Starogard przystępuje do sporządzenia planu ogólnego miasta

Do końca roku 2025 wszystkie gminy w Polsce winny mieć uchwalony plan ogólny. Pozwoli on  na sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Na sesji Rady Miasta w dniu 28 lutego br. Starogard otrzymał „zielone światło” na przystąpienie do jego sporządzenia.

Plan ogólny miasta Starogard Gdański ma powstać do 31 grudnia 2025. Na LXVIII sesji Rady Miasta w dniu 28 lutego br. radni jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do jego sporządzenia.

— Znając czas potrzebny na przeprowadzenie wszystkich procedur, które obowiązują w przypadku tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uważam, że dwa lata na stworzenie planu ogólnego może nie wystarczyć. Oczywiście zrobimy wszystko, by w Starogardzie taki plan powstał w terminie  – zapewniła podczas sesji Rady Miasta Naczelnik Wydziału Planowania i Urbanistyki Paulina Orzoł.

Podkreśliła, że plan ogólny miasta, na skutek nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ma zastąpić dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Dodała, że nowy akt planowania przestrzennego, z uwagi na całkowite pokrycie miasta planami miejscowymi, będzie miał szczególne znaczenie przy podejmowaniu działań dotyczących zmian tych planów.

— Starogard przez to, że ma 100 % powierzchni pokrytej miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, jest w komfortowej sytuacji. Nawet, jeżeli termin sporządzenia planu ogólnego zostanie przekroczony, nie będzie nam grozić zahamowanie procesów inwestycyjnych. Oznacza to, że na bazie obowiązujących planów miejscowych będzie można uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę. Gminy, które nie są pokryte na całej swojej powierzchni planami miejscowymi, mogą mieć problem, bowiem brak planu ogólnego – po 1 stycznia 2026r. uniemożliwi gminom tworzenie nowych planów miejscowych oraz wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W konsekwencji przełoży się to na brak możliwości uzyskania pozwolenia na budowę – dodała Naczelnik WPIU.

Znaczenie Planu Ogólnego

Plan Ogólny jako akt prawa miejscowego określi podział obszaru gminy na rozłączne strefy planistyczne oraz wskaże gminne standardy urbanistyczne. Ponadto, będzie również można w nim określić obszary uzupełnienia zabudowy, obszary zabudowy śródmiejskiej oraz dodatkowe standardy dostępności infrastruktury społecznej. Innymi słowy, miasto zostanie podzielone na strefy, np. strefę wielofunkcyjną z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, jednorodzinną czy strefę usługową, w których zostaną określone wskaźniki: maksymalna powierzchnia, intensywność i wysokość zabudowy oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej, które będą wiążące przy tworzeniu planów miejscowych. Plan ogólny będzie stworzony w całości w systemie informatycznym, co oznacza, że nie będzie miał postaci opisowej, do której jesteśmy przyzwyczajeni.

Jednocześnie informujemy, że od 01.03.2024r. do 25.03.2024r. można składać wnioski do planu ogólnego i prognozy oddziaływania na środowisko. O sposobach, formach i miejscu składania wniosków można dowiedzieć się z obwieszczenia Prezydenta Miasta, które zamieszczamy poniżej.

Link do obwieszczenia  – obwieszczenie