Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański

„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański”

Opis projektu

Projekt podzielony jest na siedem zadań obejmujących osiem zadań, których przedmiotem są roboty budowlane i jedno zadanie będące dostawą. Roboty budowlane obejmują budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Starogard Gdański oraz Nowa Wieś Rzeczna, w tym:
a) budowę kanalizacji sanitarnej o długości ok. 18,93 km;
b) budowę 7 kpl. przepompowni ścieków;
c) budowę kanalizacji deszczowej o długości 1,57 km (realizowana w tych samych ulicach, co objęta zakresem projektu kanalizacja sanitarna.)
d) budowę sieci wodociągowej o długości 1,57 km (realizowana w tych samych ulicach, co objęta zakresem projektu kanalizacja sanitarna.)
e) dostawę 38 punktów pomiarowych w celu rozbudowy monitoringu sieci wodociągowej w Starogardzie Gdańskim.
W ramach projektu przewiduje się usługi w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego dla realizowanych zadań. Prowadzone będą również działania informacyjno – promocyjne.

Podział kosztów

Całkowite koszty projektu 13 466 047,20 zł
Dofinansowanie: 6 711361,73 zł, w tym:
Gmina Miejska Starogard Gdański – 5 355 556,28 zł
Gmina Starogard Gdański – 1 163 812,27 zł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „STAR WIK” Sp. z o.o. – 191 993,18 zł

Jednostki realizujące

Gmina Miejska Starogard Gdański
Gmina Starogard Gdański
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „STAR WIK” Sp. z o.o.

Źródło finansowania

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś priorytetowa – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Działanie 02.03.00 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

Stan realizacji

Projekt zrealizowany.

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Gmina Miejska Starogard Gdański jako Beneficjent projektu współfinansowanego ze środków POIiŚ – przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji przedmiotowego projektu w ramach Programu w sposób:

  • etyczny,

  • jawny,

  • przejrzysty.

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko stworzyła narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza dostępnego na stronie internetowej www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci lub wysłać wiadomość na adres e‑mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl .

Co należy zgłaszać

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).