Straż Miejska

Wizyta uczniów w Straży

W dniach 5-16 marca Straż Miejską w Starogardzie Gdańskim odwiedzili uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 .

W trakcie spotkania uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 mieli okazję dowiedzieć się na czym polega praca strażnika miejskiego. Zostali zapoznani z ustawowymi zadaniami jakie straże miejskie wykonują oraz historią starogardzkiej Straży, która czuwa nad spokojem
i porządkiem na terenie naszego miasta od dwudziestu trzech lat.
Uczniowie z zaciekawieniem słuchali wypowiedzi na temat pracy strażnika miejskiego, zadawali wiele pytań, a żadne nie zostało bez odpowiedzi.
Omówione zostały zagadnienia dotyczące bezpiecznych zabaw na drodze i w szkole oraz jakie obowiązki należą do właścicieli psów.
Dzieci zapoznały się również ze sprzętem jaki jest wykorzystywany w pracy codziennej oraz zobaczyły pomieszczenie służby dyżurnej.

ilustracja


Plan pracy Straży Miejskiej Starogard Gdański  na rok 2015

1. Monitorowanie miasta – „Akcja zima”. Bieżący przegląd sytuacji na chodnikach i drogach. Kontrola właścicieli nieruchomości i zarządców dróg odpowiedzialnych za ich utrzymanie.
2. „Akcja bezdomni” – codzienny kontrola miejsc gromadzenia się osób bezdomnych. Współpraca z Caritasem i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Udzielanie asyst podczas wydawania posiłków, kontroli miejsc „zamieszkiwania”.
3. Zakup środków łączności /dwa radiotelefony + dwa akumulatory/ oraz umundurowania wg tabeli sortów.
4. Przed feriami zimowymi przeprowadzenie z dziećmi pogadanek w szkołach podstawowych na temat bezpiecznego zachowania się i unikania zagrożeń.
5. Kontrola numeracji posesji oraz wyposażenia ich w pojemniki na śmieci a co za tym idzie kontrola umów na wywóz nieczystości stałych.
6. Doraźne kontrole / na zgłoszenia mieszkańców/ mające na celu wyeliminowanie osób spalających odpady i zatruwających powietrze.
7. Kontrola oświetlenia ulic.
8. Kontrola oznakowania dróg. Prawidłowe ustawienie znaków pionowych, stan znaków poziomych. Kontrola tablic z oznaczeniem ulic.
9. Akcja „Wiosenne porządki”. Przegląd miasta pod względem czystości. Podejmowanie interwencji działań zmierzających do uprzątnięcia terenów zaśmieconych.
10. Na bieżąco kontrolowanie osób wyprowadzających psy pod względem zachowania zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia jak i sprzątania po nich.
11. Kontrola miejsc publicznych w których spożywany jest alkohol. Zwracanie szczególnej uwagi na osoby małoletnie. Zapobieganie i ujawnianie sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych nieletnim.
12. „Akcja koperta” kontrola osób kierujących pojazdami mechanicznymi i parkującymi swe pojazdy na miejscach dla osób niepełnosprawnych.
13. Przeprowadzenie pogadanek w szkołach podstawowych na temat „Bezpiecznych wakacji”. Działania w uzgodnieniu z dyrekcjami szkół.
14. W ramach współpracy z policją kontynuacja zmotoryzowanych mieszanych patroli nocnych w okresie wakacji letnich /w ramach wsparcia policji służba samochodem Straży Miejskiej.
15. Kontynuacja mieszanych patroli pieszych w ciągu całego roku w dni targowe na terenie Bazaru Miejskiego i ciągu pieszego bazar – dworzec PKP.
16. Kontrola placów zabaw i miejsc grupowania się dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich.
17.  Kontrola prawidłowego parkowania pojazdów na terenie miasta ze szczególnym uwzględnieniem „starego miasta”.
18.  „ Bezpieczna droga do szkoły” akcja dotycząca bezpieczeństwa na drogach. Patrole w obrębie placówek oświatowych w koordynacji z policją. Pogadanki wśród dzieci na temat bezpieczeństwa i bezpiecznego poruszania się po drogach.
19.  Bieżący udział w zebraniach z mieszkańcami miasta. Podejmowanie interwencji na zgłaszane problemy, uwagi i zagrożenia.
20.  „Akcja znicz” zabezpieczenie cmentarzy przed kradzieżami. Kontrola prawidłowego parkowania wokół tych obiektów. Kontrola osób handlujących.
21. Kontrola usuwania sopli, nawisów śnieżnych z budynków na terenie miasta oraz zalegającego śniegu na dachach placówek handlowych – wielkopowierzchniowych.
22.  Organizacja VIII edycji konkursu dla dzieci „Mikołaj moich marzeń” podsumowującego  całoroczną pracę z dziećmi w ramach pogadanek o bezpieczeństwie.


Wojewoda wręczył certyfikaty strażom miejskim

Straże miejskie ze Starogardu Gdańskiego i Gdańska, jako pierwsze w Polsce, uzyskały certyfikację w pilotażowym programie standaryzacji straży gminnych i miejskich. Certyfikaty szefom obu instytucji wręczył Ryszard Stachurski, wojewoda pomorski. Uroczystość odbyła się w piątek, drugiego dnia konferencji Komendantów Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego, w centrum konferencyjnym Orle w Gdańsku.

