Ciepłe Mieszkanie

Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie

Program zakłada poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Dla kogo?

Dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Co obejmuje dofinansowanie?

Demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

 1. Zakup i montaż pompy ciepła, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet o podwyższonym standardzie lub ogrzewania elektrycznego.

 2. Podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku (istniejący węzeł cieplny – miejskiej sieci ciepłowniczej).

Dodatkowo mogą być wykonane :

 1. Demontaż oraz zakup nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła.

 2. Zakup i montaż stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym (zawiera również demontaż).

 3. Zakup i montaż stolarki drzwiowej oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż).

 4. Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym (rekuperacja).

 5. Dokumentacja projektowa niezbędna do wykonania prac z powyższego zakresu.

Forma dofinansowania

Dotacja

Maksymalne kwoty dofinansowania

 • Podstawowy poziom dofinansowania: 15 000,00 zł

 • Podwyższony poziom dofinansowania: 25 000,00 zł

 • Najwyższy poziom dofinansowania: 37 500,00 zł

Maksymalne poziomy dofinansowania

 • Podstawowy poziom dofinansowania: 30% poniesionych kosztów.

 • Podwyższony poziom dofinansowania: 60% poniesionych kosztów

 • Najwyższy poziom dofinansowania: 90% poniesionych kosztów

Sposób składania wniosków:

 • Wnioski w formie papierowej należy składać w Urzędzie Miasta Starogard Gdański –
  w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Gdańskiej 6 lub w Wydziale Ochrony Środowiska przy ul. Zblewskiej 18

 • Wnioski w formie elektronicznej należy składać za pomocą platformy EPUAP. Wniosek powinien być podpisany elektronicznie podpisem kwalifikowanym lub za pomocą profilu zaufanego.

Termin składania wniosków

Nabór ciągły wniosków do 15.09.2025 r. lub do wyczerpania środków.

Środki Finansowe

Gmina Miejska Starogard Gdański wypłaca środki dla Beneficjentów końcowych na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej
w Gdańsku
, który przekazuje środki pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kontakt

83-200 Starogard Gdański, ul Zblewska 18

Tel. 533 522 831 lub 58 56 137 78

poniedziałek, wtorek, czwartek, godz. 7:30 – 15:30

środa 7:30-17:00

piątek 7:30-14:00

Zaświadczenia wydawane przez gminy

Na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, gminy są zobowiązane do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego, które są obowiązkowym załącznikiem do wniosku
o podwyższony i najwyższym poziom dofinansowania.

Do wydawania zaświadczeń w Gminie Miejskiej Starogard Gdański upoważniony jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim. W związku z powyższym
po zaświadczenie należy udać się do siedziby MOPS przy al. Jana Pawła II 6 w Starogardzie Gdańskim.

Informacja zrealizowanych przedsięwzięć na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański (AKTUALIZACJA MIESIĘCZNA)

LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

10

LICZBA ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

SUMARYCZNA KWOTA WYPŁACONYCH DOTACJI

Załączniki

 1. Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie
 2. Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie – wykaz kosztów kwalifikowanych
 3. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie
 4. Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – wzór wniosku o dofinansowanie
 5.  Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 6. Załącznik nr 3 do Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie – wzór umowy o dofinansowa
 7. Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – wzór wniosku o płatność
 8. Załącznik nr 5 do Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – instrukcja wypełniania wniosku o płatność
 9. Zgoda współmałżonka – załącznik do wniosku o dofinansowanie
 10. Zgoda współwłaściciela – załącznik do wniosku o dofinansowanie