Absolutorium dla Prezydenta Miasta Starogard Gdański

Janusz Stankowiak Prezydent Starogardu Gdańskiego 10 kwietnia br. podczas LIX sesji Rady Miasta otrzymał wotum zaufania. Rada udzieliła mu również absolutorium. Głosowanie poprzedziła debata dotycząca Raportu o Stanie Miasta.

Przedmiotem obrad LXIX sesji Rady Miasta Starogard Gdański był m.in. Raport o Stanie Miasta Starogard Gdański oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok. Wyniki finansowe miasta pozytywnie oceniła Komisja Rewizyjna i Regionalna Izba Obrachunkowa.

Jak wskazano w sprawozdaniu z wykonania budżetu, w 2023 roku dochody miasta zaplanowane zostały na kwotę 271 555 762,94 zł. Roczny plan w tym zakresie wykonano w 92,1 proc. Z kolei wydatki Gminy zaplanowane w wysokości 285 407 993,95 zł, zrealizowano w 89,2 proc. Na rozwój i poprawę miejskiej infrastruktury wydano ponad 27 mln zł. Rok 2023 Miasto zakończyło z zadłużeniem na poziomie 38,18% wykonanych dochodów.

Mężczyzna stoi przy mównicy
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Marek Jankowski przedstawił stanowisko Klubu Radnych Stowarzyszenia Nasz Starogard

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Marek Jankowski odczytał stanowisko Klubu Stowarzyszenie Nasz Starogard. Wyraził akceptację członków Klubu dla realizacji budżetu. Działalność finansową Prezydenta Miasta uznał za prawidłową i nie budzącą zastrzeżeń. Zaznaczył, że budżet Gminy Miejskiej Starogard Gdański w 2023 roku został wykonany prawidłowo. Zgodnie z obowiązującym prawem wydatkowania publicznych pieniędzy w myśl zasad: gospodarności, rzetelności, celowości i legalności. Wszyscy radni klubu głosowali na „tak” za udzieleniem absolutorium.

Kobieta stoi przy mównicy
Radna Rady Miasta Dorota Glanert przedstawiia stanowisko Klubu Prawo i Sprawiedliwość

W imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość pozytywną opinię w sprawie udzielenia prezydentowi absolutorium wygłosiła radna Dorota Glanert. Podkreśliła, że członkowie Klubu nie widzą przesłanek do nie udzielenia prezydentowi absolutorium i wszyscy będą głosować na „tak”. Podziękowała również wszystkim pracownikom Urzędu za zaangażowanie w wykonywanie powierzonych im zadań.

Klub Koalicji Obywatelskiej nie przedstawił opinii. Radni głosowali według własnego uznania.

Wotum zaufania i absolutorium

W tych okolicznościach Rada Miasta udzieliła Prezydentowi Januszowi Stankowiakowi absolutorium za wykonanie budżetu w 2023 rok. Obecnych na sali było dwudziestu radnych. Za udzieleniem absolutorium głosowało osiemnastu radnych, dwóch radnych „wstrzymało się” od głosu.

Pomyślnie dla Prezydenta zakończyła się również debata nad Raportem o stanie Gminy. Radni jednomyślnie udzieli mu wotum zaufania. Za jego udzieleniem głosowało dwudziestu radnych.

Raport o stanie miasta
Ludzie siedza przy owalnym stole
Rada Miasta Starogard Gdański jednomyślnie 20 głosami „za” udzieliła Prezydentowi wotum zaufania.

