Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2024

Na podstawie Uchwały Nr LXIV/736/2023 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024” Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2024.

Szczegółowy podział zadań i środków w ramach niniejszego konkursu przedstawia się następująco:

organizacja Międzynarodowego Turnieju Deyna Cup Junior – 30 000,- zł.

Termin realizacji zadania: od 10 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Ogłoszenie o konkursie umieszczone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, www.starogard.pl, bip.starogard.pl i Witkac.pl. Informacji w sprawie konkursu udziela pracownicy urzędu: Sylwia Ossowska – tel. 58 530 6134, sylwia.ossowska@um.starogard.pl.

Ofertę należy sporządzić za pośrednictwem serwisu Witkac.pl do dnia 2 kwietnia 2024 r.

Potwierdzenie złożenia oferty lub wydrukowaną ofertę zawierającą sumę kontrolną zgodną z sumą wskazaną w serwisie Witkac.pl, w wersji papierowej należy złożyć do dnia 4 kwietnia 2024 r., do godz. 15.30 do siedziby Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, po uprzednim podpisaniu przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta lub ustanowionego pełnomocnika, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.

Szczegółowe informacje znajdują się w zarządzeniu o ogłoszeniu konkursu oraz w załączniku do zarządzenia stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Treść ogłoszenia znajduje się pod linkiem: https://bip.starogard.pl/a,25437,otwarty-konkurs-ofert-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-na-rok-2024.html