Przypomnijmy, że standaryzacja i certyfikacja Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego to pilotażowy program Ministerstwa Spraw Wewnętrznych prowadzony przez Wojewodę Pomorskiego. „Z mieszkańcami dla mieszkańców”- bo taką program nosi nazwę – to zbiór standardów, zasad i reguł, które wdrożone w praktyce pozwalają strażnikom jak najlepiej współpracować z mieszańcami. Model wypracowany przez zespół pomorskich specjalistów, zaakceptowany przez ministerstwo, może być znaczącą pomocą dla tych samorządów, które dopiero co powołały lub decydują się powołać straż gminną, ale też tych którzy straż posiadają od lat.

Środowisko straży miejskich i gminnych jest bardzo niejednorodne. Składa się zarówno z dużych kilkusetosobowych formacji, jak i z małych kilkuosobowych straży gminnych. Część jednostek działa we wszystkich obszarach porządku publicznego określonych w Ustawie o strażach, ale są i takie, które koncentrują się na ujawnianiu jednego rodzaju wykroczeń. Program standaryzacji wprowadzony został, aby przezwyciężyć ograniczenia związane ze zróżnicowaniem środowiska strażowego w Polsce.

– Obecnie, często dochodzi do sytuacji, w których strażnicy zajmują się tym czym nie powinni, bądź wykonują swoją pracę niewłaściwie – mówi Leszek Walczak Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku. – Wspólny wzorzec określający standardy działania ujednolici sposoby działania straży gminnych i miejskich w Polsce. Pozwoli również dostosować naszą pracę do oczekiwań ustawodawcy i mieszkańców.

Do procesu standaryzacji straż gminna / miejska może przystąpić w dwóch terminach: do końca marca lub do końca września danego roku kalendarzowego. Aplikująca o uzyskanie certyfikatu straż składa do Wojewody sprawozdanie z ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży za okres 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Certyfikowanie przeprowadza powołany przez Wojewodę zespół, który dokonuje weryfikacji i oceny. Certyfikat stanowi świadectwo, że dana Straż pozytywnie oceniana jest przez organ certyfikujący i swoją działalnością modelowo wpisuje się w system ochrony porządku publicznego.

Pierwszy termin składania wniosków upłynął 30 września. Chęć przystąpienia złożyły trzy straże. Pozytywną weryfikację przeszły dwie jednostki ze Starogardu Gdańskiego i Gdańska.


Apel Straży Miejskiej do mieszkańców Starogardu Gdańskiego.

Straż Miejska w Starogardzie Gdańskim zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich starogardzian o wzajemne wspieranie się mieszkańców w wywiązywaniu się z tych obowiązków, które wynikają ze współodpowiedzialności za wygląd miasta i jego rekreacyjnych przestrzeni. Wobec intensyfikacji ruchu kołowego, również wobec rosnącej liczby osób, które wraz ze swoimi czworonogami zażywają rekreacji w obrębie miasta, musimy przede wszystkim my sami dokładać wszelkich starań, by nasza kultura współbytowania wymagała możliwie znikomej ilości interwencji ze strony Straży Miejskiej, której funkcjonariusze, nawet we współpracy z policją, mają przecież ograniczone możliwości.

Zwykle bywa tak, że to kierowcy mają pretensje do niefrasobliwych przechodniów, a ci nie pozostają dłużni krewkim kierowcom; podobne relacje charakteryzują nierzadko kierowców i cyklistów. Z kolei właściciele czworonogów narzekają na biegające dzieci i innych pieszych, nie bez wzajemności. Tymczasem musimy pamiętać, że to właśnie na każdym z nas, mieszkańcu naszego miasta, ciążą m.in. następujące obowiązki:

-sprzątanie po swoim czworonogu;
-parkowanie w miejscach do tego przeznaczonych, pamiętając o uiszczaniu za parkowanie stosownych opłat; pamiętając również o niezajmowaniu niepełnosprawnym wyznaczonych miejsc parkingowych;
-umieszczenie numeru porządkowego posesji (jej właściciele), wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia nieczystości stałych oraz  przechowywanie przez okres dwóch lat dowodów uiszczania opłat za odbiór odpadów i opróżnianie zbiorników bezodpływowych;
-oznakowanie nieruchomości tj. oznakowanie tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem  o psie, jak również wyposażenie w domofon lub dzwonek elektryczny przy wejściu na nieruchomość w przypadku posiadania psa, który nie jest trzymany na uwięzi;
-niezaśmiecanie;
-niepalenie śmieci w paleniskach domowych, podczas wiosennych porządków w ogrodach;
-nieniszczenie zieleni, przystanków komunikacji miejskiej, autobusów, śmietników, znaków drogowych, ławek i wszelkiego mienia, tak publicznego, jak prywatnego;
-niespożywanie alkoholu w miejscach zabronionych;
-niepalenie tytoniu w miejscach zabronionych;
-niezakłócanie spokoju i porządku publicznego (stosowne zachowanie, język pozbawiony wulgaryzmów, odpowiednio głośna muzyka itp.).

Niestety zdarzają się niedopełnienia wszystkich wymienionych wyżej obowiązków. W niektórych przypadkach Straż Miejska interweniowała w bieżącym roku już kilkadziesiąt razy. Dodatkowo Straż Miejska utrzymuje stałą współpracę z komendą policji oraz regularną ze szkołami miasta, prowadząc warsztaty edukacyjne na temat bezpiecznego poruszania się po drogach oraz na temat unikania i zapobiegania przemocy.

Mając to wszystko na uwadze, Straż Miejska ponawia swój wiosenny apel do starogardzian, by wespół ze służbami porządkowymi włączali się, we własnym zakresie, w dbałość o czystość i porządek naszego miasta.

ilustracja