Budowa miasteczka ruchu drogowego i wyznaczenie nowych przejść dla pieszych w Starogardzie Gdańskim

Budowa miasteczka ruchu drogowego i wyznaczenie nowych przejść dla pieszych w Starogardzie Gdańskim

Opis projektu

Zakres planowanej inwestycji obejmuje budowę miasteczka ruchu drogowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Starogardzie Gdańskim przy ul. Traugutta 2.

Miasteczko ruchu drogowego stanowiło będzie kompleks obiektów przeznaczonych do nauki przepisów ruchu drogowego i praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszych oraz przede wszystkim do nauki jazdy na rowerze dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Starogard Gdański. W ramach inwestycji powstaną jezdnie o nawierzchni bitumicznej ze skrzyżowaniami równorzędnymi, skrzyżowaniem z drogą podporządkowaną, skrzyżowaniem z pierwszeństwem łamanym, skrzyżowaniem z ruchem okrężnym, skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną. Powstaną odcinki drogi dla ruchu jednokierunkowego i przejazd kolejowy. Przy jezdniach zostaną wybudowane chodniki oraz przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną, przejścia bez sygnalizacji oraz wyniesione przejście dla pieszych. Teren miasteczka ruchu drogowego zostanie oświetlony lampami parkowymi z oprawami LED z regulacją mocy i możliwością ograniczenia świecenia w godzinach nocnych. Założenia miasteczka rowerowego obejmują również ustawienie dwóch kamer monitoringu, który zostanie połączony z monitoringiem użytkowanym przez szkołę. W miasteczku znajdą się również obiekty małej infrastruktury: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, regulamin miasteczka oraz rowerowa stacja naprawcza dla rowerów. Na terenie miasteczka rowerowego zostanie wprowadzone oznakowanie pionowe i poziome. Znajdą się tam znaki z wszystkich grup: ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne, uzupełniające. Projekt organizacji ruchu zostanie poddany zaopiniowaniu przez Komendę Policji. W miasteczku funkcjonować będzie sygnalizacja świetlna z sygnalizatorami typu LED dla pieszych i dla pojazdów. Sygnalizacja świetlna zasilana będzie z istniejącej sieci szkoły. Całość inwestycji zostanie uzupełniona przez urządzenie zieleni z wykorzystaniem istniejącej naturalnie występującej zieleni.

Poza miasteczkiem ruchu drogowego Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 zostanie doposażona w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego przeznaczone do użytkowania w placówce: symulator roweru z wymiennym modułem UTO (1 szt), hulajnogi elektryczne (2 szt), trenażer czasu reakcji (1 szt), symulator zderzenia (1 szt) oraz symulator przejścia dla pieszych (1 szt).

Projekt obejmuje także wyznaczenie trzech przejść dla pieszych wraz z oznakowaniem w rejonie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Starogardzie Gdańskim oraz niepublicznego przedszkola. Dwa przejścia zostaną wyznaczone na ul. Ks Kalinowskiego. Trzecie przejście dla pieszych zostanie wyznaczone na ul. Świętojańskiej.

Podział kosztów

Całkowite koszty projektu 813 721,43 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych 538 294,11 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania 457 549,99

Jednostka realizująca

Gmina Miejska Starogard Gdański

Źródło finansowania

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś priorytetowa III – Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego

Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T

Stan realizacji

Projekt zrealizowany

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Gmina Miejska Starogard Gdański jako Beneficjent projektu współfinansowanego ze środków POIiŚ – przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji przedmiotowego projektu w ramach Programu w sposób:

  • etyczny,

  • jawny,

  • przejrzysty.

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko stworzyła narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza dostępnego na stronie internetowej www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci lub wysłać wiadomość na adres email: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl .

Co należy zgłaszać

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).