Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych

Funkcję Pełnomocnika Prezydenta Miasta  ds. Organizacji Pozarządowych Dzieci i Młodzieży pełni Sylwia Ossowska.

godziny pracy:
poniedziałek 7.00 – 15.00
wtorek 7.00 – 15.00
środa 7.00 – 16.00
czwartek 7.00 – 15.00
piątek 7.00 – 14.00

sylwia.ossowska@um.starogard.pl

CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
83-200 Starogard Gdański, ul. Mickiewicza 1,
tel. +48 58 530 61 34

Zadania i kompetencje Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych Dzieci i Młodzieży

  • Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  • Realizowanie polityki Gminy Miejskiej Starogard Gdański w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.
  • Reprezentowanie Prezydenta na konferencjach i spotkaniach dotyczących problematyki sektora pozarządowego.
  • Organizowanie spotkań władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi.
  • Organizowanie współpracy o charakterze poza finansowym z organizacjami pozarządowymi.
  • Opracowywanie i konsultowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
  • Przedkładanie Prezydentowi Miasta niezbędnych analiz, informacji, korespondencji i projektów aktów prawnych z zakresu wykonywanych czynności.
  • Wspieranie organizacji pozarządowych w przygotowywaniu projektów mających na celu realizację zadań własnych Gminy.
  • Reprezentowanie Prezydenta Miasta w kontaktach z organizacjami pozarządowymi.