Opiekun dzieci z niepełnosprawnościami. Oferta pracy

Gmina Miejska zatrudni opiekunów dzieci niepełnosprawnych podczas przewozów. 

1. Opiekunem dzieci niepełnosprawnych podczas przewozów musi być osoba pełnoletnia, która jest zdolna do ponoszenia odpowiedzialności (karnej, cywilnej) za działanie lub zaniechanie działania w związku ze sprawowaną opieką.
2. Opiekun powinien posiadać predyspozycje do opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

Obowiązki opiekuna:

1) odpowiada za bezpieczeństwo dzieci w czasie przewozu, a także w czasie przejścia z pojazdu samochodowego do placówki i z placówki do pojazdu samochodowego,
2) pomaga dzieciom wsiąść i wysiąść z pojazdu samochodowego, w razie konieczności przenieść dziecko z wózka inwalidzkiego do pojazdu samochodowego i z pojazdu samochodowego do wózka inwalidzkiego,
3) opiekun doprowadza dziecko z pojazdu samochodowego do placówki i oddaje pod opiekę wychowawcy, a po zakończonych zajęciach odbiera dzieci z placówki i doprowadza ich do pojazdu samochodowego,
4) opiekun po zajęciach przekazuje dzieci rodzicom lub opiekunom prawnym lub też osobom wskazanym przez rodziców lub opiekunów prawnych,
5) osoby sprawujące opiekę nad dziećmi muszą być przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy, pierwszej pomocy medycznej lub pierwszej pomocy przedmedycznej,
6) opiekun odpowiada za umieszczenie dzieci w pojeździe w sposób niezagrażający zdrowiu i życiu dzieci i współpasażerów.
4. Zatrudnienie od września 2024 r. na podstawie umowy zlecenie.

Szczegółowych informacji dot. zatrudnienia opiekunów udziela Ewa Życzyńska, pracownik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. 58 530-6092, mail: ewa.zyczynska@um.starogard.pl