RPO WP

Opis projektu

„Widzę, doświadczam, rozumiem”

Projekt zakłada kompleksowe wsparcie wszystkich szkół i organizację zajęć w okresie od 01/2017 do 07/2018. Skierowany jest on do 2 grup docelowych: 4994 UCZNIÓW i 190 NAUCZYCIELI.

I) ZAJĘCIA W SZKOŁACH GIMNZAJALNYCH:
1)poradnictwo zawodowe dla uczniów klas II gimnazjów, proporcjonalnie do liczby uczniów zagrożonych wcześniejszym wypadnięciem z systemu edukacji liczby uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
2) wycieczki do zakładów pracy dla uczniów klas II gimnazjów,
3) zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I-III:
– zajęcia wyrównawcze (matematyka, fizyka, biologia, geografia, chemia, język angielski ),
– zajęcia rozwijające (matematyka, fizyka, biologia, geografia, chemia, język angielski ),
4) kółka zainteresowań dla 85 uczniów klas I-III:
– fotorgaficzno – graficzne,
– programowanie,
– robotyka.

II) ZAJĘCIA W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH:
1) zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I-VI:
– zajęcia wyrównawcze (matematyka, przyroda, język angielski),
– zajęcia rozwijające (matematyka, przyroda, język angielski),
– zajęcia korekcyjno – kompensacyjne (logopedia, socjoterapia, rewalidacja),
2) kółko zainteresowań dla uczniów klas IV-VI z zakresu fotografii i grafiki,
3) doświadczalne show – wsparciem zostaną objęci wszyscy uczniowie szkół podstawowych – festiwal umożliwiający przeprowadzanie eksperymentów przez wszystkich uczniów w obszarze nauk matematyczno – przyrodniczych.

III) EDUKACYJNY PROGRAM WAKACYJNY – nauka języka angielskiego dla klas IV-V szkół podstawowych i klas I-II szkół gimnazjalnych – łącznie 80 uczniów, 200 h, dwa tygodnie lipca 2017 r. oraz dwa tygodnie lipca 2018 r.

IV) WYCIECZKA EDUKACYJNA dla wszystkich uczniów klas VI szkół podstawowych do Stacji dobrego czasu
w Tczewie celem rozwijania kompetencji kluczowych i kreatywności, metodą eksperymentu.

V) DOPOSAŻENIE SZKÓŁ:
– zakup aparatów cyfrowych do prowadzenia kółek we wszystkich szkołach,
-wyposażenia pracowni szkolnych do nauczania przedmiotów przyrodniczych w 4 gimnazjach (sprzęt laboratoryjny, pomoce dydaktyczne).

VI) DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI W ZAKRESIE:
studia podyplomowe – poradnictwo edukacyjno – zawodowe,
szkolenia przygotowujące do rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych (szkolenie z zakresu obsługi platformy cyfrowej, technik uczenia się i motywowania),
szkolenia przygotowujące do rozwijania u uczniów kreatywności i innowacyjności w ramach kółek zainteresowań (szkolenie z zakresu fotografii i grafiki, programowania) oraz w ramach zajęć dodatkowych lekcyjnych (szkolenie z zakresu stosowania metod eksperymentu).

Koszty projektu ogółem: 2.758.092,22 zł, w tym:
Dofinansowanie: 2.620.187,61 zł
Wkład własny: 137.904,61 zł, w tym:
Wkład niepieniężny: (wynajem sal do prowadzenia zajęć) 137.749,46 zł,
Wkład pieniężny 155,15 zł.

Jednostki realizujące:
– Gmina Miejska Starogard Gdański

Źródło finansowania
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 -2020, Osi priorytetowej 3, Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólne.

Sposób finansowania
Finansowanie w formie zaliczek.

Stan realizacji
Projekt zrealizowany.