Zakup autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Projekt „ Zakup autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Celem projektu przez zakup autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański jest zlikwidowanie barier transportowych, zwiększenie i zapewnienie powszechnej dostępności do wysokiej jakości usług edukacyjnych, rewalidacyjnych oraz rehabilitacyjnych, a także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu uczniów niepełnosprawnych.

Opis projektu

Dofinansowanie ze środków PFRON przyznane jest w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, czyli likwidacji barier transportowych. Dzięki posiadaniu własnego pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Gmina Miejska Starogard Gdański stwarza możliwość i odpowiednie warunki do transportu uczniów w różnym wieku, korzystających z zajęć realizowanych w specjalistycznych ośrodkach znajdujących się poza terenem Gminy. Przyczynia się to również do zwiększenia aktywności Gminy w działaniach dotyczących aktywizacji edukacyjnej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Podział kosztów:

Całkowite koszty projektu: 710 940,00 zł

Dofinansowanie: 300 000,00 zł

Jednostka realizująca

Gmina Miejska Starogard Gdański

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Starogard Gdański

Źródło finansowania

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Stan realizacji

Projekt rozliczony, autobus został zakupiony.