Zarządzenie o powołaniu

Zarządzenie nr 323/09/2015
Prezydenta Miasta Starogard Gdański
z dnia 8 września 2015 r.
w sprawie powołania Starogardzkiej Rady Rowerowej
oraz ustalenia regulaminu jej działania
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
Powołuje się Starogardzką Radę Rowerową, zwaną dalej „Radą Rowerową”, jako organ
opiniodawczo-doradczy Prezydenta Miasta Starogard Gdański w zakresie polityki rowerowej.
§ 2
Do zadań Rady Rowerowej należy w szczególności:
1)inicjowanie działań na rzecz rozwoju i poprawy systemu komunikacji rowerowej,
2)opiniowanie dokumentacji projektowej zawierającej rozwiązania w zakresie komunikacji
rowerowej,
3)opiniowanie i proponowanie doraźnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa
rowerzystów,
4)podejmowanie współpracy z zarządcami dróg poszczególnych kategorii na terenie Gminy
Miejskiej Starogard Gdański, z gminami sąsiednimi oraz z instytucjami zajmującymi się
działaniami z zakresu polityki rowerowej na rzecz rozwoju komunikacji rowerowej,
5)przygotowanie standardów wykonawczych i projektowych dla infrastruktury rowerowej,
6)opiniowanie strategii rozwoju Miasta Starogard Gdański w zakresie infrastruktury
rowerowej,
7)diagnozowanie potrzeb z zakresu infrastruktury rowerowej w społeczności lokalnej oraz
prowadzenie działań w celu ich zaspokajania.
§ 3
Ustala się Regulamin Rady Rowerowej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego
zarządzenia.
§ 4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego
Urzędu Miasta Starogard Gdański.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.