Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”

Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”

Celem projektu jest wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych oraz jednostek im podległych i nadzorowanych, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Opis projektu

W ramach projektu zostaną zakupione:

1) laptopy, stacje robocze z urządzeniami peryferyjnymi, monitory oraz urządzenia wielofunkcyjne dla jednostek podległych i nadzorowanych przez Gminę Miejską Starogard Gdański,

2) portal do zdalnej obsługi mieszkańca,

3) serwer pod instalację portalu dla mieszkańca,

4) licencje oprogramowania biurowego.

Przeprowadzona zostanie również diagnoza cyberbezpieczeństwa.

Uzyskane dofinansowanie 1 418 160,00 zł, co stanowi 100% wydatków kwalifikowanych.

Jednostka realizująca

Gmina Miejska Starogard Gdański

Źródło finansowania

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Stan realizacji

Projekt zrealizowany