Dla sygnalisty

Jak dokonać zgłoszenia

 1. Osoby, które posiadają lub posiądą wiedzę dotyczącą naruszeń przepisów prawa występujących przy wykonywaniu pracy lub przy realizacji zadań na rzecz Urzędu Miasta Starogard Gdański powinny bezzwłocznie dokonać zgłoszenia wskazując na fakty, zdarzenia i okoliczności im wiadome. Osoby te powinny działać w dobrej wierze oraz w oparciu o racjonalne elementy faktyczne.
 2. Zgłoszenia mogą być również dokonywane są w sposób anonimowy. Zgłoszenie powinno być udokumentowane i szczegółowo opisane w celu umożliwienia zbadania zasadności zgłoszonych faktów także w sytuacji braku możliwości dalszego kontaktu z Sygnalistą.
 3. Osobami właściwymi do otrzymywania i analizowania zgłoszeń jest Sekretarz Miasta Starogard Gdański – Zbigniew Toporowski i główny specjalista ds. kadr – Ewa Dudek.
 4. Urząd Miasta zapewnia następujące kanały zgłoszenia informacji na temat naruszeń:
  1) dedykowana skrzynka mailowa: sygnalista@um.starogard.pl,
  2) forma listowna na adres: Urząd Miasta, ul. Gdańska 6 z dopiskiem na kopercie: „zgłoszenie nieprawidłowości” lub Sekretarz Miasta Starogard Gdański – Zbigniew Toporowski, Ewa Dudek – do rąk własnych”,
  3) osobiście lub telefonicznie do Sekretarza lub głównego specjalisty ds. kadr (tel. 535 399 903; 535 399 401) w godzinach pracy Urzędu,
  4) skrzynka umożliwiająca wrzucenie zgłoszenia, zlokalizowana na terenie Urzędu.
 5. W przypadku zgłoszenia zawierającego dane osobowe osoby dokonującej zgłoszenia osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń w terminie 7 dni wysyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
  Podczas sprawdzania zasadności otrzymanego zgłoszenia, osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń może nawiązać kontakt z osobą przekazującą zgłoszenie w celu uzyskania dalszych niezbędnych informacji.
 6. Szczególnie istotne jest, aby zgłoszenie zawierało następujące elementy (jeśli są one znane Sygnaliście):
  1) dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy (nie dotyczy anonimów);
  2) datę i miejsce sporządzenia;
  3) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
  4) opis nieprawidłowości oraz ich daty.
 7. Po zweryfikowaniu zgłoszenia osoby odpowiedzialne za ich przyjmowanie podejmują decyzję o działaniach następczych, w tym m.in. o powołaniu komisji/zespołu do kompleksowego wyjaśnienia sprawy, lub zawiadamiają właściwe organy, w tym organy ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa.

Ochrona zgłaszającego

 1. Urząd Miasta Starogard Gdański gwarantuje poufność zgłoszenia oraz danych w nim zawartych, a także anonimowość Sygnalisty, który prześle zgłoszenie, również w sytuacji, gdy okaże się ono bezzasadne.
 2. Jakiekolwiek odstępstwa od ww. zasad możliwe są wyłączne na wyraźne życzenie Sygnalisty.
 3. Nie będą tolerowane żadnego rodzaju groźby, działania odwetowe, sankcje lub zachowania dyskryminujące wobec Sygnalisty.
 4. Urząd Miasta Starogard Gdański zastrzega sobie prawo podjęcia odpowiednich działań w stosunku do wszystkich osób, które zastosują lub zagrożą, że zastosują działania odwetowe wobec Sygnalistów.

Pliki do pobrania: