Patronaty Prezydenta

Patronaty Prezydenta Miasta Starogardu Gdańskiego

Objęcie Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Starogard Gdański jako wyróżnienie podkreślające szczególny charakter organizowanego wydarzenia przysługuje Prezydentowi Miasta.

Objęcie Patronatem Prezydenta Miasta może nastąpić w wypadku wydarzeń, które posiadają zasięg, rangę i znaczenie międzynarodowe, ogólnopolskie, regionalne lub miejskie.

W przypadku objęcia wydarzenia Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta organizator jest zobowiązany do umieszczenia informacji na ten temat we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych związanych z organizacją wydarzenia.

Materiały powinny być opatrzone herbem miasta w oparciu o plik graficzny Honorowy Patronat, który stanowi załącznik nr. 2 do niniejszego Zarządzenia. Muszą zostać przesłane do akceptacji przez właściwą komórkę organizacyjną Urzędu Miasta (wis@um.starogard.pl) nie później niż na 7 dni przed wydarzeniem.

ZARZĄDZENIE NR 518/11/2022
PREZYDENTA MIASTA STAROGARD GDAŃSKI
z dnia 9 listopada 2022 r.

w sprawie przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Starogard Gdański nad wydarzeniami.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.[1]) zarządza się, co następuje:

§1

 1. Objęcie Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Starogard Gdański jako wyróżnienie podkreślające szczególny charakter organizowanego wydarzenia przysługuje Prezydentowi Miasta.
 2. Ustala się następujące kryteria  obejmowania wydarzenia Patronatem Prezydenta Miasta:
  1) objęcie Patronatem Prezydenta Miasta może nastąpić w wypadku wydarzeń, które posiadają zasięg, rangę i znaczenie międzynarodowe, ogólnopolskie, regionalne lub miejskie.
  2) w uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta może zadecydować o objęciu  Patronatem imprez lub wydarzeń, które nie spełniają kryteriów określonych w pkt 1.

§2

 1. Z wnioskiem o objęcie Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia występuje organizator wydarzenia.
 2. Formularz wniosku (załącznik nr 1) oraz plik graficzny dotyczący Honorowego Patronatu (załącznik nr 2) dostępne do pobrania na stronie internetowej starogard.pl w zakładce Urząd Miasta/Patronaty Prezydenta lub w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta, ul. Gdańska 6, pokój 1.
 3. Wypełniony wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta, ul. Gdańska 6, pokój 1 lub przesłać na adres: Urząd Miasta w Starogardzie Gdańskim, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański.
 4. Wnioski o objęcie Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta należy dostarczyć w terminie minimum 40 dni przed organizowanym wydarzeniem.
 5. Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu wniosku do Biura Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Starogard Gdański.
 6. W uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta może uwzględnić wnioski złożone w terminie krótszym niż określony w pkt. 4.

§3

 1. Złożone wnioski podlegają opinii właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta.
 2. O przyznaniu bądź odmowie przyznania Honorowego Patronatu Prezydenta decyduje Prezydent Miasta.
 3. Organizator może zostać poproszony o złożenie dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnienie informacji dotyczących planowanego wydarzenia, w terminie 7 dni od daty wskazania takiej konieczności przez właściwą komórkę organizacyjną Urzędu Miasta.
 4. O podjętej decyzji, o której mowa w pkt 2, organizator wydarzenia powiadamiany jest w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku do Urzędu Miasta.
 5. Decyzja o której mowa w pkt 2 nie wymaga uzasadnienia. Nie ma od niej odwołania.
 6. Honorowy Patronat Prezydenta Miasta nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego.

§4

 1. Organizator, którego impreza lub wydarzenie objęte zostało Patronatem Prezydenta Miasta, jest zobowiązany do poinformowania uczestników o tym wyróżnieniu.
 2. W przypadku zmiany terminu wydarzenia, organizator zobowiązany jest do poinformowania o nowej dacie właściwą komórkę organizacyjną Urzędu Miasta.
 3. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych, o Honorowy Patronat Prezydenta Miasta należy występować każdorazowo.
 4. W przypadku objęcia wydarzenia Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta organizator jest zobowiązany do umieszczenia informacji na ten temat we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych związanych z organizacją wydarzenia.
 5. Materiały o których mowa w pkt 4 powinny być opatrzone herbem miasta w oparciu o plik graficzny Honorowy Patronat, który stanowi załącznik nr. 2 do niniejszego Zarządzenia.
 6. Materiały o których mowa w pkt 4 muszą zostać przesłane do akceptacji przez właściwą komórkę organizacyjną Urzędu Miasta nie później niż na 7 dni przed wydarzeniem.

§5

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta może uchylić się od dokonanego objęcia patronatem wydarzenia.
 2. O uchyleniu się od dokonanego objęcia patronatem organizator zostanie niezwłocznie poinformowany.

§6

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Informacji Społecznej.

§7

Traci moc Zarządzenie Nr 5/01/2009 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 8 stycznia 2009  roku w sprawie obejmowania Patronatem Prezydenta Miasta Starogard Gdański imprez i wydarzeń.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561.

Załącznik nr 1 Wniosek o objęcie Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Starogard Gdański wydarzenia

Załącznik nr 2 – plik graficzny dotyczący Honorowego Patronatu