Zarządzenie o powołaniu Starogardzkiej Rady Rowerowej

Zarządzenie nr 323/09/2015 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 8 września 2015 r. w sprawie powołania Starogardzkiej Rady Rowerowej oraz ustalenia regulaminu jej działania.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
Powołuje się Starogardzką Radę Rowerową, zwaną dalej „Radą Rowerową”, jako organ opiniodawczo-doradczy Prezydenta Miasta Starogard Gdański w zakresie polityki rowerowej.
§ 2
Do zadań Rady Rowerowej należy w szczególności:
1) inicjowanie działań na rzecz rozwoju i poprawy systemu komunikacji rowerowej,
2) opiniowanie dokumentacji projektowej zawierającej rozwiązania w zakresie komunikacji rowerowej,
3) opiniowanie i proponowanie doraźnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa rowerzystów,
4) podejmowanie współpracy z zarządcami dróg poszczególnych kategorii na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański, z gminami sąsiednimi oraz z instytucjami zajmującymi się działaniami z zakresu polityki rowerowej na rzecz rozwoju komunikacji rowerowej,
5) przygotowanie standardów wykonawczych i projektowych dla infrastruktury rowerowej,
6) opiniowanie strategii rozwoju Miasta Starogard Gdański w zakresie infrastruktury rowerowej,
7) diagnozowanie potrzeb z zakresu infrastruktury rowerowej w społeczności lokalnej oraz prowadzenie działań w celu ich zaspokajania.
§ 3
Ustala się Regulamin Rady Rowerowej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu Miasta Starogard Gdański.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.