Procedury inwestycyjne

Procedury inwestycyjne

 1. Tryb zbywania nieruchomości komunalnych

Sprzedaż nieruchomości lub oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej następuje w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r (Dz.U. z 2021r poz. 1899, z późn. zm.).

 1. Tryb przetargowy

Formy przetargów:

 • przetarg ustny nieograniczony
 • przetarg ustny ograniczony
 • przetarg pisemny nieograniczony
 • przetarg pisemny ograniczony

Zasady i tryb przeprowadzania przetargów na nieruchomości reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021r poz. 2213).

Wadium wynikające z ogłoszenia o przetargu należy wpłacić gotówką lub czekiem potwierdzonym na konto Gminy Miejskiej, w terminie wymienionym w ogłoszeniu.

 1. Tryb bezprzetargowy

Z przetargu wyłączone są nieruchomości przeznaczone do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, jeżeli:

 • nieruchomość zbywana jest na rzecz osoby, której przysługuje prawo pierwszeństwa jej zakupu,
 • nieruchomość zbywana jest osobom fizycznym lub prawnym, prowadzącym działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową, badawczo-rozwojową lub sportowo-rekreacyjną, w celach nie związanych z działalnością zarobkową,
 • zbycie następuje w drodze zamiany, sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego lub gdy przedmiotem zbycia są części nieruchomości, niezbędne do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza te części nabyć – jeżeli nie mogą być zbyte jako odrębne nieruchomości,
 • nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej lub innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są celami statutowymi, i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową.