Projekt „Dostępny samorząd – granty”

Projekt „Dostępny samorząd – granty”

Dostępność komunikacyjno – informacyjna Urzędu Miasta Starogard Gdański”

Opis projektu
Projekt zakłada zwiększenie dostępności informacyjno-komunikacyjnej w budynku Urzędu Miasta Starogard Gdański, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami, słabosłyszących, głuchych, słabowidzących, matek z małymi dziećmi, czy osób w podeszłym wieku.
Aktualnie w budynku Urzędu nie zapewnia się dostosowania pod względem zapewnienia informacji na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy. Planowana inwestycja ukierunkowana jest na poprawę dostępności wejść do budynku Urzędu poprzez wsparcie urządzeniami do automatycznego ich otwierania, zakup i montaż planów tyflograficznych. Ponadto zakłada się zakup i montaż tablic z informacją pisaną, piktograficzną, w języku Braiell’a oraz NFC, a także wyposażenie w urządzenia do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności przenośnych pętli indukcyjnych, których celem jest wspomaganie słyszenia. W zakresie osób słabowidzących i niewidzących wyposażenie w urządzenia TOTUPOINT oraz oznaczenia na pochwyty i poręcze.

Podział kosztów

Całkowite koszty projektu 118 130,90 zł
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych 100 000,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania 13 098,50 zł

Jednostka realizująca

Gmina Miejska Starogard Gdański

Źródło finansowania
Europejski Fundusz Społeczny

Stan realizacji
Projekt zrealizowany.