Współpraca i miasta partnerskie

CZŁONKOSTWO STAROGARDU GDAŃSKIEGO W ORGANIZACJACH I STOWARZYSZENIACH

Związek Miast Polskich – ZMP

Członkostwo Starogardu Gdańskiego w ZMP od 1990 roku.
Przedstawiciel – Prezydent Miasta Starogard Gdański

ZMP ma na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego i kulturalnego rozwoju miast polskich. Od 1991 roku przedstawiciele ZMP uczestniczą w delegacji polskiej do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (CLRAE) przy Radzie Europy.

Związek jest także członkiem Rady Gmin i Regionów Europy (CERM) w Paryżu, europejskiej sekcji IULA (Światowego Związku Władz Lokalnych).
ZMP przyjął stanowisko ws. Przestrzegania w Polsce Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego.

Forum Rewitalizacji Miast

Członkostwo Starogardu Gdańskiego w Forum Rewitalizacji Miast od 2000r.
(Uchwała RM nr XXVI /269/2000 z dnia 29.11.2000 r.)
Przedstawiciel  – Prezydent Miasta Starogard Gdański
Oddelegowana –  p. Maria Brzozowska, Naczelnik Wydziału Planowania i Urbanistyki

Udział w pracach Forum służy między innymi zdobyciu wiedzy o procesach i procedurach rewitalizacji, ułatwia pozyskiwanie krajowych i zagranicznych środków na opracowanie dokumentacji i przygotowanie programów rewitalizacji.
Programy rewitalizacji obejmują najczęściej historyczne centra miasta, bazują na założeniu, że wspólne programy i działania władz lokalnych, mieszkańców, instytucji zlokalizowanych na danym obszarze i innych zainteresowanych partnerów, pozwalają na osiągnięcie większych efektów rzeczowych, większą akceptację społeczności lokalnej prowadząc do rozkwitu społeczno -kulturalnego i gospodarczego tego obszaru i całej jednostki osadniczej.

W latach 2003-2006 pracownicy WPiU Urzędu Miasta uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez miasta członkowskie Forum Rewitalizacji.

W r. 2005 został opracowany i przyjęty „Lokalny program rewitalizacji”

Lokalna Organizacja Turystyczna „Kociewie”

Starogard Gdański przystąpił do LOT „KOCIEWIE” w dniu 26 listopada 2003r.
(Uchwała RMj Nr XIII/137/2003)
Przedstawiciel – Prezydent Miasta

Lokalna Organizacja Turystyczna „KOCIEWIE” realizuje swoje cele poprzez współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, Polską Organizacją Turystyczną, regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi oraz podmiotami gospodarczymi, a także z organizacjami społecznymi działającymi na rzecz rozwoju turystyki.