Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański

„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański”

Opis projektu

Projekt obejmuje zadania, których przedmiotem są roboty budowlane i jedno zadanie będące dostawą. Roboty budowlane obejmują budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Starogard Gdański oraz Nowa Wieś Rzeczna, w tym:

a) budowę kanalizacji sanitarnej o długości ok. 18,93 km;

b) budowę 7 kpl. przepompowni ścieków;

c) budowę kanalizacji deszczowej o długości 1,57 km (realizowana w tych samych ulicach, co objęta zakresem projektu kanalizacja sanitarna.)

d) budowę sieci wodociągowej o długości 1,57 km (realizowana w tych samych ulicach, co objęta zakresem projektu kanalizacja sanitarna.)

e) dostawę 38 punktów pomiarowych w celu rozbudowy monitoringu sieci wodociągowej w Starogardzie Gdańskim.

W ramach projektu przewiduje się usługi w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego dla realizowanych zadań. Prowadzone będą również działania informacyjno – promocyjne.

Podział kosztów

Całkowite koszty projektu 13 383 627,04 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych 7 922 310,82 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania 6 733 964,19 zł, w tym:

Gmina Miejska Starogard Gdański – 5 378 158,71 zł

Gmina Starogard Gdański – 1 163 812,30 zł

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „STAR WIK” Sp. z o.o. – 191 993,18 zł

Jednostki realizujące

Gmina Miejska Starogard Gdański

Gmina Starogard Gdański

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „STAR WIK” Sp. z o.o.

Źródło finansowania

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś priorytetowa – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Działanie 02.03.00 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

Stan realizacji

Projekt w trakcie realizacji.

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Gmina Miejska Starogard Gdański jako Beneficjent projektu współfinansowanego ze środków POIiŚ – przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji przedmiotowego projektu w ramach Programu w sposób:

  • etyczny,

  • jawny,

  • przejrzysty.

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko stworzyła narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza dostępnego na stronie internetowej www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci lub wysłać wiadomość na adres email: naduzycia.POIS@miir.gov.pl .

Co należy zgłaszać

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).