Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego

„Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego”

Opis projektu
Przedmiotem projektu jest wykonanie następujących zadań:
1) Przebudowa budynku zlokalizowanego przy ulicy Kościuszki 65,
2) Modernizacja budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem obszaru wokół nieruchomości,
3) Modernizacja ulic Śródmieścia,
4) Budowa deptaka rekreacyjnego.
W ramach inwestycji zaplanowano również realizację instrumentu elastyczności – w ramach zadania „Zaczynam się interesować – włączenie społeczne”.
Obszar Rewitalizacji obejmuje Śródmieście, tj. teren o powierzchni 181 ha, wytyczony
w granicach miasta Starogard Gdański. Zamieszkują go 6 584 osoby, czyli 13,67% mieszkańców całego miasta. W przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców na obszarze objętym rewitalizacją 80,1 osób korzysta z zasiłków pomocy społecznej.
Celem rewitalizacji jest poprawa jakości i poziomu życia mieszkańców Starogardu Gdańskiego poprzez zwiększenie atrakcyjności centralnych obszarów miasta, odnowę historycznej tkanki miejskiej przy podniesieniu wartości obecnych i nadaniu jej nowych funkcji.

Podział kosztów:
całkowite koszty projektu: 13 617 692,00 zł
wkład własny Gminy Miejskiej: 4 376 791,73 zł
kwota dofinansowania: 8 275 678,88 zł (65% kosztów całkowitych)

Źródło finansowania
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2014-2020

Sposób finansowania
Finansowanie na podstawie zaliczek i refundacji.

Stan realizacji
Projekt uzyskał dofinansowanie i jest w trakcie realizacji.