Kierunki rozwoju miasta Starogard Gdański

Kierunki rozwoju miasta Starogard Gdański

Jednym z podstawowych filarów funkcjonowania gminy miejskiej jako organizacji samorządowej stanowi strategia rozwoju gminy, zawierająca listę przedsięwzięć gwarantujących harmonijny rozwój wszystkich dziedzin życia społeczno-gospodarczego miasta.

Główne kierunki rozwoju miasta, czyli cele strategiczne opracowano w „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Starogard Gdański na lata 2021-2030” przyjętej uchwałą Rady Miasta Starogardu Gdański nr XXXIX/478/2021 w dniu 20 października 2021 roku.

W strategii rozwoju miasta Starogard Gdański określono 3 cele strategiczne, których  osiągnięcie jest uwarunkowane realizacją przypisanych do nich celów operacyjnych:

Cel strategiczny: 1:

Zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej miasta i rozwój kapitału społecznego:

Cel operacyjny 1.1. Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny 1.2. Aktywizacja społeczna i zapobieganie wykluczeniu,

Cel operacyjny 1.3. Wzmacnianie oferty kulturalnej i promocyjnej miasta bazującej na kulturze Kociewia.

Cel strategiczny: 2:

Rozwój gospodarczy miasta oparty na innowacyjności i wdrażaniu nowych technologii:

Cel operacyjny 2.1. Rozwój atrakcyjności inwestycyjnej miasta,

Cel operacyjny 2.2. Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców,

Cel operacyjny 2.3. Wzrost znaczenia i wdrażanie nowych technologii.

Cel strategiczny: 3:

Zrównoważony rozwój przestrzenny miasta w oparciu o dobrze zaprojektowaną i zrealizowaną infrastrukturę techniczną:

Cel operacyjny 3.1. Poprawa dostępu do infrastruktury technicznej i transportowej,

Cel operacyjny 3.2. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zagospodarowanie terenów rekreacyjnych,

Cel operacyjny 3.3. Dbałość o zagospodarowanie przestrzenne.