Protokół nr II

WTI-DR.7021.1.166/3.2015

Protokół nr II
z posiedzenia Starogardzkiej Rady Rowerowej z dnia 14 października 2015 r.

I.    PORZĄDEK POSIEDZENIA:
1.    Otwarcie obrad II posiedzenia Rady.
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Zmiany do porządku.
5.    Wręczenie aktów powołań członkom Rady przez Prezydenta Miasta
6.    Odczytanie i przyjęcie protokołu z I posiedzenia Rady.
7.    Wniesienie uwag do Regulaminu Rady Rowerowej.
8.    Zatwierdzenie Regulaminu Rady Rowerowej.
9.    Przedstawienie stanu prac nad inwentaryzacją ścieżek rowerowych w Starogardzie.
10.    Zadania bieżące.
11.    Wolne wnioski.
12.    Ustalenie terminu III posiedzenia Rady.
13.    Zakończenie obrad.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1.    Janusz Stankowiak – Prezydent Miasta Starogard Gdański,

Członkowie Starogardzkiej Rady Rowerowej w składzie ośmioosobowym zgodnie z listą obecności.

Ad 1) Otwarcie obrad

Przewodnicząca Rady Rowerowej otworzyła II posiedzenie Starogardzkiej Rady Rowerowej. Przywitała Prezydenta Miasta oraz Członków Rady.

Ad 2) Stwierdzenie prawomocności obrad

Przewodnicząca Rady Rowerowej stwierdziła prawomocność obrad.

Ad 3) i 4) Przedstawienie i zmiany w porządku obrad

Nie wniesiono propozycji zmian w przedstawionym porządku obrad. Rada Rowerowa jednogłośnie przyjęła proponowany porządek obrad.

Ad 5) Wręczenie aktów powołań 3 członkom Rady przez Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Starogard Gdański wręczył akty powołania Członkowi Rady nieobecnemu na I posiedzeniu – Panu Tomaszowi Rogalskiemu oraz nowemu Członkowi Rady, tj. przedstawicielowi Urzędu  Marszałkowskiego
– Panu Krzysztofowi Chyle.

Ad 6) Odczytanie i przyjęcie protokołu z I posiedzenia Rady

Odczytano protokół z I posiedzenia Rady. Rada Rowerowa jednogłośnie przyjęła protokół.

Ad 7, 8) Wniesienie uwag do Regulaminu Rady Rowerowej, Zatwierdzenie Regulaminu Rady Rowerowej

Przewodnicząca Rady Rowerowej Sylwia Ossowska zaproponowała zmianę do Regulaminu w paragrafie 3 ustęp 2, polegającą na zmianie treści pkt 8 i nadaniu mu brzmienia „Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego” oraz dodaniu pkt 9 w brzmieniu dotychczasowego pkt 8, tj. „Przedstawiciele organizacji pozarządowych i mieszkańców” oraz zmianę w paragrafie 6 ustęp 2, poprzez nadanie brzmienia „Rada ze swego składu wybiera Zastępcę Przewodniczącego oraz Członka Prezydium Rady”. Rada Rowerowa jednogłośnie zagłosowała za wprowadzeniem ww. zmian w Regulaminie Rady.

Ad 9, 10, 11) Przedstawienie stanu prac nad inwentaryzacją   ścieżek rowerowych    w

