Kontrole zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

O obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych muszą pamiętać wszyscy właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków (POŚ). Co dwa lata zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nieruchomości te podlegają kontroli przeprowadzonej przez upoważnionych do tego celu pracowników Urzędu Miasta Starogard Gdański.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Wprowadzona w sierpniu 2022 r. nowelizacja ustawy nakłada na gminę obowiązek przeprowadzania kontroli posiadania umów oraz dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych, co najmniej raz na dwa lata. Kontroli podlegają właściciele każdej nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

W związku z tym Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Starogard Gdański informuje, że kontrole dokumentacji przeprowadzają upoważnieni przez Prezydenta Miasta Starogard Gdański pracownicy, zgodnie z zapisami art. 6 ust 5a ww. ustawy, w siedzibie wydziału przy ul. Zblewskiej 18 (budynek Szkoły Podstawowej nr 1).

Posiadanie przydomowej oczyszczalni ścieków również obliguje do pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków) przez uprawnione podmioty, co także musi zostać odpowiednio udokumentowane poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłat za tę usługę.

Należy pamiętać, że usługę wywozu nieczystości ciekłych mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Prezydenta Miasta Starogard Gdański, a posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków.
Spis podmiotów uprawnionych do wywozu nieczystości ciekłych udostępniony jest na tablicy ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Starogard Gdański. Istnieje także możliwość przesłania aktualnego spisu w wiadomości e-mail po wcześniejszym kontakcie pod adresem: srodowisko@um.starogard.pl.

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli. Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków, powinny to uczynić niezwłocznie.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: „kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 oraz kto utrudnia lub udaremnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 6 ust. 5a – podlega karze grzywny” od 500 zł do 5000 zł.

Więcej informacji uzyskają Państwo w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Starogard Gdański przy ul. Zblewskiej 18 w Starogardzie Gdańskim lub pod nr tel. 533 522 831 lub tel. 58 56 137 78.