Uprawnienia i sprawozdania

Straż Miejska działa na podstawie przepisów zawartych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o strażach gminnych.

Na podstawie art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 29.08.1997r. o strażach gminnych /Dz.U. Nr 123 poz. 779 z póź. zm. /straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.

Zgodnie z art. 11 ustawy do zadań straży należy w szczególności:
1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,

3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

4. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,

5. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

6. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

7. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,

8. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,

9. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy strażnik wykonując zadania, o których mowa w art. 10 i 11, ma prawo do:

1. udzielania pouczeń,

2. legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,

3. ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,
3a) do dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby:
a) w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czyny zabronionego pod groźbą kary;
b) w związku z wykonywaniem czynności określonych w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych;
c) w związku z wykonywaniem czynności określonych w art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba, wobec której czynności te są podejmowane, posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty dla życia lub zdrowia ludzkiego;

4. nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,

5. dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych – w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,

6. usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym,

7. wydawania poleceń,

8. żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,

9. zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność
w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji,

W związku z realizowanymi zadaniami określonymi w ust.1 i art 10 Ustawy o strażach gminnych, straż miejska ma prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń
w miejscach publicznych .

Strażnik może użyć lub wykorzystać środki przymusu bezpośredniego, do celów określonych
w Ustawie z dn. 24 maja 2013r o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej w zakresie realizacji
zadań ustawowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o strażach gminnych.

Środkami przymusu bezpośredniego , o których mowa powyżej , są:
1. siła fizyczna w postaci technik:
a) transportowych
b) obrony
c) obezwładnienia
2. kajdanki zakładane na ręce;
3. siatka obezwładniająca
4. pałka służbowa;
5. pies służbowy;
6. chemiczne środki obezwładniające w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających;
7. przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej;