Inicjatywa lokalna nowym narzędziem dobrych zmian

Od 1 sierpnia rusza inicjatywa lokalna w Starogardzie. Mieszkańcy otrzymali nowe narzędzie, aby realizować swoje potrzeby, dotyczące sfery życia publicznego. Odbywać się to będzie w porozumieniu z samorządem. Jest to uzupełnienie Budżetu Obywatelskiego o miękkie projekty społeczne, realizowane na rzecz lokalnej społeczności.

Inicjatywa lokalna w samorządach to nic innego jak aktywni mieszkańcy, działający na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. Innymi słowy – każdy, kto uzna, że konieczna jest określona interwencja w życie publiczne lokalnej społeczności lub podjęcie działań, których celem jest polepszenie tego życia, teraz może wystąpić w tej kwestii z pisemnym wnioskiem do wójta, burmistrza, prezydenta, zarządu powiatu czy województwa. Samorządowcy oceniają zasadność propozycji, zdecydują o jej przyjęciu bądź odrzuceniu i pomogą ją zrealizować.

Aby przybliżyć nowe narzędzie współpracy oraz zasady jego funkcjonowania Prezydent Miasta zaprasza wszystkich mieszkańców na trzy spotkania informacyjne:

  • 11 sierpnia 2016 roku godz. 17.00, sala 102 w Urzędzie Miasta
  • 25 sierpnia 2016 roku godz. 17.00, sala 102 w Urzędzie Miasta
  • 8 września 2016 roku godz. 17.00, sala 102 w Urzędzie Miasta

Jak działa inicjatywa lokalna ?

Do 20 dnia każdego miesiąca mieszkańcy mogą zgłaszać do Urzędu swoje pomysły dotyczące następujących sfer życa publicznego:
– działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
– działalności charytatywnej,
– podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
– działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
– promocji i organizacji wolontariatu,
– nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
– wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
– turystyki krajoznawstwa,
– ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym zieleni w miastach i wsiach,
– porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Wniosek należy zgłosić na specjalnym formularzu, który dostępny jest na stronie internetowej miasta: www.starogard.pl w zakładce Inicjatywa Lokalna oraz w Urzędzie Miasta w Biurze Obsługi Klienta, pok. 01. We wniosku należy dokładnie opisać zakres inicjatywy, jej odbiorców, wkład własny wnioskodawcy oraz jakie są jego oczekiwania ze strony miasta.

Wkład własny mieszkańców (jako wnioskodawców) polega na podjęciu pracy społecznej w celu zrealizowania pomysłu, mogą to też być świadczenia pieniężne lub rzeczowe. Wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie pomysłu ze strony gminy w kwocie nie przekraczającej 3 tys. zł brutto. Przy czym Urząd nie przekazuje wnioskodawcy pieniędzy bezpośrednio. Uzyskana dotacja udzielana jest pomysłodawcom w formie wsparcia podjętych działań organizacyjnie lub rzeczowo  np. poprzez zakup usług niezbędnych do zrealizowania zaplanowanych zadań.

Otrzymane wnioski miasto, za pośrednictwem powołanego zespołu, ocenia pod kątem celowości przedsięwzięcia z punktu widzenia społeczności lokalnej. Odbywa się to do końca każdego miesiąca, w którym wpłynęły wnioski. Ostateczną odpowiedź mieszkaniec, który zgłosił pomysł, otrzyma w ciągu 30 dni od daty jego złożenia w Urzędzie Miasta.

Wszystkie ważne informacje na temat inicjatywy lokalnej znajdują się na stronie: www.starogard.pl w zakładce Inicjatywa Lokalna.

InicjatywaLokalna-plakaA3

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl