Obowiązki właściciela posesji

Obowiązki właściciela posesji

Szczegółowy zakres obowiązków właścicieli nieruchomości określa uchwała nr XVI/191/2019 rady miasta Starogard Gdański z dnia 27 listopada 2019 r.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

Określa się następujące wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych:

1) każda nieruchomość, na której wytwarzane są odpady komunalne, jest miejscem prowadzenia selektywnego zbierania tych odpadów w zakresie określonym w niniejszym regulaminie;
2) określa się następujący zakres prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych:
a) bioodpady, zwane „Bio”,
b) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady
opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zwane „Metale i tworzywa sztuczne”,
c) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zwane „Szkło”,
d) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zwane „Papier”,
e) odpady niebezpieczne,
f) przeterminowane leki i chemikalia,
g) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
h) zużyte baterie i akumulatory,
i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
k) zużyte opony,
l) odpady budowlane i rozbiórkowe,
m) pozostałe po segregacji odpady, zwane „Zmieszane”;
3) określa się następujący sposób prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
a) w pojemniku na „Bio” oraz uzupełniająco w worku koloru brązowego w przypadku zapełnienia pojemnika na „Bio” na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i zabudowie zagrodowej należy gromadzić bioodpady stanowiące odpady komunalne, takie jak:
– odpady z ogrodów i parków, takie jak trawa, chwasty, liście, pozostałości po przycięciu drzew i krzewów itp., a także rośliny domowe, takie jak kwiaty cięte, doniczkowe itp.,
– odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, takie jak pozostałości potraw i produktów, resztki warzyw i owoców itp.,
b) w pojemniku na „Metale i tworzywa sztuczne” oraz uzupełniająco w worku koloru żółtego w przypadku zapełnienia pojemnika na „Metale i tworzywa sztuczne” na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i zabudowie zagrodowej należy gromadzić:
– odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, takie jak opakowania po produktach spożywczych, chemii gospodarczej i kosmetykach, folie, doniczki, zakrętki od butelek i innych opakowań, czysty styropian opakowaniowy itp.,
– metale, w tym odpady opakowaniowe z metali, takie jak puszki po konserwach, puszki aluminiowe po napojach, inne opakowania metalowe, zakrętki od słoików i butelek, puste opakowania po dezodorantach, garnki, narzędzia, drobny złom itp.,
c) w pojemniku na „Szkło” oraz uzupełniająco w worku koloru zielonego w przypadku zapełnienia pojemnika na „Szkło” na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i zabudowie zagrodowej należy gromadzić odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, takie jak butelki, słoiki itp.,
d) w pojemniku na „Papier” w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
zabudowanych budynkiem wielolokalowym i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne oraz w worku koloru niebieskiego, oznaczonym napisem „Papier”
w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych i zabudowie zagrodowej należy gromadzić odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, takie jak gazety, zeszyty, książki, pudełka z kartonu itp.,
e) ze strumienia odpadów komunalnych, poza odpadami wymienionymi w lit. a-d, należy wydzielić następujące rodzaje odpadów:
– odpady niebezpieczne, do których należy zaliczyć takie odpady jak świetlówki, rtęciówki, paliwa, oleje silnikowe i hydrauliczne, smary, filtry olejowe, paliwowe i powietrzne itp.,
– przeterminowane leki i chemikalia, do których należy zaliczyć takie odpady jak detergenty, kwasy, alkalia, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby, lakiery, a także opakowania po tych preparatach,
– odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
– zużyte baterie i akumulatory,
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, do którego należy zaliczyć sprzęt AGD, sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt audiowizualny, sprzęt oświetleniowy, narzędzia elektryczne, urządzenia pomiarowe itp.,
– meble i inne odpady wielkogabarytowe, tzn. niemieszczące się na danej nieruchomości, ze względu na swoje rozmiary i masę, w pojemnikach o pojemności do 1100 l, do których należy zaliczyć takie odpady jak stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, kołdry, rowery, zabawki dużych rozmiarów itp.,
– zużyte opony,
– odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstają podczas remontów, budów i rozbiórek, do których należy zaliczyć takie odpady jak okna, drzwi, panele, deski, gruz, styropian budowlany, materiały budowlane, aparatura sanitarno-grzewcza itp.,
f) w pojemniku na odpady „Zmieszane” oraz uzupełniająco w worku koloru czarnego w przypadku zapełnienia pojemnika na odpady „Zmieszane” na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i zabudowie zagrodowej należy gromadzić pozostałe odpady niewymienione w lit. a-e, takie jak zużyte pieluchy i inne materiały higieniczne, odpady pochodzenia zwierzęcego typu ości i kości, popiół itp.;
4) odpady wymienione w lit. e tiret 1-4 należy gromadzić w worku koloru czerwonego oznaczonym czytelnym napisem „ODPADY NIEBEZPIECZNE”.

Określa się następujące wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego:

1) wszelkie zanieczyszczenia należy uprzątać z częstotliwością zapewniającą stałe utrzymanie nieruchomości służących do użytku publicznego w czystości i porządku;
2) uprzątanie może się odbywać w sposób ręczny lub mechanicznie;
3) należy niezwłocznie usuwać sople i nawisy śniegu, stwarzające zagrożenie dla przechodniów, budynków i ich części oraz urządzeń infrastruktury technicznej.

Określa się następujące wymagania w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi:

1) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami jest dopuszczalne pod warunkiem, że odbywa się ono w miejscu o utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, a powstałe nieczystości odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych;
2) naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi jest dopuszczalna pod warunkiem, że odbywa się ona w miejscu o utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, nie spowoduje skażenia ziemi i wód gruntowych oraz nie narusza się przepisów odrębnych.

Określa się następujące wymagania w zakresie częstotliwości i sposobów pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości:

1) właściciele nieruchomości niepodłączonych do systemu kanalizacji sanitarnej oraz nieposiadający przydomowych oczyszczalni ścieków obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, niedopuszczający do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości;
2) pozbywanie się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości, które nie zostały objęte odbiorem przez Gminę, winno się odbywać na podstawie umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
3) właściciele przydomowych oczyszczalni ścieków obowiązani są do ich eksploatacji w sposób opisany w instrukcji eksploatacji takiej oczyszczalni oraz do pozbywania się wytworzonych w trakcie eksploatacji osadów z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji;
4) nie dopuszcza się samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości i osoby nieposiadające stosownych uprawnień.

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania:

1) Obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości zabudowane oraz infrastruktura kanalizacyjna na całym obszarze Gminy.
2) Deratyzacja na terenie nieruchomości powinna być dokonywana w razie wystąpienia takiej konieczności każdorazowo w przypadku wystąpienia zwiększonej populacji gryzoni na terenie nieruchomości i infrastruktury kanalizacyjnej.
3) Ustala się obowiązek przeprowadzenia deratyzacji co najmniej raz na 3 lata w terminie od 2 do 30 listopada.