Wniosek o patronat

Zarządzenie Nr 5/01/2009
Prezydenta Miasta Starogard Gdański
z dnia 8 stycznia 2009 roku
w sprawie obejmowania Patronatem Prezydenta Miasta Starogard Gdański imprez i wydarzeń.
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1
Objęcie Patronatem Prezydenta Miasta Starogard Gdański jako wyróżnienie podkreślające szczególny charakter organizowanej imprezy lub wydarzenia przysługuje wyłącznie Prezydentowi Miasta.

§ 2
Ustala się następujące kryteria  obejmowania imprezy bądź wydarzenia Patronatem Prezydenta Miasta:
1) objęcie Patronatem Prezydenta Miasta może nastąpić w wypadku  imprez lub wydarzeń, które posiadają zasięg, rangę i znaczenie międzynarodowe, ogólnopolskie, regionalne lub miejskie.
2) w uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta może zadecydować o objęciu  Patronatem imprez lub wydarzeń, które nie spełniają kryteriów określonych w pkt 1.

§ 3
1. Z wnioskiem o objęcie  Patronatem Prezydenta Miasta występuje organizator imprezy lub wydarzenia.
2. Formularz wniosku jest dostępny do pobrania na stronie internetowej www.starogard.pl w zakładce Urząd Miasta/Patronaty Prezydenta lub w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta, ul. Gdańska 6, pokój 1. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
3. Wypełniony wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta, ul. Gdańska 6, pokój 1 lub przesłać na adres: Urząd Miasta w Starogardzie Gdańskim, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański.
4. Wnioski o objęcie Patronatem Prezydenta Miasta należy składać w terminie do 30 września roku poprzedzającego organizowaną imprezę lub wydarzenie.
5. W uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta może uwzględnić wnioski złożone na miesiąc przez planowaną imprezą lub wydarzeniem.

§ 4
1. Złożone wnioski podlegają opinii właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta.
2. O odmowie objęcia Patronatem imprezy lub wydarzenia  organizator jest powiadamiany w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku. Odmowa objęcia Patronatem nie wymaga uzasadnienia.

§ 5
Patronat Prezydenta Miasta jest wyróżnieniem honorowym, a jego przyznanie nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego.

§ 6
1. Organizator, którego impreza lub wydarzenie objęte zostało Patronatem Prezydenta Miasta, jest zobowiązany do poinformowania uczestników o tym wyróżnieniu.
2. W przypadku objęcia imprezy bądź wydarzenia Patronatem Prezydenta Miasta organizator jest zobowiązany do umieszczenia informacji na ten temat we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych związanych z organizacją imprezy lub wydarzenia.

§ 7
Informacja o objęciu Patronatem Prezydenta Miasta jest zamieszczana na stronie internetowej Urzędu Miasta www.starogard.pl w zakładce Urząd Miasta/Patronaty Prezydenta.

§ 8
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta może uchylić się od dokonanego objęcia patronatem imprezy/wydarzenia.
2. O uchyleniu się od dokonanego objęcia patronatem organizator zostanie niezwłocznie poinformowany.

§ 9
Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej.

§ 10
Traci moc Zarządzenie Nr 242/11/2007 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 6 listopada 2007  roku w sprawie przyznawania Patronatu Prezydenta Miasta Starogard Gdański.

§11
ZARZĄDZENIE WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM PODPISANIA.

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/01/2009

Wniosek o objęcie imprezy/wydarzenia Patronatem Prezydenta Miasta

( plik .pdf, wielkość 46 KB )