Edukacja

Edukacja w Starogardzie Gdańskim

Przedszkola w Starogardzie Gdańskim

W mieście funkcjonuje 8 miejskich przedszkoli. Edukacja przedszkolna, oprócz wymagań programowych, obejmuje także zajęcia dodatkowe, którymi są: rytmika, nauka języków obcych, nauka tańca, pływanie. Placówką z oddziałami integracyjnymi jest Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2, którego budynek jest dostosowywany do użytku przez dzieci niepełnosprawne.

Szkoły podstawowe w Starogardzie Gdańskim

W 8 publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard uczy się około 6,5 tys. uczniów. Obiekty oświatowe są sukcesywnie remontowane, a przyjęty harmonogram remontów kapitalnych konsekwentnie jest realizowany. Ważnym elementem tych działań jest likwidowanie barier architektonicznych w budynkach przedszkolnych i szkolnych. Szkoły miejskie posiadają dobrze przygotowaną i wykształconą kadrę pedagogiczną, zaplecze sportowe, dobre wyposażenie w księgozbiór i pomoce dydaktyczne, w tym w pracownie komputerowe. Działają w nich stołówki i świetlice szkolne, a w PSP Nr 2 także świetlice terapeutyczne. Szkoły oferują uczniom zajęcia pozalekcyjne. Dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych realizowany jest – w ramach godzin wychowania fizycznego – miejski program nauki pływania.

Szkolnictwo społeczne w Starogardzie Gdańskim

Na terenie miasta działa także szkolnictwo społeczne prowadzone przez osobę fizyczną, panią Marię Schultz , w strukturze którego znajduje się liceum ogólnokształcące. Natomiast szkolnictwo specjalne prowadzone jest przez starostwo powiatowe jako Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy obejmujący Ośrodek Wczesnej Interwencji, przedszkole, szkolę podstawową i internat, w ramach którego działa również, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy miastem a powiatem, terapeutyczna świetlica środowiskowa.

Szkoły ponadpodstawowe w Starogardzie Gdańskim

System szkolnictwa to także powiatowe szkoły ponadpodstawowe: I Liceum Ogólnokształcące im. M. Curie-Skłodowskiej, II Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kociewskiej,  Zespół Szkół Ekonomicznych i Zespół Szkół Zawodowych. Na terenie miasta działają ponadto niepubliczne placówki kształcące dorosłych oraz Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych przy Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych kształcący m.in. terapeutów zajęciowych, opiekunów medycznych czy techników usług kosmetycznych.

Szkolnictwo wyższe w Starogardzie Gdańskim

Od 1 października 2001 r. niepubliczna uczelnia Pomorska Szkoła Wyższa realizuje kształcenie w systemie zaocznym oraz w formie studiów podyplomowych.