Podstawą do udzielenie wotum zaufania Prezydentowi był „Raport o stanie miasta”. Stanowi on podsumowanie poprzedniego roku przede wszystkim pod kątem finansów, inwestycji i realizacji strategicznych celów rozwojowych miasta. W raporcie przytoczono kluczowe działania inwestycyjne zrealizowane w 2023 roku przy udziale własnym i środków zewnętrznych. Wśród opisanych inwestycji znalazły się: przebudowa ulicy Kopicza, budowa Miasteczka Ruchu Drogowego, rozbudowa kompleksu letnich basenów o naturalny plac zabaw i boisko wielofunkcyjne. Wspomniano też o inwestycjach w trakcie realizacji jak poprawa dostępności komunikacyjnej miasta poprzez modernizację ulic Chojnickiej, Chopina i Szwoleżerów, budowa dwóch bloków mieszkalnych czy II etap rozbudowy Centrum Rekreacyjno-Sportowego na Piekiełkach. Opisano też projekty rozbudowy i monitoringu sieci wodociągowej.

W Raporcie znalazły się także informacje o projektach mających na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców. Sporo uwagi poświęca się podsumowaniu realizacji celów Strategii rozwoju gospodarczego miasta, realizacji programów dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi, przeciwdziałaniu uzależnieniom, ochrony zabytków itp. Można w nim także znaleźć projekty zrealizowane w ramach starogardzkiego Budżetu Obywatelskiego, a także wiele informacji na temat współpracy miasta z zagranicą i podjętych w 2023 roku działań w zakresie rozpowszechniania kultury i sportu.

Raport przygotowali pracownicy Urzędu Miasta Starogard Gdański i jednostek podległych Gminie Miejskiej. Dokument został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej:
https://bip.starogard.pl/a,25473,raport-o-stanie-gminy-miejskiej-starogard-gdanski-2023.html

Podziękowania
Mężczyzna stoi przy mównicy
Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak

– Bardzo dziękuję wszystkim radnym, którzy wyrazili wotum zaufania i udzielili mi absolutorium. Jest to dla mnie swego rodzaju jubileusz, bo po raz dziesiąty staję na tej mównicy dziękując za pozytywną ocenę mojej pracy na rzecz miasta. I nie jest to ostatni raz, gdyż z woli mieszkańców będę ten urząd sprawował dalej, za co bardzo dziękuję wszystkim, którzy w wyborach 7 kwietnia oddali na mnie swój głos. Niestety wiem, że w tym składzie Rady widzimy się po raz ostatni, dlatego korzystając z okazji bardzo dziękuję wszystkim radnym za współpracę. Nie odniósłbym tego sukcesu, gdyby nie radni, z którymi – mówię to z żalem – już wkrótce przyjdzie mi się rozstać. Ta współpraca przez ponad pięć lat była dla mnie wielkim doświadczeniem, lekcją pokory i nauki, bo wielu rzeczy się od Państwa nauczyłem. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy uczestniczyli w tworzeniu lokalnego prawa i jego realizacji będą wspominali ten czas z olbrzymią satysfakcją. Mam też nadzieję, że nasza współpraca się nie zakończy, bo wypracowaliśmy pewne narzędzia, które pozwalają w inny sposób działać na rzecz lokalnej społeczności.

Prezydent podziękował też swoim współpracownikom, jednostkom organizacyjnym, służbom porządkowym, spółkom i organizacjom pozarządowym, a przede wszystkim mieszkańcom Starogardu Gdańskiego, którzy wspierali go i radnych w pracy dla miasta. Podkreślił, że  cieszy się, że z częścią z radnych będzie tę współpracę kontynuował, licząc na to, że  wspólne działania przyczynia się do dalszego rozwoju Starogardu.

Skarbnik Miasta Starogard Gdański Ewa Kendzierska-Błyskal

Na zakończenie prezydent podziękował Skarbnik Miasta Ewie Kendzierskiej – Błyskal. Podkreślił, że taki „minister finansów”, który trzyma miasto w finansowych ryzach, to skarb.

– Dzięki pracy Pani Ewy, dzisiaj z satysfakcją możemy powiedzieć, że ten rok dla Starogardu rysuje się bardzo dobrze, bo prawie 70 mln zł zamierzamy zainwestować w rozwój miasta – podsumował prezydent Janusz Stankowiak