących dokumentów strategicznych wyższego rzędu, tj.:

  • Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.),
  • Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030;
  • Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r.;
  • Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.

Ponadto uwzględniono dokumenty uchwalone przez Sejmik Województwa Pomorskiego i Zarząd Województwa Pomorskiego, które wyznaczają kierunki rozwoju lub określają ramy prowadzenia działań prorozwojowych, a także dokumenty w zakresie energetyki.

Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Miasta Starogard Gdański na lata 2021-2030