Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych wraz z retencjonowaniem wody na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański

„Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych wraz z retencjonowaniem wody na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański”

Opis projektu
Projekt zakłada budowę systemu kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe w rejonie ul. Iwaszkiewicza do planowanego zbiornika retencyjnego, zaprojektowanie i budowę infrastruktury towarzyszącej dla zatrzymania i zagospodarowania wód opadowych oraz sporządzenie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu.
Podstawowy zakres robót obejmuje budowę nowych kanałów deszczowych o długości 1210 mb, budowę zbiornika retencyjnego przepływowego o pojemności 8600 m3, budowę urządzeń podczyszczających wody deszczowe odprowadzanych do odbiorników. Oczyszczone wody zgromadzone w zbiorniku planuje się wykorzystać na potrzeby podlewania zieleni miejskiej i cele przeciwpożarowe
W ramach projektu przewiduje się usługi w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego dla realizowanych zadań. Prowadzone będą również działania informacyjno – promocyjne.

Podział kosztów

Całkowite koszty projektu 13 546 510,10 zł
Dofinansowanie 5 795 896,96 zł

Jednostka realizująca

Gmina Miejska Starogard Gdański

Źródło finansowania
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś priorytetowa – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska

Stan realizacji
Projekt zrealizowany.

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Gmina Miejska Starogard Gdański jako Beneficjent projektu współfinansowanego ze środków POIiŚ – przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji przedmiotowego projektu w ramach Programu w sposób:

  • etyczny,

  • jawny,

  • przejrzysty.

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko stworzyła narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza dostępnego na stronie internetowej www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci lub wysłać wiadomość na adres e‑mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl .

Co należy zgłaszać

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).