Zarządzenie powołujące

Zarządzenie Nr 354/11/2021 

Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie powołania Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Starogard Gdański

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ), zarządza się, co następuje :

      1. Mając na względzie zapewnienie udziału przedstawicieli środowisk gospodarczych w kształtowaniu polityki gospodarczej Gminy Miejskiej Starogard Gdański powołuję się Radę Gospodarczą przy Prezydencie Miasta Starogard Gdański, zwaną dalej Radą, w           następującym składzie :

 1. Bieliński Hieronim – Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców, Właściciel firmy „Integra”
 2. Gryniuk Grażyna – Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców, Prezes Zarządu T.I. „Inwest” sp. z o.o.
 3. Kinder Henryk – Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców, Właściciel firmy „Polmet”
 4. Lubawski Stefan – Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców, Pełnomocnik Zarządu Polpharma S.A.,
 5. Łepek Jacek Piotr – Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim,
 6. Nowak Danuta – Kociewskie Stowarzyszenie Kupców w Starogardzie Gdańskim,
 7. Podsiadło Barbara – Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług Biuro Rejonowe w Starogardzie Gdańskim,
 8. Pliszka Józef – Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców,
 9. Popławski Mariusz – Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców, Prezes Zarządu GAMA sp. z o.o.,
 10. Szwarc Mariusz – Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców, Prezes Zarządu „Broker” sp. z o.o.,
 11. Bonk Zbigniew – Cech Rzemiosł Różnych- , Właściciel firmy „PHU Zbigniew Bonk”

     2. Zasady i tryb funkcjonowania Rady określa Regulamin Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Starogard Gdański stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

     3. Traci moc zarządzenie Nr 17/01/2019 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Starogard Gdański.

     4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Uzasadnienie

Współpraca samorządu lokalnego z przedstawicielami środowiska gospodarczego jest jednym z podstawowych elementów kształtowania postaw społeczeństwa obywatelskiego. Współdziałanie obu stron prowadzi do lepszego, bardziej świadomego i odpowiadającego potrzebom społecznym planowania i podejmowania działań pro-rozwojowych. Mając na względzie zapewnienie udziału przedstawicieli środowiska gospodarczego w kształtowaniu polityki gospodarczej Gminy Miejskiej Starogard Gdański, a także rozwoju przedsiębiorczości na jego obszarze, zostaje powołana Rada Gospodarcza, która powstaje poprzez wydzielenie pionu gospodarczego z funkcjonującej dotąd Rady Społeczno-Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Starogard Gdański. Celem Rady jest współpraca środowiska gospodarczego w zakresie konsultowania spraw, wyrażania opinii, podejmowania inicjatyw oraz rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania sfery gospodarczej Gminy Miejskiej Starogard Gdański.