Gospodarka przestrzenna

Zagospodarowanie przestrzenne

W związku z wejściem w życie z dniem 11 lipca 2003r. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuje się, że:

 • miasto Starogard Gd. posiada ważne do końca 2003r. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym nie wydaje się do końca roku decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • w mieście Starogard Gd. obowiązują do końca 2003r. trzy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone przed 01.01.1995r., w tym dla większości obszaru miasta obowiązuje miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego uchwalony 01.12.1994r., w związku z tym dla obszarów objętych planami zagospodarowania przestrzennego uchwalonymi przed 01.01.1995r. zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia w drodze decyzji warunków zabudowy wymaga zmiana sposobu zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 59 ust. 1*),
 • w przypadku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych po 01.01.1995r. (dla miasta Starogard Gd. dla około 8 % powierzchni miasta) nie wydaje się decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy.

USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY NASTĘPUJE NA WNIOSEK INWESTORA

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy powinien zawierać:

Określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000; /kopia mapy w 2 egzemplarzach/

Charakterystykę inwestycji, obejmującą:

 • określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
 • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
 • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz, w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.

W przypadku planowanej budowy obiektu handlowego wniosek o ustalenie warunków zabudowy powinien zawierać określenie powierzchni sprzedaży.

Umowa zawarta między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem na wykonanie uzbrojenia terenu (zgodnie z art. 61 ust.1 pkt 3 oraz ust.5)

Z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

Art. 61

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

 • co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
 • teren ma dostęp do drogi publicznej;
 • istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;
 • teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1;
 • decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Przepisów ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do inwestycji produkcyjnych lokalizowanych na terenach przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1.

Przepisów ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje się do linii kolejowych, obiektów liniowych i urządzeń infrastruktury technicznej.

Przepisów ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do zabudowy zagrodowej, w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie.

Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, uznaje się za spełniony, jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem.

Art. 59.

Zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, z zastrzeżeniem art. 50 ust. 1 i art. 86, wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy. Przepis art. 50 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 50.

Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku – w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane:

 • polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej i nie naruszają ustaleń planu miejscowego, a w przypadku jego braku – nie oddziałują szkodliwie na środowisko oraz nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, albo
 • niewymagające pozwolenia na budowę.

Uchwały Rady Miejskiej w zakresie zagospodarowania przestrzennego miasta dostępne są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Starogardzie Gdańskim w Biurze Rady Miejskiej (pok. nr 31) w godzinach pracy urzedu.

Bliższych informacji udzielają panie Aleksandra Kręczkowska tel. +48 58 530-6024 i Magdalena Radwańska, tel. +48 58 530-6025.