Starogardzie, Zadania bieżące, Wolne wnioski

Członkowie Rady Rowerowej rozpoczęli inwentaryzację ścieżek rowerowych na terenie Starogardu Gdańskiego. Członek Rady Rowerowej Krystyna Kwidzińska-Kulas poinformowała, że Straż Miejska dokonała objazdu wszystkich ścieżek rowerowych w mieście. Pojawiły się zastrzeżenia dotyczące m. in. ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Jabłowskiej, związane z jego usytuowaniem. Jako że ul. Jabłowska jest bardzo rzadko uczęszczana przez pieszych zauważono, że można by odseparować ruch pieszych od ruchu rowerzystów, pozostawiając jednostronny chodnik, a po drugiej stronie wyznaczając niezależny ciąg dla rowerzystów. Przywołano również istniejący odcinek ścieżki rowerowej w ul. Pelplińskiej, naprzeciwko Zakładów Farmaceutycznych Polpharma, który nie łączy się w żaden sposób z siecią rowerową na terenie miasta. Kolejną lokalizacją jest ul. Południowa, gdzie ciąg rowerowy poprowadzono w kolizji z zatokami autobusowymi oraz niewłaściwie oznakowano. Wśród ulic, gdzie zauważono niewłaściwe umiejscowienie oznakowania początku drogi dla rowerów wymieniono ul. Lubichowską. Członkowie Rady Rowerowej zwrócili uwagę na brak fragmentu ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Jabłowskiej na wylocie do ul. Pelplińskiej oraz zapytali przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego, czy w ramach planowanej przebudowy drogi wojewódzkiej odcinek ten zostanie zrealizowany, gdyż nie ujęto go w opracowanym projekcie przebudowy. Członek Rady Rowerowej Krzysztof Chyła wyjaśnił, że jest to zapewne przeoczenie i na etapie realizacji przebudowy drogi wojewódzkiej fragment ten zostanie wykonany. Przedstawicielka Straży Miejskiej Krystyna Kwidzińska-Kulas wskazała na kwestię oznakowania poziomego na ścieżkach rowerowych, które uległo zanikowi. Członek Rady Rowerowej Sebastian Brauer poinformował, że oznakowanie poziome będzie uzupełniane i odnawiane w okresie wiosennym w ramach bieżącego utrzymania dróg. Członek Rady Rowerowej Tadeusz Mliczek zapytał o brakujący odcinek drogi dla rowerów w ciągu ul. Droga Nowowiejska. Członek Rady Rowerowej Sebastian Brauer objaśnił, że najprawdopodobniej w 2016 roku na terenie przyległym do skrzyżowania ul. Jagiełły i ul. Droga Nowowiejska rozpocznie się inwestycja związana z budową stacji benzynowej i restauracji typu drive, w ramach której Inwestor zobowiązany będzie przebudować istniejący układ drogowy. Przebudowa ta ma objąć swoim zakresem wykonanie odcinka drogi dla rowerów od  ul. Piaskowej do ul. Jagiełły. Natomiast w gestii miasta będzie zrealizowanie połączenia infrastruktury  rowerowej od skrzyżowania z ul. Balewskiego do skrzyżowania z ul. Piaskową. Przewodnicząca Rady Rowerowej Sylwia Ossowska wspomniała o uwagach, które docierają do Rady Rowerowej drogą mailową. Dotychczasowe uwagi proponuje zebrać w zbiór i omówić na posiedzeniu Rady. Członek Rady Rowerowej  Anna Muchowska poinformowała, że dokonana została inwentaryzacja ul. Unii Europejskiej oraz części ul. Jabłowskiej, której pełne wyniki zostaną zaprezentowane na jednym z kolejnych posiedzeń Rady, natomiast w ramach uwag bieżących wskazała na przerastanie gałęzi w skrajnię drogi dla rowerów. Przewodnicząca Rady Rowerowej Sylwia Ossowska wymieniła aspekty, na jakie należy zwrócić szczególną uwagę podczas przeprowadzania inwentaryzacji, tj. rodzaj nawierzchni, skrajnię rowerową, niweletę i jej załamania, ciągłość nawierzchni, oznakowanie, oświetlenie i widoczność, umiejscowienie stojaków rowerowych. Członek Rady Rowerowej Tadeusz Mliczek nawiązał do niedostatecznej widoczności ciągu rowerowego na zjazdach do  domów szeregowych na ul. Nad Jarem. Członek Rady Rowerowej Sebastian Brauer zasugerował sposób rozwiązania tego problemu poprzez wymalowanie przejazdów przez zjazdy na kolor czerwony. Omówiono problem niedostatecznej widoczności m.in. na ciągu rowerowym przy rondzie Pitagorasa oraz na skrzyżowaniu ul. Kryzana z ul. Skarszewską. Członek Rady Rowerowej Krzysztof Chyła odniósł się do omawianych  zagadnień i podkreślił, że każdego uczestnika ruchu drogowego, czy to kierowców pojazdów mechanicznych  czy też rowerzystów, w takim samym stopniu obowiązują przepisy ruchu drogowego, a także takie zasady jak wzmożona czujność i ograniczone zaufanie. Dlatego należy wyważyć działania w ten sposób, aby godziły one interesy wszystkich użytkowników dróg. Zwrócił on również uwagę na umiejętność korzystania z dostępnej infrastruktury oraz na edukację rowerzystów w kwestii dbania o bezpieczeństwo. Przewodnicząca Rady Rowerowej Sylwia Ossowska przychyliła się do wyrażonej opinii i zaznaczyła, że należy położyć jak największy nacisk na edukację rowerową, szczególnie wśród dzieci. Kontynuowano temat przebudowy DW222 i DW229. Członek Rady Rowerowej Krzysztof Chyła poinformował, że przetarg na roboty budowlane dla tej inwestycji został już rozstrzygnięty. Inwestor, czyli Zarząd Dróg Wojewódzkich jest w trakcie podpisania umowy z wykonawcą. Roboty mają ruszyć wiosną 2016 roku. Uwagi, jakie wniosła Rada, dotyczące infrastruktury rowerowej dla tej inwestycji, zostały uwzględnione i przekazane inwestorowi do realizacji.

Ad 8) Ustalenie terminu II posiedzenia Rady

Ustalono, że kolejne posiedzenie odbędzie się 18.11.2015 r. o godzinie 15:00.

Ad 9) Zakończenie obrad

Przewodnicząca Rady Rowerowej wobec braku dalszych pytań i wniosków podziękowała wszystkim za spotkanie i zakończyła II posiedzenie Starogardzkiej Rady Rowerowej.

Załączniki:
– lista obecności Członków Rady.

Protokolant: Sebastian Brauer
Przewodnicząca Starogardzkiej Rady Rowerowej: Sylwia Ossowska

WIS

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl