Projekty

Szanowni Mieszkańcy,

z wielką przyjemnością prezentujemy Państwu informacje o projektach realizowanych przez Gminę Miejską Starogard Gdański.

Zakładka Projekty została podzielona na trzy sekcje: Projekty Unijne, Projekty Partnerskie i Pozostałe Projekty.

W sekcji „Projekty Unijne” przedstawiono chronologicznie projekty dofinansowane ze środków finansowych Unii Europejskiej, w których Gmina Miejska Starogard Gdański jest liderem, w podziale na ich źródła dofinansowania, tj. m.in. na:

  • RPO WP – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego to program, którego celem jest podjęcie wyzwań rozwojowych stojących przed województwem pomorskim w sferze gospodarczej, edukacji, aktywności zawodowej i społecznej, wykorzystania specyficznych potencjałów poszczególnych obszarów, systemu transportowego, energii i środowiska.
  • PO Pomoc Techniczna – Program Pomoc Techniczna (POPT) jest jednym z krajowych programów współfinansowanych z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. Gwarantuje on środki finansowe na obsługę procesu wdrażania polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2014-2020 w Polsce i informowanie o Funduszach Europejskich.
  • PO Innowacyjna Gospodarka – Program Innowacyjna Gospodarka to jeden z 6 programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, który finansowany jest ze środków europejskich.
  • PO Infrastruktura i Środowisko – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO) na lata 2007-2013 wspierającymi wzrost gospodarczy i zatrudnienie, zaakceptowanymi w dniu 7 maja 2007 r. przez Komisję Europejską, stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w niej celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  • Kapitał Ludzki – Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych, który był wdrażany w latach 2007-2013. Środki finansowe na jego realizację pochodziły głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)

W sekcji „Projekty Partnerskie” przedstawiono chronologicznie projekty, w których Gmina Miejska Starogard Gdański uczestniczy jako partner.

W sekcji „Pozostałe Projekty” – przedstawiono chronologicznie projekty realizowane przy wsparciu z innych źródeł niż z Unii Europejskiej.

 

ilustracja
Wydział Inicjatyw Gospodarczych
Urząd Miasta Starogard Gdański
wig@um.starogard.pl