Regulamin konkursu „Zadanie z Gwiazdkiem”

Regulamin konkursu przeprowadzonego na łamach „Starogardzkiego Ratusza”

1. Organizatorem konkursu jest Gmina Miejska Starogard Gdański.
2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Konkurs zostanie zorganizowany za pośrednictwem Bezpłatnego Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta „Starogardzki Ratusz”.
4. Celem konkursu jest promocja miasta Starogard Gdański.
5. Aby wziąć udział w konkursie należy rozwiązać „Zadanie z Gwiazdkiem” i wypełniony kupon przesłać wraz z podaniem imienia i nazwiska na adres: konkurs@um.starogard.pl lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta, pokój 121, I piętro do dnia 7.06.2024.
6. Trzy pierwsze osoby, które w wyznaczonym przez Organizatora terminie, tj. do dnia 7.06.2024 dostarczą prawidłową odpowiedź otrzymają nagrody niespodzianki.
7. Nagrodami w konkursie są zestawy miejskich gadżetów.
8. Dostarczenie odpowiedzi na zadanie przez Organizatora pytanie jest równoznaczne z akceptują zapisów regulaminu konkursu.
9. Otrzymanie nagrody jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację informacji o zwycięzcy, z podaniem jego imienia i nazwiska w kwietniowym wydaniu Bezpłatnego Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta „Starogardzki Ratusz”.
10. Udział w konkursie jest automatycznie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z Art. 6 ust.1 lit. a RODO oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – dalej RODO informuję, że:
I. TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Administratorem danych osobowych jest Gmina Miejska Starogard Gdański, w imieniu której działa Prezydent Miasta Starogard Gdański, zwany dalej Administratorem; z którym skontaktować się można:
a) osobiście pod adresem: ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański,
b) telefonicznie: 58-530-6006,
c) drogą elektroniczną: ratusz@um.starogard.pl.

II. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:
a) telefonicznie: +48-570-677-222 ,
b) drogą elektroniczną: iod@um.starogard.pl,
c) osobiście w siedzibie Urzędu w Starogardzie Gdańskim przy ul. Gdańskiej 6.

III. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami administracyjnymi Urzędu Miasta Starogard Gdański (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

IV. ODBIORCY DANYCH
Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych, poczty elektronicznej).

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a następnie jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane osobowe przechowywane są, zgodnie z kategorią archiwalną BE10, przez okres 10 lat, z możliwością przedłużenia na mocy ekspertyzy dokonanej przez Archiwum Państwowe.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Posiadają Państwo prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych.

VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

VIII. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.